Granollers

Notícia

Crònica del Ple: Granollers aprova la moció de rebuig a la petició de més de 200 anys de presó per als processats pel referèndum de l’1 d’Octubre

El passat dimarts 27 de novembre, es va celebrar sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Granollers. Una sessió tradicionalment especial ja que és en aquest ple de novembre en el que s’aprova l’atorgament de les Medalles de la Ciutat, que serveixen per reconèixer i agrair a aquelles persones i entitats que fan de Granollers una ciutat més gran amb les seves contribucions a la societat.

Aquesta any, per primera vegada, no va haver-hi unanimitat en l’atorgament de les medalles. El grup de Ciutadans es va abstenir ja que no estaven d’acord amb l’atorgament d’una medalla a «La Gralla» al considerar que aquest establiment fa publicitat «separatista». La regidora Núria Maynou va manifestar que des del grup d’Esquerra Republicana – Acció Granollers lamentàvem aquesta situació i mostràvem tot el nostre suport a la gent de La Gralla, aprofitant també la intervenció per «agrair els seus més de 50 anys al servei de la ciutat. Esdevenint-ne un referent cultural i estant sempre al costat de la cultura granollerina» deia Maynou. La regidora també va aprofitar per recordar la figura d’en Josep Bover i Xavier Castellsagué, als quals també se li atorgava la medalla de la ciutat a títol pòstum.

El següent punt que va produir intervencions va ser una modificació de crèdit que suposa un atorgament de 7.500 euros en mode de subvenció al BM Granollers per poder anar a jugar un torneig solidari al Senegal. El nostre grup hi va votar a favor, però va qüestionar que els diners provinguin de donar de baixa una partida de cooperació. Pau Llobet també va mostrar el seu malestar pel tracte que sovint rep l’oposició a les Comissions Informatives en la que no se li va donar resposta quan el regidor va demanar més informació sobre aquest projecte.

A l’apartat de mocions, l’Ajuntament de Granollers va acordar rebutjar formalment la petició de penes de més de 200 anys de presó per als processats pel Referèndum de l’1 d’Octubre. La moció presentada conjuntament per ERC-AG, PDeCAT – Demòcrates i la Crida-CUP es va aprovar amb els vots favorables del PSC i els vots contraris de PP i Cs.

A la part d’acords, la moció reclama manifestar formalment el rebuig de l’Ajuntament de Granollers a la petició de la Fiscalia i l’Advocacia l’Estat, exigir la llibertat dels presos polítics, exigir la fi de la judicialització del conflicte polític i reclamar que es donin totes les garanties jurídiques als exiliats, així com reiterar el compromís del consistori de bastir un front comú en la defensa de la democràcia i els drets civils. El portaveu del Grup Municipal d’ERC-AG, Pep Mur, va concloure que «presentem avui aquesta moció, per no normalitzar la situació, per mostrar la nostra solidaritat, per estar al costat d’unes persones que es troben injustament empresonades».

Podeu veure el ple fent clic aquí.

Resum dels acords de Ple de 27 de novembre de 2018

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4. Atorgar les Medalles de la Ciutat.
La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la població i la ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials.
El Ple aprova atorgar la Medalla de la Ciutat de l'any 2018 a Xavier Castellsagué i Josep Bover, a títol pòstum, les associacions de veïns de Can Bassa i Congost i la llibreria La Gralla.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP i PP. Abstenció: Ciutadans.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.

El Ple aprova inicialment la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 7.500 € per a una subvenció a la Fundació BM Granollers per a la participació d’un equip femení al Torneig Amistat a Kédougou (Senegal).

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6. Aprovar un nou text refós de la modificació puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus
4A, d’edificació industrial.

El Ple aprova el nou text refós de la modificació puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus 4A, d’edificació industrial, el qual incorpora les prescripcions fixades per la Direcció General de Comerç i la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. Es trametrà l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP. En contra: Crida-CUP. Abstenció: ERC-AG.

7. Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Granollers en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó.

El Ple aprova inicialment la modificació puntual del POUM en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó, l’àmbit de la qual inclou les parcel·les que es troben dins el polígon d’actuació urbanística PAU 25C, juntament amb les finques que hi llinden i afronten als carrer Girona (carrer Girona núm. 84 al 94, carrer Minetes núm. 18 a 22 i carrer Agustina d’Aragó núm. 1 a 19). L’àmbit de la modificació proposada engloba un total de 3.258 m², dels quals 1.425 m² es troben en sòl urbà consolidat i 1.833 ² es troben en sòl urbà no consolidat.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP.

8. Aprovar provisionalment la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers.

El Ple aprova provisionalment la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, a l’empara de l’article 101.3 del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), la qual introdueix correccions al text aprovat inicialment, així com les prescripcions de l’informe emès per la Direcció General de Comerç. Aquesta modificació té per objecte especificar amb major claredat els usos recreatius i llur compatibilitat en relació amb les seves situacions relatives; adaptar la normativa del POUM pel que fa a l’ús comercial a la legislació sectorial; i incidir en la previsió de places d’aparcament prevista en les normes, per tal de completar supòsits no previstos, entre d’altres. Es trametrà l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

9. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Aprovat per unanimitat.

JUNTA DE PORTAVEUS

10.1 Moció sobre les armes nuclears i el suport al tractat de prohibició de les armes nuclears amb el suport dels grups municipals socialista i de la Crida-CUP.

Primer.- Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i famílies afectades per l’impacte de les armes i els assajos nuclears.

Segon.-Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment.

Tercer.- Fa seu el «ICAN Citties Appeal» (promogut per la Campanya ICAN, receptora del Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: «La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que les armes nuclears suposen per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo».

Quart.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a signar i a ratificar el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, el secretariat d’Alcaldes per la Pau, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campany ICAN.

Aprovada per unanimitat.

10.2 Moció de rebuig a la petició de més de 200 anys de presó per als processats pel referèndum de l’1 d’octubre presentada pels grups municipals PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP.

Primer. - Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Granollers a la petició de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat de més de 200 anys de presó per als processats pel Referèndum de l’1 d’Octubre de 2017.

Segon. - Exigir la llibertat immediata dels líders polítics i socials que es troben en presó preventiva: Dolors Bassa i Coll, Jordi Cuixart i Navarro, Carme Forcadell i Lluís, Oriol Junqueras i Vies, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, Jordi Sànchez i Picanyol i Jordi Turull i Negre.

Tercer. - Exigir la fi de la judicialització del conflicte polític i reclamar que es donin totes les garanties jurídiques als polítics Toni Comín i Oliveres, Anna Gabriel i Sabaté, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi, Carles Puigdemont i Casamajó, Marta Rovira i Vergés, Meritxell Serret i Aleu; i als activistes i artistes Adrià Carrasco i Josep Miquel Arenas Beltran (Valtonyc).

Quart. - Reclamar que es donin totes les garanties jurídiques a l’activista Tamara Vila i altres membres dels CDR.

Cinquè. - Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Granollers de bastir un front comú en defensa de la democràcia i dels drets civils.

Sisè. - Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a les entitats municipalistes.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP. En contra: Ciutadans i PP.