Granollers

Notícia

El PSC tomba la moció per tornar a incorporar el llaç groc al balcó de l’Ajuntament.

La façana de l'Ajuntament, sense el llaç groc
La façana de l'Ajuntament, sense el llaç groc
Ahir es va celebrar l’última sessió plenària abans de les vacances d’estiu. Els Grups Municipals d’ERC-AM, Junts per Granollers i GxI – Primàries van presentar conjuntament una moció per tornar a incorporar el llaç groc al balcó de l’Ajuntament. La moció, però, va ser rebutjada amb els vots contraris del PSC i Ciutadans.

La portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, Núria Maynou, lamentava que el llaç groc no s’hagi tornat a incorporar tenint en compte «que la situació d'injustícia no ha canviat gens ni mica». Maynou, afegia que el Grup Municipal d’ERC ja va reclamar mitjançant instància a l’endemà de les eleccions, que es tornés a incorporar el llaç groc. La portaveu republicana lamentava, també, que encara no se’ls hi hagi donat resposta.

Maynou, reclamava la presència del llaç groc com «un símbol de defensa de la democràcia, que transcendeix el moviment independentista, un símbol de solidaritat i denuncia davant d’una situació d'injustícia i d’abús de la figura de la presó preventiva, un símbol que situava Granollers en el cantó just de la balança».

La portaveu del Grup Municipal va acabar la seva intervenció amb el compromís de seguir treballant «per denunciar la injustícia de tenir polítics i líders socials a la presó i per solucionar des de la política tots aquells conflictes que són eminentment polítics.

L’altre moció que es va aprovar i va generar intervenció per part del grup republicà va ser la presentada per les entitats Granollers Pedala, Granollers en Transició i l’Ateneu de Granollers sobre la declaració d’emergència climàtica. Aquesta moció acordava, per una banda, establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de 2050; i per l’altre, abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

En la seva intervenció, el regidor Pau Llobet, començava donant les gràcies a les entitats proposants i celebrava l’aprovació de la moció. Aterrant-ho a la ciutat, el regidor demanava «parlar de mobilitat i del problema que tenim en alguns punts negres de la ciutat (com la Ronda Sud)» i reclamava que «ens cal valentia i consens per solucionar aquest tema. Alhora, ens cal fer créixer l’àrea per a vianants més enllà del centre històric". Llobet, va acabar la seva intervenció afirmant que «ens queda poc temps, i necessitem governants valents».

Podeu recuperar la intervenció de la portaveu Núria Maynou fent click aquí

Resum dels acords de Ple de 30 de juliol de 2019

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019.
2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de la sessió del dia 25 de juny de 2019.
3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus
delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Renúncia del càrrec de regidor del senyor Enric Meseguer Casas.

5. Aprovar la substitució parcial de finançament bancari de la inversió per aplicació de romanent de tresoreria.

S’aprova inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per aplicació de romanent de tresoreria per un import d’1.600.000,00 euros amb el detall següent: ampliació de l’edifici de Can Muntanyola (500.000 €), integració urbana de la carretera BV 1432 (fase 1) (500.000 €), rampes mecàniques del c. Carles Riba (fase 2) (100.000 €) i reforma de les piscines cobertes (500.000 €).

S’aprova inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per suplements de crèdits per a la substitució parcial de finançament bancari de la inversió per aplicació de romanent de tresoreria pel mateix import.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i Primàries. Abstencions: ERC i Junts per Granollers

6. Aprovar inicialment la modificació pressupostària de l’Ajuntament per aplicació de romanent de tresoreria.

S’aprova inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.911.063,00 euros, l’import més important correspon a l’adquisició d’una nau industrial a Can Muntanyola (1.500.000 euros).

En segon lloc s’aprova inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 1.037.574,00 euros. Els imports més destacats corresponen a l’aportació al Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero (135.000 euros) i al pagament de les subvencions d’accessibilitat i suport a les comunitats de veïns (130.000 euros).

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstencions: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

7. Aprovar inicialment la modificació pressupostària de l’Ajuntament per suplement de crèdits.

S’aprova inicialment l’expedient 31/2019/111 de modificació del Pressupost de l’Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 1.000,00 d’euros.

Votació: A favor: PSC, Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries. Abstencions: ERC.

8. Aprovar inicialment la modificació pressupostària de l’Ajuntament per crèdits extraordinaris.

S’aprova inicialment l’expedient 32/2019/111 de modificació del pressupost de l’Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 5.700 euros.

Votació: A favor: PSC, Junts per Granollers, Ciutadans i Primàries. Abstencions: ERC.

9. Modificar la plantilla i la Relació de Llocs de Treball.

S’aprova la modificació de la PLANTILLA amb el detall següent:

1. Amortitzar una plaça de Professor/a (25% jornada), de personal laboral, grup A1, jornada parcial.
2. Ampliar fins al 50% una plaça de Professor/a, de personal laboral, grup A1, que fins ara era al 25%.
3. Amortitzar una plaça de Porter/a escola, personal funcionari; escala d’administració
general, subescala subaltern, grup C2.
4. Crear una plaça de Porter/a escola, personal funcionari; escala d’administració general, subescala subaltern, grup AP.
5. Amortitzar una plaça d’Administratiu, personal funcionari; escala d’administració general, subescala administrativa, grup C1 en el momento en què es jubili la persona que l’ocupa actualment.
6. Crear una plaça d’Auxiliar administratiu/va, personal funcionari; escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstencions: ERC, Junts per Granollers i Primàries.

10. Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu al compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació del Pressupost 2018.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

11. Autoritzar a l’AMTU a rebre, a compte del municipi de Granollers, els pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats.

S’autoritza a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a rebre, a compte del municipi de Granollers, els pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats.
Es transmet aquest acord a l’AMTU i a l’ATM de l’àrea de Barcelona.

Votació: Aprovada per unanimitat

12. Ratificar l'acord de la JGL de 25 de juny, de liquidar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers, any 2018.

S’aprova la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per a l’exercici 2018.

Es reconeix un ingrés en pressupost del 2019 per import de 22.155,46 euros a favor de l'Ajuntament de Granollers que ha de satisfer l’empresa Sagalés, en concepte de liquidació del conveni 2018.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans, Junts per Granollers. Abstencions: ERC i Primàries.

JUNTA DE PORTAVEUS

13. Mocions.

13.1 Moción presentada por Ciudadanos para que la zona de atracciones de feriantes de la “Festa Major de Blancs i Blaus” de Granollers reserve unas horas sin ruidos ni luces en su área de atracciones para facilitar la participación plena de niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista

Primero: Que al menos un día y durante unas horas determinadas en la zona de atracciones mecánicas de la Feria de la Ascensión o de la feria de la “Festa Major de Blancs i Blaus” de Granollers, se prescinda de luces intensas y de sonidos que son evitables como sirenas, música muy alta o ruidos que las personas con espectro autista no pueden soportar.

Segundo: Que sea notificada esta medida a la Asociación de Feriantes de Cataluña, Asociación y Coordinadora de Industriales Feriantes del Vallés, Federación Catalana de Autismo y Asperger, sede central de Barcelona y oficina en Granollers de la Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya, Fundación para la Intervención Temprana del Autismo (FIPA), Asociación para la Inclusión de las Personas con Trastornos del Espectro Autista, Federació Autisme Catalunya, Fundació Junts Autisme, ASEPAC – La Garriga, CERAC – La Garriga, Fundació Tutelar Congost – La Garriga, APAFAC – La Garriga, Obrir-se al Món, Fundació Autisme Mas Casadevall, Associació Síndrome d’Asperger d’Osona, Asociación TEA – Asperger Vallés Occidental, ASPERCAMP, SAGI, Associació Síndrome d’Asperger de Lleida, ADATE y la Confederación de Autismo de España.

Tercero: Que se publicite esta medida en los medios de comunicación de ámbito local y comarcal, así como se comunique y promocione en las redes sociales gestionadas por el Ayuntamiento de Granollers. Además, se difunda mediante cartelería en la Tienda de la Fiesta Mayor, bibliotecas municipales, “GRAJOVE”, en el “Punto G” y en el ámbito escolar.

Cuarto: Que se estudie la posibilidad de hacer extensible esta medida, durante un número de horas a determinar, a todas las atracciones mecánicas o feriales que seinstalen en Granollers durante todo el año.

Votació: Aprovada per unanimitat


13.2 Moció presentada per les entitats Granollers Pedala, Granollers en Transició, la Magrana Vallesana i l'Ateneu de Granollers sobre declaració d’emergència climàtica.

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de 2050, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.
2. Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per a això els governs municipals han d’analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris, entre d’altres, frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles, promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0, donar suport a la “banca amb valors” i iniciar l’aproximació de l’ajuntament cap a entitats financeres que tinguin en compte els principis de sostenibilitat i no desenvolupin projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l’erosió. La recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l’Espanya buidada que desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.

3. Cal avançar, entre d’altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Arribant, com més aviat millor, al ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estenente’ls a la resta de la població.

4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l’increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l’augment del nivell del mar i altres manifestacions
que ja s’estan manifestant.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s’apliquin, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest
mecanisme integri especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables.

Votació: Aprovada per unanimitat