Sant Feliu de Guíxols

Notícia

Esquerra Republicana Guíxols presenta les 10 propostes per a Sant Feliu

Esquerra Republicana Guíxols va presentar el dissabte 11 de maig els eixos bàsics del seu programa electoral
Ho va fer a la Rambla, enmig d'una gran expectació i amb la presència del Diputat al Congrés, Joan Margall.
La candidata a l'alcadia, Sílvia Romero, valora que "més enllà de l'excel·lent equip de persones que composem la llista republicana, em sento orgullosa del projecte de ciutat que presentem a la ciutadania. Un projecte compartit i elaborat des de la participació a les jornades de construcció municipal republicana que hem anat fent", i que "respon al sentir de la ciutat, donant impuls a les nostres potencialitats i atenent aquelles àrees importants per a les persones que viuen a Sant Feliu de Guíxols". També en destaca "el seu caràcter social, ja que forma part del nostre ADN" i "el seu compromís irrenunciable amb la República Catalana".

Presentat en format de "10 propostes per a Sant Feliu de Guíxols", us en fem un extracte dels principals punts i us l'adjuntem en PDF per si el voleu llegir i valorar.


1. La ciutat que educa
“Estem fent de Sant Feliu de Guíxols una ciutat amb vocació educadora” (Josep Ramon Llobet)
Desenvoluparem el projecte Aliança Educa 360º i continuarem invertint en constants millores a les escoles.
Promourem el Pacte Municipal per l’Educació i incentivarem la creació de la Federació d’AMPAS de les escoles.
Promourem una Escola Municipal per les Arts amb formacions de grau mig i grau superior.

2. Urbanisme, modernització i arranjament d’equipaments i de carrers
Treballarem per posar bonica tota la ciutat i promourem un municipi compacte i continu, verd, policèntric, multifuncional i participatiu: la ciutat complexa.
Efectuarem el cobriment de les rieres i relligarem els barris en l’espai urbà. Eliminarem les línies imaginàries entre la part alta i la part baixa de la ciutat. La ciutat com un únic cor que batega.
Desenvoluparem el nou servei de recollida de residus, que inclogui diferents formats en funció de la realitat de cada barri, i millorarem la neteja urbana.

3. La Cultura com a eix vertebrador a la ciutat i el Centre d’Art Carmen Thyssen
La cultura, l’art i la creativitat com a motors de la ciutat, per alimentar i atraure talent que generi valor afegit.
El Centre d’Art Carmen Thyssen com un centre d’exhibició, creació i conservació, un Hub de creativitat artística.
Fomentarem, juntament amb els grups i les entitats locals, les manifestacions de la cultura popular i tradicional.
Un nou espai polivalent, un equipament modern i versàtil. Seu de múltiples activitats i dels esdeveniments de ciutat.
 
4. Mobilitat sostenible
La pacificació de l’espai públic com a projecte estratègic, per incrementar el benestar de la ciutadania generant desplaçaments agradables i sostenibles. Elaborarem un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS).
Construirem l’aparcament de La Corxera, projectarem el segon aparcament a la zona de Cala Sans i cercarem zones d’aparcament per donar resposta a les necessitats de la part alta de la ciutat.
Promourem els itineraris a peu, els carrils per bicicletes i el transport públic.

5. Turisme
Un model sostenible i de qualitat turística, que aprofiti el potencial dels recursos naturals, del paisatge, del patrimoni i del nostre capital humà.
Treballarem segments turístics: Les famílies, l’esport, les activitats nàutiques, la gastronomia i la cultura com a punta de llança. Fomentarem el desenvolupament local de productes turístics diferenciats i competitius vinculats a la identitat i al patrimoni cultural del nostre municipi; com la creació d’un nou Festival d’Art a l’hivern.
Un Objectiu clar: convertir-nos en la Capital cultural del territori.

6. Empresa, Indústria i Treball
Crearem el Consell pel Desenvolupament Econòmic i Social per consensuar una estratègia conjunta de col·laboració público privada.
Seguirem donant suport a l’emprenedoria i al treball autònom i incrementarem els recursos propis destinats a les polítiques actives d’ocupació.
Impuls a l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, com a motor de transformació cap a un model més responsable, sostenible i basat en les persones.
Desenvoluparem el sòl industrial pendent, de manera sostenible i responsable com a Polígon d’Activitats Econòmiques (PAE).

7. Un model comercial equilibrat
Potenciarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi. Fomentarem la compra interna a la ciutat, aproximant el Mercat Municipal als ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu.
Desenvoluparem el Pla d’Acció de Millora del Comerç consensuat a la legislatura 2015-2019.
Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants de la ciutat per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, etc.).
Promourem la inversió i millora dels eixos comercials del centre i dels barris: Millorarem l’enllumenat, el mobiliari urbà, la jardineria i la neteja.

8. Una ciutat inclusiva i cohesionada que redistribueixi la riquesa i lluiti contra les desigualtats
Perquè en el procés de construcció republicana des del municipalisme assumim el ple compromís que la societat que construïm passa ineludiblement per ser una societat més justa i que no deixi ningú enrere.
Treballant àmbits com vellesa i discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat, infància i família, el pla local d’habitatge, igualtat, dones, integració i igualtat d’oportunitats, i els joves.
 
9. Esport
Perquè entenem l’activitat física i l’esport com a mitjà d’integració social i transmissió de valors, promourem l’esport potenciant enteses entre les escoles i els clubs esportius per tal de fomentar activitats esportives extraescolars.
Fomentarem i revisarem la utilització del reglament d’ús de les infraestructures esportives, establint una normativa clara i ordenada, i elaborant el Pla d’Equipaments Esportius Municipals (PEEM), per detectar noves necessitats esportives locals com un rocòdrom, una pista d’atletisme o una piscina descoberta, així com per revisar l’estat dels equipaments actuals.
Promourem els esdeveniments esportius existents i organitzats per les entitats esportives del municipi com a eines de promoció de la ciutat i font de talent local.
 
10. Bon Govern. Per a tothom, per a totes i tots: Participació, transparència i seguretat
Perquè el nostre compromís amb la ciutat va molt més enllà de la pura gestió, plantegem el concepte de bon govern, basat en la qualitat democràtica i la democràcia participativa, aportant un horitzó de ciutat com a eina clau per a la seva transformació.
Vetllarem pel bon funcionament del Comitè d’Ètica i Bon Govern i crearem la regidoria de Participació Ciutadana.
Incorporarem l’estratègia de la policia de proximitat al cos de policia local, per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, i donarem sentit a la segona activitat a la Policia Local en funció del know how de cada agent.