La Garriga

Notícia

Uns pressupostos 2020 per millorar la Garriga

Lluís Marco, regidor d'Hisenda, presenta el projecte de pressupostos municipals per a la Garriga al plenari

I s'aproven sense cap vot en contra

Aquest és un pressupost que no és el nostre, com segur que tampoc és el de la resta de grups del consistori, perquè està molt lluny del que a Esquerra i a Acord ens agradaria. Durant els 8 anys anteriors hem anat aprovant un pressupost que no ens convencia, però per responsabilitat política amb els nostres socis ens calia fer-ho. Aquest any nosaltres portem a aprovació un pressupost que tampoc no ens agrada, però per diferent motiu que anys anteriors: atès que cal posar les coses al seu lloc i endreçar els comptes de l’Ajuntament. La despesa que haurem de fer aquest any no es farà com voldríem. Ens cal fer un esforç de reequilibri dels ingressos i les despeses, perquè no ho estan.
A diferència del que voldríem, no dota les partides de les seves necessitats de finançament, tal com les creiem nosaltres. Una vegada més, i sota la meva direcció com a regidor d’hisenda, hem hagut de fer el mateix que tants anys he criticat: per exemple, dotar la partida de festa major amb 20.000 euros, per afegir-ne 190.000 més quan arribi el romanent. Amb 7 mesos al capdavant de l’àrea, m’he fet un fart de dir que la Garriga està sanejada, perquè deu pocs diners (un 13% del pressupsot), però també és cert que tenim un problema de desequilibri entre els ingressos i les despeses, que haurem de resoldre de manera immediata, durant els propers mesos. La tasca que es proposa el govern, a partir de l’aprovació, esperem, del pressupost, és l’estudi de la necessitat de la despesa i de la capacitat dels ingressos des de cada departament i per a cada partida. Més tard en tornaré a parlar d’això.
Hi ha unes quantes coses que s’han fet diferents de com es feien fins ara i que sí que converteixen aquest projecte en un pressupost d’Esquerra. Hem començat tal com entenem que cal fer un pressupost, és a dir: prioritzant unes despeses respecte a d’altres en funció de l’interès polític del projecte a cada àrea, però, sobretot, aquest és un pressupost participat, com ho haurien de ser els pressupostos, per tots els grups del consistori. Des del primer moment, tots els grups municipals han sabut quines eren les prioritats de l’Equip de Govern, quines són les nostres intencions, què considerem urgent i què pot esperar. Per primera vegada en molts anys, tothom ho ha sabut tot des del principi. Hem contestat totes les preguntes que ens heu fet, que, com que teníeu tota la informació han estat moltes; algun grup ens ha passat dossiers de preguntes de 12 planes, i no ho diem en to de queixa, ans al contrari. Algú dirà que és clar, som un govern en minoria i necessitem algú que voti a favor, però també és cert que coneixeu les nostres intencions des del dia 15 de juny, moment en que l’alcaldessa Dolors Castellà va prendre possessió.
Un altre aspecte del qual també ens sentim orgullosos és de treure les grans inversions d’alcaldia i portar-les a les àrees que en són responsables: Can Luna a participació, Can Terrers a Esports...; també hem pogut dotar suficientment partides d’inversió imprescindibles des de principi d’any, com ara arbrat, enllumenat, voreres, etc... i una qüestió d’endreçat tècnic: hem portat les partides de Gent Gran a Serveis Socials, que fins ara estaven a Cooperació i Igualtat.

Esbosso aquí algunes de xifres:

Fem una proposta que incrementa els ingressos i les despeses en 810.000 €
Ingressos Ajuntament: 19.240.244,42 - 18.431.029,52 = 809.214,90
Cap 1 (imp. dir): 8.934.000,00 - 8.679.113,30 = 254.886,70
Cap 2 (imp. Ind): 518.000,00 - 510.297,00 = 7.703,00
Cap 3 (taxes preus): 3.120.050,00 - 3.131.609,03 = -11.559,03
Cap 4 (subvencions desp. corr.): 4.916.338,42 - 4.643.850,19 = 272.488,23
Cap 5 (cànons): 85.356,00 - 80.098,00 = 5.258,00
Cap 7 (subvencions inv.): 306.500,00 - 475.000,00 = -168.500,00
Cap 9 (crèdit): 1.360.000,00 - 911.062,00 = 448.938,00
 

C1. 255.000 € més que l’any anterior, derivats dels impostos de gestió directa: ordenances fiscals d’IBI i IAE i algun altre petit increment en recaptació no remarcable.
C2 i C3. Impostos indirectes i taxes i preus, molt poca variació més enllà de les previsions de creixement de la taxa turística.
C4 i C7. 100.000 € més que l’any 2019, en subvencions d’altres administracions un cop sumades i restades les derivades de despeses corrents i de les inversions.
C9. En total 1.360.000, >450.000 respecte l’any 2019. Així doncs, ja que la ràtio d’endeutament actual és del 13,63%, ens sembla que és perfectament assumible.

Per tant, aquest any augmentem el pressupost amb impostos i deute. L’any vinent haurem trobar altres vies de finançament, ja ho estem fent, més imaginatives que ens permetin créixer, perquè el nostre pressupost probablement hauria de ser de 20.500.000.
Anem a veure les despeses:
Despeses Ajuntament: 19.240.244,42 - 18.431.029,52 = 809.214,90
Cap 1: 8.729.007,66 - 8.194.077,16 = 534.930,50
Cap 2: 7.117.663,26 - 6.972.663,45 = 144.999,81
Cap 4: 1.310.891,84 - 1.278.874,91 = 32.016,93
Cap 6: 1.603.661,00 - 1.586.063,00 = 17.598,00

Fem un increment de 535.000 euros en capítol I, corresponent al personal de l'ajuntament. Ja ho hem explicat tant als diferents grups municipals, com al comitè unitari. Concretem aquest increment en l’augment de sous del 2 % del 2020 a tota la plantilla, l’increment d’antiguitat, la contractació de personal administratiu de finals d’any, posar a mercat el sou de tresoreria, incorporar els sous dels membres de l’Equip de govern.

En capítol II, hi ha un increment significatiu de 145.000 €. Això és degut, bàsicament, a increments a urbanisme (contractació de projectes), serveis interns (nou contracte de neteja de les instal·lacions municipals) i societat del coneixement (ara que ja tenim els servidors d’hiperconvergència hem de dotar-lo de gestió i manteniment). També és cert que les partides de Gent Gran han canviat d’orgànica i han anat a parar a serveis socials i d’aquí el transvassament.
En capítol IV, reequilibri de diners. D’una banda, notable increment de la dotació de la partida de l’OAMC, com se sap per la contractació de personal, però hem ajustat partides d’educació, i serveis socials, etc... que seran suficientment dotades posteriorment.
El capítol VI d’inversions, no ha sofert una variació notable de quantia respecte el 2019, tanmateix és el que més alteracions d’àrea sofreix a causa del que hem comentat sobre el lideratge de les inversions. Alcaldia perd 1.000.000 d’euros, però els guanyen: participació, esports, educació, via pública i cultura. Societat del coneixement, com dèiem abans, baixa 75.000 euros d’inversions perquè aquest any no hi ha prevista tanta compra de maquinari.

Farem un apartat especial sobre les inversions: En primer lloc, aquest any redactarem els estudis i treballs tècnics que ens han de permetre posar en marxa uns quants projectes al llarg de la legislatura: 3a fase de Can Luna, el Parc dels Pinetons, el parc esportiu de Can Terrers, el tanatori municipal, el projecte de reubicació dels espais de l’administració general de l’Ajuntament, el projecte constructiu d’habitatge i la redacció i el procés participatiu del POUM.

Ja en l’àmbit de l’execució de les inversions: hem dotat partides pressupostàries amb quantitats importants com ara, les partides guanyadores del procés de pressupostos participatius del 2019, obvi, el sanejament de l’escola Pinetons, la fase 3 de Can Luna per a instal·lar-hi Ràdio Silenci, nous projectes per a la zona esportiva de Can Terrers, millores a carril bici. Treballarem en instal·lacions a equipaments municipals, clavegueram, millores en enllumenat, escocells d’arbrat, material de via pública en general, asfaltat, jardineria i zones verdes, millores al talús del riu, arranjaments a l’edifici de la Torre del Fanal...
I aleshores, una llarga carta als reis, com sabeu, que haurem de prioritzar en el moment que puguem incorporar el romanent líquid de tresoreria, que n’hi haurà: en primer lloc, com també hem explicat a tothom, 300.000 euros per a dotar les partides d’implementació de la Relació de Llocs de Treball que estem treballant aquests mesos. Però, a més, la renovació de la xarxa d’aigua, el nou eix de clavegueram, l’adquisició de sòl i la construcció d’habitatge per a ús social, més inversions en equipaments municipals, esportius, culturals i de participació. El camp d’aprenentatge de Can Terrers, més dotació per la zona esportiva... i un llarg etcètera.

Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació
Pel que fa a l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, sabeu que preceptivament vam convocar el Consell d’Administració, per tal de presentar la proposta de pressupost i l’inventari i que es van aprovar. Aquest any anem a la xifra de 301.615,89 euros. Hi ha un notable increment de 80.000 euros, que sobretot es justifica en matèria de contractació de personal, com ja sabeu, i en les partides de comunicació i del 20è aniversari de la ràdio.

Aportacions de tots els grups polítics
Aquest llarg procés de discussió del pressupost, ha portat a l’Equip de Govern, al debat intern de les propostes que ens heu fet cadascun dels grups municipals. Vosaltres us encarregareu d’enumerar-les, no us vull treure el protagonisme, però si que volem destacar algunes propostes que sí que hem acceptat, bé perquè ja les portem al nostre programa, tot i que en fases posteriors, o bé perquè, efectivament, valia molt la pena tenir-les en compte.
El nostre projecte ja compta amb una dotació de personal per a posar en marxa el projecte Arrela’t, però val a dir que a proposta de Junts per la Garriga, també hi hem creat una partida que voldrem dotar amb romanent, com també l’estudi per a crear i difondre el concepte la Garriga, una marca que haurà de servir per a atreure gent a visitar-nos, entre d’altres coses.
La CUP ens ha fet una proposta de pla d’inversions, que voldrem treballar un cop aprovats, si s’escau, els pressupostos, contrastant-ho amb la redacció del Pla d’Acció Municipal 2019-2023. També compartim, com sabeu les propostes d’internalització de serveis municipals, justament després discutirem una moció i potser ens hi posarem d’acord, així com la tarifació progressiva d’alguns serveis que ofereix l’ajuntament. La controvertida partida per a l’elaboració del pla local d’habitatge, que finalment no ha entrat en la proposta de pressupost per error, però que haurà d’incorporar-se més endavant amb el romanent i la posta en marxa del pla de mobilitat, el més aviat possible.
Els companys del PSC han fet un seguit de propostes entre les quals el pla de barris, que hem dotat al pressupost, segurament esquinçant altres partides que hi podrien tenir relació directa. Hem compartit els aparcaments dissuasius, les millores en carrils bici i els seus aparcaments, i la reubicació dels espais municipals. Mantenim alguna discrepància en els pressupostos participatius, però treballem per llimar-les. I, com no, coincidim plenament en la municipalització de la neteja de les instal·lacions.
Amb Ciutadans, també hem trobat punts d’acord, com el treball amb persones celíaques i la lluita contra la vespa asiàtica. Posarem molt d’interès en veure com podem dur a terme la mini pista poliesportiva, en seguirem parlant. No coincidim en aspectes dels pressupostos participatius, però també treballarem en trobar punts d’acord.

Falten ingressos
És important insistir en què el nostre ajuntament va curt d’ingressos per a pagar les despeses corrents que tenim. Que durant aquest any i amb l’ajut de la intervenció i de tècnics i tècniques de cada àrea posarem en marxa un estudi acurat de totes les partides de depesa per veure allà on podem estalviar. Que òbviament també treballarem en aconseguir els ingressos que necessitem, explorant totes les possibilitats i que, sobretot, planificarem i programarem cadascuna de les fases, per tal d’aconseguir executar el pressupost estrictament. Que, d’altra banda, hem encetat una nova manera de tractar els comptes municipals, que ens agrada com ha anat, tot i que segurament haurem de millorar-ho.

Acabo aquesta exposició amb els reconeixements: en primer lloc, aquest és el nostre primer pressupost. Tothom sap que el procés ha estat complicat de vegades erroni i que en algun cas ha provocat cert desgavell, i també incomoditats als grups de l’oposició. Bé, n’hem après, amb el vostre ajut i el d’intervenció, els propers pressupostos segur que es faran de manera més planera. També vull reconèixer la feina que heu fet tots i cadascun dels grups de l’oposició, tots i cadascuna de les regidores i dels regidors, que ha estat gran, bona, ben feta i en interès del nostre poble, això és just dir-ho i just agrair-ho. Només per aquesta bona feina ja valdria la pena que facilitéssiu l’aprovació dels pressupostos.
També és just de dir i d’agrair, la feina dels meus companys i companyes de grup, i algunes en especial: la seva predisposició i la facilitat amb la que es treballa, juntament amb els companys tècnics i tècniques d’aquesta casa i també amb el departament d’intervenció. Gràcies a tots i totes.