L'Ametlla del Vallès

Notícia

Accés als habitatges de protecció del Maset Nou

Maset Nou, l'Ametlla del Vallès
Maset Nou, l'Ametlla del Vallès
Si esteu interessats en sol·licitar un habitatge de protecció oficial a l’Ametlla del Vallès, abans que surtin les bases cal estar inscrit al Registre de sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç següent:
 
https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp
 
Serà important per a l’adjudicació l’ordre d’inscripció al Registre.
 
Així que si us interessa accedir-hi, registreu-vos-hi tan aviat com sigui possible.


Aquí teniu més informació sobre el tema:

En relació amb l’adjudicació dels habitatges de Protecció Oficial al Maset Nou, hem d’informar-vos que abans de que surtin les bases cal inscriure’s al Registre de sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç següent:
 
https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp
 
Aquest primer pas és un requisit indispensable per aspirar a l’adjudicació d’un habitatge, previ a les bases que publicarà l’ajuntament.
Si no s’ha fet la inscripció en el moment de la publicació de les bases no es podrà aspirar al concurs.
 
Per realitzar la inscripció es pot optar per fer-ho de manera presencial, oficines del Consell Comarcal a Granollers o a les oficines municipals de l’ajuntament de l’Ametlla.
També es pot realitzar de manera telemàtica per internet de una manera molt senzilla en el link esmentat anteriorment. Aquesta opció és mes àgil.
 
La documentació que es demana és la que es relaciona a continuació:
 
DOCUMENTACIÓ
  • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
  • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
  • Fotòcopies del DNI i NIE
  • Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
  • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.
En les sol.licituds d’inscripció al Registre de Sol.licitants d’Habitatges Protegits dels afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, s’haurà d’adjuntar el següent document.
Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquesta inscripció, (caldrà marcar la casella corresponen en la sol·licitud d’inscripció) no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.
La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un *)
 
Cal fer-ho com més aviat millor, ja que l’ordre en l’antiguitat de la inscripció és prioritària. Cal tenir en compte que un cop publicades les bases de l’adjudicació dels habitatges, només seran admeses les sol·licituds resoltes en el Registre d’Inscripció de Sol·licitants de HPO, d’acord amb la normativa d’Habitatge de la Generalitat.