La Roca del Vallès

Notícia

Nova etapa, màxima voluntat i un sol compromís

Pacte de govern a La Roca del Vallès entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). 

ERC i PSC constaten que l’Ajuntament de la Roca del Vallès necessita d’una nova majoria per formar un govern municipal sòlid que asseguri la governabilitat durant el que queda de mandat fins les eleccions municipals de 2019 i la qualitat dels serveis al poble, que passa per un pacte entre les dues forces polítiques que signen aquest document i 

ACORDEN:   

Configurar el nou govern de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de comú acord entre ERC i PSC, per tal d’aportar nous valors i un canvi de tarannà polític, que actuï amb sensibilitat, respecte i diàleg continu amb la ciutadania. La democràcia participativa, la transparència informativa i el rigor són les premisses fonamental sobre les quals es bastirà aquest projecte, que posarà per davant les persones, les entitats, les associacions, la planificació sostenible i viable i la racionalitat.
   
En aquest context, la manera com s’enfocaran els aspectes relacionats amb l’economia es bastiran damunt de quatre criteris bàsics: la racionalitat, la responsabilitat, el rigor i l’equilibri assumible.
   
Serà una prioritat del nou govern que els serveis socials municipals, en col·laboració amb la Diputació, elaborin una auditoria social de La Roca per tal de conèixer les necessitats reals. Els resultats d’aquest estudi seran la base per l’elaboració i aplicació d’un pla de rescat social per tal de garantir el dret a l’alimentació i als subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat a totes les famílies en dificultats a causa de la crisi; i un pla d’emergència contra l’atur amb una ampliació dels plans d’ocupació i el foment de la formació per l’ocupació. No deixarem que cap persona ni família quedi enrere a causa de la crisi.
   
L’administració municipal ha d’estar al servei de les persones, de les entitats i del teixit comercial i empresarial i no al revés, obrint les portes de l’Ajuntament amb una actuació política i de gestió transparent i propera a la ciutadania.
   
La participació de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques municipals és un dels elements essencials de la regeneració política propugnada per les forces polítiques que signen aquest manifest i que s’ha d’articular en tres eixos fonamentals: territorial, sectorial i participació directa.
   
La participació territorial s’ha de plantejar a través de la transformació del Consell de Poble de la Torreta en un organisme realment àgil que serveixi per informar dels projectes municipals i per escoltar i recollir l’opinió i les iniciatives de la ciutadania. En el cas de Santa Agnès el nou equip de govern treballarà per a la creació d’una Entitat Municipal Descentralitzada. 

La participació en temes sectorials s’articularà a partir de la creació de consells específics que integrin les entitats del municipi relacionades amb un aspecte concret de la vida social, cultural o esportiva. En aquest sentit plantegem l’enfortiment i dinamització del Consell Escolar Municipal en l’àmbit educatiu, i la creació de consells específics d’esports, cultura, pagesia, gent gran, infància i joventut, i de solidaritat.
   
La participació, la transparència i la informació als veïns del conjunt del municipi o afectats per una activitat o actuació concreta de l’administració municipal serà un element essencial del dia a dia de la gestió política, tècnica i administrativa de l’Ajuntament.
   
És amb aquesta voluntat de servei que els grups municipals de ERC i PSC han decidit donar suport al nou pacte de govern, pensat amb voluntat de canvi. I els regidors escollits com a representants d’aquestes formacions assumeixen l’encàrrec amb responsabilitat, amb orgull i lleialtat al poble i a la institució, per treballar per la Roca, la Torreta i Santa Agnès, des d’una posició de servei, d’entrega i de respecte institucional.
  
A l’annex 1 d’aquest document del Pacte de Govern s’hi veuen reflectides les línies programàtiques de consens que es plasmaran en un Pla d’Actuació Municipal 2017-2019 a redactar durant els primers mesos de govern.
   
A l’annex 2 d’aquest document s’hi veuen reflectits els acords específics en referència  a la distribució de tasques i responsabilitats, que estableixen les qüestions pràctiques que han de permetre posar en funcionament tot el marc referencial que afavoreix el pacte de govern. L’assignació de les àrees funcionals i les regidories es definirà d’acord amb les aptituds, capacitats i el projecte programàtic de cada àmbit.
  
Les regidories treballaran de forma cooperativa, col·legiada i transversal, amb lideratge del regidor/regidora corresponent en cada àrea i amb autonomia, respecte i confiança.
   
Cada grup municipal tindrà plena autonomia per presentar aquelles iniciatives polítiques que estiguin fora de l’acord programàtic o que formin part de qüestions ideològiques fora de l’àmbit municipal. En aquest cas, cada grup tindrà plena llibertat de vot. 
  
I, perquè així consti i quedi reflectit, els caps dels dos grups municipals signen aquest document de pacte de govern.

Podeu llegir i/o descarregar el contingut de l'acord de govern des d'aquí.