La Seu d'Urgell

Notícia

AUGMENT DE PLACES D’APARCAMENT AL CENTRE COMERCIAL DE LA CIUTAT I EL COMPLIMENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES A LA POLICIA NACIONAL, MOCIONS D’ERC LA SEU.

ERC la Seu presenta al ple municipal previst per a dimarts vinent dia 12, dues mocions de caire municipal.
En la primera de les mocions, la formació fa una proposta per tal d’augmentar el nombre de places d’aparcament al centre comercial del municipi, alhora que vol contribuir a la dinamització comercial del petit comerç.
La proposta consisteix en arribar a acords amb les propietats de solars desocupats ubicats al centre de la ciutat per tal d’adequar-los com a aparcament. El suggeriment contempla que els espais siguin de pagament, gestionats per l’ajuntament, i alhora, que es pugui realitzar la bonificació a través de comprovants de compra als establiments adherits. Aquest fet comportaria que l’emplaçament s’utilitzés principalment amb l’objectiu de realitzar compres al petit comerç de la ciutat. El Portaveu del Grup Municipal, Francesc Viaplana, ha manifestat que, “creiem que aquesta actuació pot ser un bona eina de dinamització per als petits establiments de la nostra ciutat, que han vist minvats fortament els seus ingressos des de l’obertura del Mercadona”
Per altra banda, es presenta una moció per reclamar el compliment de la llicència d’obres a la Direcció Nacional de la Policia. En aquesta moció, s’exposa la necessitat de fer enretirar els pals de bandera ubicats a l’estructura exterior de davant de la comissaria de policia. Durant la reforma de la instal·lació, es va denegar la ubicació dels pals a l’estructura exterior per part dels serveis tècnics municipals, fet que no va ser respectat pel sol·licitant, incomplint la llicencia d’obres atorgada.
El grup municipal d’ERC ha reclamat en diverses ocasions, tant en junta de govern, com a través d’un prec al mateix plenari, que es realitzi el pertinent requeriment d’enretirada al sol·licitant, fent complir la llicencia atorgada, requeriment que no s’ha dut a terme. “Considerem que és molt greu que haguem de fer una moció per sol·licitar que es faci complir la llicència d’obres atorgada a aquest estament, que pel que sembla, no es veu subjecte al compliment de la legalitat”

TEXT DE LES MOCIONS:
 
MOCIÓ PER AUGMENTAR EL NOMBRE DE PLACES D’APARCAMENT AL CENTRE COMERCIAL DE LA CIUTAT.

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels desavantatges que té la zona comercial del municipi ubicada dins la trama urbana, en front al gran centre comercial ubicat a l’entrada nord del nostre municipi, és la manca d’aparcament gratuït.
Al centre de la ciutat hi ha diversos solars privats desocupats que podrien oferir un bon nombre de places d’aparcament.
Aquests emplaçaments facilitarien la cerca d’aparcaments propers al centre comercial de la ciutat i ajudarien a la dinamització comercial dels petits negocis.
Per tot l’exposat anteriorment proposem al ple els següents

ACORDS:

Primer.Establir converses amb les propietats dels solars per tal d’arribar a l’acord d’ubicar-hi places d’aparcament.
Segon.- Establir un sistema de pagament, gestionat per l’Ajuntament, on l’estada màxima de dues hores pugui ser bonificada a través de comprovant de compra als establiments adherits.
Tercer.- Limitar l’horari d’estacionament, subjecte a l’horari comercial, de 9 a 21h.
 
MOCIÓ PER FER UN REQUERIMENT D’INCOMPLIMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el mandat anterior, la Direcció General de la Policia va sol·licitar permís d’obres per realitzar una reforma integral a la seva comissaria situada a l’avinguda Salòria, 100 de la  Seu d’Urgell.
El projecte contemplava la ubicació d’una estructura exterior (tòtem) per tal de senyalitzar el servei i NO s’hi va autoritzar la instal·lació de pals de bandera.
Aquest darrer punt no va ser respectat incomplint la llicència d’obres municipal autoritzada.
El Grup Municipal d’ERC ha sol·licitat en diverses ocasions la seva retirada a través de requeriments als sol·licitants de la llicència (tant en junta de govern com a través d’un prec en aquest plenari).
Veient la no disponibilitat de l’equip de govern per fer complir la llicència municipal atorgada a l’estament, tal i com pertoca a l’ajuntament, i preocupant-nos per si altres situacions d’incompliment com aquesta poden estar-se produint al nostre municipi.
Proposem al ple els següents

ACORDS:

Primer.Comunicar la necessitat de complir la llicència d’obres atorgada a la Direcció General de la Policia, realitzant la retirada dels pals de bandera en el termini màxim d’un mes.
Segon.- Cas que en el termini d’un mes no s’hagi modificat l’estructura de forma adequada, actuació d’ofici per part de l’ajuntament i realitzar la seva retirada.
Tercer.- Sol·licitar als serveis tècnics municipals que, realitzin el pertinent seguiment de les llicències d’obres atorgades i en comprovin el compliment segons els termes que s’autoritzin.