La Seu d'Urgell

Notícia

ERC LA SEU RECLAMA, A TRAVÉS D’UNA MOCIÓ, L’ADEQUACIÓ DEL CARRER RONDA

El grup municipal d’ERC la Seu ha presentat per ser debatuda al proper plenari una moció on reclama l’adequació del carrer Ronda.
Aquest carrer, que en el tram esmentat és camí, es troba en un estat de degradació important, que posa en risc la seguretat de vianants. El vial, que esdevé una via d’apropament entre el barri de Santa Magdalena i el centre de la Seu, és freqüentada per gran nombre d’infants i famílies, ja que es troba a les immediacions de dos centres educatius, l’Institut Joan Brudieu i l’escola Albert Vives.
Els regidors reclamen doncs que, es redacti una proposta de millora de l’espai per part dels serveis tècnics municipals, que s’inclogui al pressupost 2018 una partida per fer front a l’adequació de la zona i, finalment, que aquesta sigui realitzada durant el primer trimestre de l’any 2018.
 
 TEXT DE LA MOCIÓ
 
El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’inici del carrer Ronda, al barri de Santa Magdalena, fins arribar al carrer Ribera d’Urgellet es troba des de fa anys en un estat de degradació important.
A dia d’avui, presenta deficiències que posen en risc tant els vianants que hi transiten, com les persones que puguin trobar-se a les seves immediacions, com poden ser els horts existents a la banda sud del camí.
Aquest camí, és un punt d’unió i apropament, entre el barri de Santa Magdalena i el centre de la Seu, i és freqüentat per gran nombre de veïns del barri i escolars. Cal recordar que es troba en els entorns més immediats de dos centres educatius, l’Institut Joan Brudieu i l’escola Albert Vives sent, per tant, especialment utilitzat per infants.
Per tot l’exposat anteriorment, proposem al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.Redactar per part dels serveis tècnics municipals una proposta de millora de l’espai per tal de garantir la seguretat de la zona així com el seu embelliment.
Segon.- Incloure al pressupost 2018 una partida per a l’adequació de l’esmentada zona.
Tercer.- Realitzar els treballs d’adequació i millora del camí, durant el primer trimestre de 2018.