La Seu d'Urgell

Notícia

Adquisició d'un parc públic d'habitatge social i intercanvi turístic amb població de costa, mocions d'ERC la Seu

El grup municipal d’ERC la Seu presenta a aquest ple dues mocions en l’àmbit de l’habitatge social i de la promoció turística.
En la primera de les mocions, els republicans, sol·liciten a l’ajuntament que arribi a acords amb les propietats dels habitatges buits per tal de poder crear un parc públic d’habitatge social i oferir lloguers a preus socials, així com disposar d’un o més pisos per casos d’emergència social.
La moció, ve motivada arran de l’estudi realitzat l’any 2016 que concloïa que a la Seu d’Urgell existien al voltant de 350 habitatges sense ocupar. Des de llavors, no hi ha hagut cap canvi en les polítiques d’habitatge municipals, que puguin aprofitar les dades de l’esmentat estudi. ERC la Seu vol afavorir el dret a l’habitatge just i digne per a tothom i per aquest motiu creu que cal realitzar noves polítiques d’habitatge des del govern municipal.
Per altra banda, ERC la Seu, proposa en la seva segona moció, que l’ajuntament estableixi converses per tal d’oferir uns paquets d’intercanvi turístic amb alguna població de la costa catalana, amb els quals els visitants, puguin gaudir d’avantatges econòmics en ambdues poblacions. Es proposa que es reuneixi el Consell Municipal de Promoció Econòmica i pensar el tipus de promoció a la vegada que cal posar-se en contacte amb poblacions que puguin estar interessades en l’intercanvi.
 
  
TEXT DE LES MOCIONS:
 
MOCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UN PARC PÚBLIC D’HABITATGE SOCIAL.

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2016 va realitzar-se per part d’aquest ajuntament un estudi per identificar el parc d’habitatges buits que consten al municipi.
L’estudi va concloure que a la Seu d’Urgell hi havia al voltant de 350 habitatges sense ocupar.
De llavors ençà, no s’ha fet cap actuació que pugui aprofitar els resultats del citat estudi.
Esquerra Republicana de Catalunya té entre els seus principals objectius, afavorir el dret a l’habitatge just i digne per a tothom, i per aquest motiu creiem que cal realitzar noves polítiques d’habitatge des del nostre ajuntament.
Per tot l’exposat, proposem al ple els següents
 
ACORDS:
 
Primer. Establir converses amb les propietats dels habitatges buits per tal d’arribar a acords de cessió, lloguer o venta dels habitatges.
Segon. Disposar, per part de l’Ajuntament, d’un número determinat d’habitatges de gestió municipal, amb els que poder oferir lloguer social a preus assequibles (parc públic d’habitatges socials).
Tercer. Disposar, entre aquests habitatges, d’un o més pisos d’emergència per a persones amb vulnerabilitat (sensesostre, situacions de violència, transeünts, desnonaments, etc.)
 

 
MOCIÓ PER REALITZAR UN INTERCANVI TURÍSTIC AMB UNA POBLACIÓ COSTANERA

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nostre municipi, i per extensió la resta de la comarca,  disposa d’un gran nombre d’atractius turístics i conformen una oferta àmplia i variada apta per a tot tipus de visitants.
Una oferta de natura per a tots els nivells amb baixa, mitja i alta muntanya, espais per practicar gran varietat d’esports com per exemple l’escalada, el ràfting, el senderisme o l’hípica, entre molts altres. També un gran conjunt de singularitats culturals, històriques i arquitectòniques repartides per arreu del territori comarcal.
El nostre és, a més, un territori amb una gran varietat i qualitat gastronòmica i artesanal, així com amb una oferta d’allotjament que passa per tot tipus de categories: albergs, pensions, hotels de diferent rang, càmping, etc.
Tot aquest conjunt de singularitats ofereixen unes estades a la zona adreçades a tot tipus de perfils turístics (familiar, de natura, esportiu, relax, comercial...)
Considerem que tot aquesta capacitat territorial pot encara potenciar-se més, i una bona forma de fer-ho és realitzant un intercanvi turístic amb una població amb unes característiques diferenciades a les nostres, com pot ser una població costanera. Aquesta iniciativa vol reproduir altres iniciatives experimentades en poblacions com Berga i  Canet de mar.
Per tot l’exposat, proposem al ple els següents:

ACORDS:
 
Primer. Reunir al Consell Municipal de Promoció Econòmica per tal de  pensar la campanya de promoció.
Segon. Establir contactes amb una població ubicada a la costa catalana per tal d’oferir un paquet turístic d’intercanvi entre les dues poblacions.