La Seu d'Urgell

Notícia

Una plataforma habilitada per a persones amb mobilitat reduïda al riu, dotació econòmica per a la Síndica municipal i servei de suport a entitats i associacions, mocions d’ERC la Seu

Riu Segre
Riu Segre
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, ha presentat tres mocions per a ser debatudes al ple del proper dilluns 9 de juliol.
La formació republicana reclama la construcció d’una rampa d’accés al riu i una plataforma habilitada per a persones amb dificultats de mobilitat i que sigui emprada per a la pràctica de la pesca. ERC considera que cal fomentar aquesta pràctica de lleure i recreativa, que en molts casos es transmet de forma intergeneracional, freqüentment entre una franja de població d’edat avançada que sovint tenen dificultats en l’estabilitat, l’equilibri i la bipedestació. Així com també, facilitar a les persones amb diversitat funcional física, la seva pràctica.
En la segona de les mocions, ERC sol·licita incloure al pressupost 2018, a través d’una modificació en el proper ple, una dotació econòmica a disposició de la Síndica de greuges municipal per tal de fer difusió del servei, apropar-lo a la ciutadania i mantenir-la informada de quines són les formes com adreçar-s’hi, així com poder fer actuacions derivades de la pròpia oficina.
Finalment, ERC presenta conjuntament amb la CUP, una tercera moció on demana la creació d’un servei municipal de suport a entitats i associacions. Des de l’aplicació de la llei de transparència, les entitats del tercer sector han vist augmentat en escreix el seu volum de feina burocràtica de l’entitat, i en molts casos els és impossible de poder gestionar. Per aquest motiu, reclama la creació d’aquest servei de suport, que inclogui l'assessorament comptable necessari per a complir la legislació vigent en aquelles entitats amb uns ingressos inferiors als 50.000€
 
TEXT DE LES MOCIONS:

MOCIÓ PER HABILITAR UNA PLATAFORMA DE PESCA ADAPTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pràctica de la pesca és una activitat recreativa i de lleure força estesa al nostre territori.
A les nostres immediacions, l’accés al riu és abrupte i no es disposa de cap espai on puguin accedir-hi persones amb dificultat de mobilitat
La pesca, a més, és una activitat de transmissió intergeneracional que cal fomentar, força estesa entre una franja de població d’edat avançada i que sovint tenen dificultats en l’estabilitat, equilibri i la bipedestació.
Per altra banda, a les persones amb diversitat funcional física, els és impossible poder accedir al riu i poder realitzar l’activitat recreativa.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Habilitar, a la llera del riu Segre, una rampa d’accés al riu i una plataforma per facilitar la pràctica de la pesca a persones amb mobilitat reduïda.
SEGON.- Incorporar al pressupost municipal la partida necessària per a la seva construcció
TERCER.- Que la seva construcció sigui efectiva a l’inici de la temporada de pesca 2019
 
 

 
MOCIÓ PER ATORGAR UNA PARTIDA ECONÒMICA PER FER DIFUSIÓ A L’OFICINA DE LA SÍNDICA DE GREUGES MUNICIPAL

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’oficina de la Síndica de greuges municipal, actualment, no disposa de cap dotació econòmica específica al pressupost municipal per poder fer ús per a despeses corrents.
Creiem que és de gran interès poder difondre aquest servei adreçat a la ciutadania per tal de fer-lo més proper, més accessible i fer-lo més útil a la població.
Cal que la població del municipi, conegui quines són les funcions de la síndica municipal, com i per quins motius pot adreçar-s’hi i que disposi de la màxima informació sobre el servei.
Per aquest motiu, considerem que cal incloure al pressupost, una partida específica de la que en pugui fer ús per realitzar tasques de difusió del servei, així com per a altres tipus de despeses corrents de les actuacions que es puguin derivar de l’oficina de la Síndica municipal.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Incloure al pressupost municipal 2018 una partida econòmica específica per a l’oficina de la Síndica de greuges municipal.
SEGON.-  Realitzar la pertinent modificació del pressupost 2018 en la propera sessió plenària.
 
 

 
MOCIÓ PER SOL·LICITAR UN SERVEI MUNICIPAL D’ASSESSORAMENT I SUPORT A ENTITATS I ASSOCIACIONS

El regidors Francesc Viaplana, Berta Vidal, Xavier Munt i Pau Lozano presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte, entre altres: regular i garantir la transparència de l’activitat pública, així com regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
Tot i que aquesta és una llei pensada i redactada per a l’Administració, i no per a les entitats del tercer sector, dels seus preceptes també se’n deriven obligacions aplicables a totes aquelles entitats vinculades i a les persones físiques i jurídiques que tenen relacions de manera directa amb l’Administració pública
Des de la seva aplicació, entitats i associacions han vist multiplicat en escreix el seu volum de feina a nivell burocràtic, sent obligades a presentar davant diferents administracions públiques, un seguit de justificacions i documentació legal que, en molts casos, els és impossible de gestionar.
La nova legislació, requereix d’uns coneixements i recursos jurídics, administratius i comptables que sovint les entitats no disposen, havent de fer ús de serveis privats de gestoria, fet que els comporta un cost afegit a càrrec del pressupost de l’entitat. Aquest cost gestor, fa que minvi la dedicació econòmica de l’entitat per al desenvolupament de les activitats i actuacions de la naturalesa de l’entitat.
Algunes entitats han manifestat el risc que corren de desaparèixer pel fet de no poder assumir, ni l’increment de feina, ni el cost econòmic gestor de la burocràcia que se’n deriva per al compliment de la llei.
El teixit associatiu és un dels pilars fonamentals per al desenvolupament de la societat, i no podem permetre que entitats desapareguin pel fet de no poder assumir la burocràcia. Cal posar en valor la seva tasca d’inclusió, participació i civisme.
Per tot l’exposat, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Crear un servei municipal d’assessorament i suport a entitats i associacions que inclogui l'assessorament comptable necessari per a complir la legislació vigent en aquelles entitats amb uns ingressos inferiors als 50.000€
SEGON.- Assignar un/a tècnic/a municipal que doni suport administratiu i jurídic a les entitats i associacions del municipi.
TERCER.- Dissenyar una campanya de difusió per tal que totes les entitats i associacions del municipi quedin informades de l’existència del nou servei.