La Seu d'Urgell

Notícia

ERC proposa adequar les parcel·les de propietat municipal com a horts i pregunta sobre les taxes de cobrament a empreses subministradores.

Parcel·la ubicada a la zona del Salit
Parcel·la ubicada a la zona del Salit
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una moció que ha de ser debatuda al ple del proper dijous 24 de setembre i on proposa que tot un seguit de parcel·les de propietat municipal, siguin adequades com a horts i s’elaborin unes bases per al seu arrendament.
Actualment, l’ajuntament disposa de tot un seguit de parcel·les ubicades en diferents indrets del municipi, amb una superfície total superior als mil metres quadrats i que resten totalment en desús. ERC considera que adaptar-les per tal d’arrendar-les com a hort, pot ser una solució per fer front a la demanda d’horts que hi ha actualment a la ciutat.
Així mateix, la formació considera també que donar aquest ús als terreny és fomentar hàbits de consum saludable i pràctica de l’activitat física.
Els acords proposats per ERC la Seu fan referència al fet d’adequar els terrenys esmentats eliminant la capa impermeabilitzadora i roturant el terreny, redactar unes bases públiques per al seu arrendament a mode de lloguer social, així com obrir la convocatòria entre els mesos de gener i febrer de 2019, com a molt tard.
ERC ha presentat també un seguit de preguntes escrites en referència a les dificultats per realitzar el cobrament de les taxes recollides en l’ordenança número 20 (“REGULADORA DE LA TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA I A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT”) i l’ordenança número 31 (“REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL). Als inicis de 2017, ERC ja va qüestionar l’estat en que es trobava l’aplicació de les taxes, i en aquell moment, govern va prendre el compromís de resoldre la situació per poder aplicar la normativa i obtenir més ingressos pel pressupost municipal, feina que havia de plantejar-se conjuntament amb altres municipis de la comarca i gestionada a través del Consell Comarcal. Més d’un any més tard, ERC no té resposta de la situació de resolució i per aquest motiu planteja les següents preguntes:  
  1. En quin punt es troba la resolució de l’aplicació d’aquetes dues ordenances?
  2. A qui s’ha encomanat aquesta feina?
  3. Quina data hi ha prevista perquè es puguin començar a cobrar els drets municipals?
  4. Quants anys preveu la normativa que podem cobrar aquests drets retroactivament? Quin import acumulat pot suposar per La Seu?
 
 
TEXT DE LA MOCIÓ:

MOCIÓ PER ARRENDAR PARCEL·LES DE PROPIETAT MUNICIPAL COM A HORTS

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell té en propietat diferents parcel·les de terreny ubicades a diferents espais del terme municipal amb una superfície total superior als mil metres quadrats.
Aquestes parcel·les estan totalment en desús.
Al  nostre municipi, existeix una demanda de lloguer de terrenys per tal de fer-hi hort, i considerem que aquestes parcel·les poden ser idònies per tal d’oferir aquest servei.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Adequar i tancar les parcel·les de propietat municipal esmentades per tal de deixar-les amb l’estat de terra original, eliminant la capa impermeabilitzadora en les que sigui necessari i roturant el terreny.
SEGON.- Redactar unes bases públiques per tal de poder optar a l’arrendament de les parcel·les amb ús exclusiu de fer-hi hort i establint un lloguer social.
TERCER.- Obrir la convocatòria per a l’arrendament durant els mesos de gener i febrer de 2019, com a molt tard.  

 
PREGUNTES REFERENTS A L’APLICACIÓ DE LES ORDENANCES 20 i 31 DE L’AJUNTAMENT

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari les següents preguntes:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Durant els primers mesos del 2017 el nosttre grup va preguntar al govern sobre el cobrament de les taxes recollides en les ordenances 20 ("REGULADORA DE LA TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA I A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT”) i l’ordenança 31 (“REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL). Fins aquell moment ( i fins avui, creiem)  no s’estan aplicant en tot el seu abast.
 
Tècnics i assessors ens van confirmar la dificultat de la seva implementació per raons d’interpretació legals, entre altres.
No obstant aquestes dificultats, el govern va confirmar-nos de la seva voluntat de resoldre totes les qüestions per poder aplicar la normativa i obtenir uns ingressos no gens menyspreables pel pressupost municipal de La Seu. Aquesta feina, però, van plantejar de fer-la conjuntament amb la resta de municipis de l’Alt Urgell sota el paraigua i per iniciativa del Consell Comarcal.
Ha passat més d’un any i no hem tingut cap retorn sobre l’evolució i la resolució definitiva de l’assumpte i tampoc existeix la seva previsió d’ingrés en el pressupost del consistori d’aquest 2018.
Per aquests motius, plantegem a l’equip de govern les següents
PREGUNTES:
  1. En quin punt es troba la resolució de l’aplicació d’aquetes dues ordenances?
  2. A qui s’ha encomanat aquesta feina?
  3. Quina data hi ha prevista perquè es puguin començar a cobrar els drets municipals?
  4. Quants anys preveu la normativa que podem cobrar aquests drets retroactivament? Quin import acumulat pot suposar per La Seu?