La Seu d'Urgell

Notícia

ERC la Seu fa una proposta per avançar cap a una fiscalitat progressiva i pregunta sobre la finalització de les obres de Castellciutat

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, ha presentat per a ser debatuda al ple del proper dilluns 15 d’octubre una moció on proposa avançar en les finances municipals cap a un model de fiscalitat progressiva.
L’objectiu de la proposta és, principalment,  corregir les desigualtats i garantir l’accés de tota la ciutadania als serveis públics així com afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables.
La formació fa un seguit de propostes per tal que siguin aplicades a les ordenances que han de debatre’s durant el proper mes de novembre, com són: crear un reglament d’ajuts vinculats al nivell de la renda i que permeti cobrir una part de la quota de l’IBI, bonificació dels immobles posats a disposició de la borsa municipal de lloguer social, i equiparar famílies monoparentals a les nombroses. També bonificacions als immobles amb sistemes d’aprofitament d’energia solar, recàrrec als habitatges buits, reducció de la taxa de l’aigua en diferents supòsits, així com també crear una taxa per l’aprofitament especial de les entitats financeres amb caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública.
ERC considera que aquestes, i altres propostes que han d’anar aplicant-se progressivament, han de permetre crear un model de fiscalitat socialment i mediambientalment més just.
Finalment, el grup municipal ha presentat també, dues preguntes que fan referència a la finalització de les obres de la plaça de l’arbre de Castellciutat que, actualment, es troben en una situació força endarrerida, tot i que en la licitació de les obres, un punt a valorar era el termini de finalització en el menor temps possible. Així doncs, els regidors pregunten:
 1. Quina és la data de finalització de les obres en que es va comprometre l’empresa adjudicatària en la proposta presentada?
 2. Es manté aquest termini o la data ha estat alterada? Si és així, quina és la data prevista de finalització?
 
MOCIÓ PER AVANÇAR CAP A UN MODEL DE FISCALITAT PROGRESSIVA

Els regidors del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt  presentem al Ple la proposta per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva
L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la fiscalitat. Si bé existeix un gran consens social en la idea de que tothom hauria de pagar els impostos en base a la seva capacitat econòmica, la realitat és que els impostos i taxes municipals no acostumen a respectar aquest principi, i en gran part és degut a les pròpies limitacions que estableix una normativa estatal obsoleta que a més limita l’autonomia municipal.
Malgrat aquestes rigideses, és important que els ajuntaments esgotin tot el recorregut normatiu per intentar incloure elements de progressivitat en figures com l’impost sobre béns immobles, les taxes d’escoles bressol, etc. i a més dissenyin solucions imaginatives per instrumentar polítiques destinades a compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI.
Per altre costat, per la via de les taxes i preus públics és necessari abordar noves figures que permetin corregir, en part, les disfuncions existents en àmbits tan rellevants com l’energètic o el sistema financer, incidint en els beneficis que obtenen els grans oligopolis i les entitats financeres i destinant els ingressos a polítiques específiques per combatre la pobresa energètica o l’emergència habitacional.
Un altre aspecte en el que exigim continuar avançant és l’ambiental, i fer-ho des de les diferents figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la transició cap a un model d’energia sostenible i respectuós amb el medi ambient. És cert que l’actual normativa estatal no ajuda (l’anomenat impost al sol n’és un exemple), però malgrat tot els ajuntaments tenen un petit marge per a bonificar l’ús d’energies sostenibles i afavorir aquesta transició.
La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies vegin reduït el seu poder adquisitiu i tinguin dificultats per accedir a determinats serveis públics, accentuant encara més les desigualtats. Malgrat l’economia catalana ha experimentat una millora en termes de creixement del PIB i reducció de l’atur, la realitat és que moltes famílies continuen patint les conseqüències d’una crisi econòmica que ha estat llarga i que ha modificat les condicions del mercat laboral cap a una major precarització. La proximitat dels governs locals fa que siguin els ajuntaments els responsables de donar una resposta immediata a la ciutadania, cercant sovint solucions imaginatives que permetin superar les rigideses d’una normativa estatal obsoleta.
Garantir la igualtat d’oportunitats des dels ajuntaments consisteix en facilitar l’accés de tots els ciutadans als serveis públics i que en cap cas la condició econòmica esdevingui una barrera d’accés, és a dir, que el punt de partida no determini les opcions de futur.
La proposta que plantegem avui ens ha de permetre avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, respectuosa amb el medi ambient i orientada a corregir desigualtats. És el model que hem defensat sempre i sobre el qual volem continuar avançant, deixant enrere una llarga etapa d’austeritat imposada pels diferents governs de l’Estat espanyol.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents acords:
Primer. Comprometre’ns a dissenyar i aplicar un model integral de fiscalitat progressiva que inclogui impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de corregir les desigualtats i garantir l’accés de tots els ciutadans als serveis públics.
Segon. Comprometre’ns a introduir elements de responsabilitat ambiental en les diferents ordenances fiscals amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables.
Tercer. Dissenyar polítiques d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica amb l’objectiu de compensar el caràcter regressiu d’aquelles figures tributàries que no disposen de marge normatiu.
Quart. Iniciar aquest compromís amb el següent paquet de mesures d’aplicació a les ordenances i reglaments del 2019
 
 • Crear un reglament d’ajuts vinculats al nivell de la renda per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva. Permetent, entre altres,
  • cobrir una part de la quota de l’IBI
  • bonificar-lo per aquells immobles posats a disposició de la borsa municipal de lloguer social
  • equiparar les famílies monoparentals i les famílies nombroses (també pels arrendadors d’immobles a aquestes famílies)
 • Impost sobre béns Immobles (IBI):
  • Recàrrec del 50% als habitatges buits
  • Bonificació de Condició de família nombrosa del 50%, per sota d’un nivell de renda a determinar
  • Bonificació als immobles amb sistemes d’aprofitament d’energia solar del 50%
 • Taxa d’aigua
  • Reduir la tarifa del primer i segon tram d’aigua en un 20% quan al domicili hi visquin més de 3 persones o sigui una família monoparental
  • Reduir la tarifa vinculada al nivell de renda pel primer i segon tram de consum en un 25%
  • Reduir la quota per acreditar una reducció superior al 25% en el consum d’aigua de l’any anterior en un 25%
  • Per trobar-se en situació d’atur un 50% del rebut per sota d’un consum a determinar
  • Jubilats amb ingressos inferiors a la RMSC un 50% de reducció
 • Taxa per l’aprofitament especial del domini públic als caixers automàtics
  • Crear una taxa per l’aprofitament especial del domini públic a les entitats financeres de caixers automàtics en les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública, establint diferents tarifes en funció de la categoria dels carrers.

PREGUNTES REFERENTS A LA DATA DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA PLAÇA DE L’ARBRE DE CASTELLCIUTAT

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari les següents preguntes:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat mes d’agost van iniciar-se les obres de millora de la plaça de l’arbre de Castellciutat.
L’execució de les obres en un temps mínim, era un aspecte que puntuava a l’hora de fer-ne la licitació de les obres.
A data d’avui, l’estat de les obres està encara força endarrerit, dificultant la circulació als veïns del poble.
Per aquests motius, plantegem a l’equip de govern les següents

PREGUNTES:
 1. Quina és la data de finalització de les obres en que es va comprometre l’empresa adjudicatària en la proposta presentada?
 2. Es manté aquest termini o la data ha estat alterada? Si és així, quina és la data prevista de finalització?