La Seu d'Urgell

Notícia

Mocions sobre la UEC i el pagament directe a contractistes i pregunta sobre les actuacions en violència masclista, presentades per ERC al ple de la Seu.

El grup municipal d’ERC a la Seu d’Urgell, ha presentat dues mocions i una pregunta per a ser debatudes al ple que se celebrarà aquesta tarda.
La primera de les mocions, fa referència a garantir el pagament directe a subcontractistes per part de l’Ajuntament, quan el contractista principal no compleixi amb els terminis legals, incorporant una clàusula en els plecs de clàusules administratives dels contractes.
La proposta, es basa en l’aprovació de la a nova Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic va incorporar a l’ordenament jurídic nombrosos precepte recollits a la directiva europea 2014/24UE que té per objectiu dotar la contractació de major simplificació, flexibilitat i seguretat jurídica.
La segona moció presentada pel grup republicà, fa referència a la necessitat de garantir el bon funcionament de la Unitat d’Escolarització Compartida a l’Alt Urgell (UEC). Arran de conversa mantinguda amb representants de la Plataforma “Municipalitzem la UEC” , ERC creu convenient realitzar un exercici de responsabilitat per tal de garantir la continuïtat de la UEC a la Seu, així com el bon funcionament del servei. Per aquest motiu, insta, en un primer punt, al Departament d’Educació a establir els mecanismes de control necessaris per tal de vetllar pel compliment dels acords signats en el contracte subjecte amb ASPID per la gestió de la UEC Alt Urgell 2016-2020 i que, en cas de continuar amb l’incompliment dels compromisos signats, que es dugui a terme immediatament la resolució del contracte. Finalment, reclama que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell garanteixi la continuïtat de la UEC al municipi, si cal, amb la municipalització del servei.
ERC la Seu , ha presentat també una pregunta sobre la dotació atorgada a  l’Ajuntament des del Pacto de estado de violència de genero, pel qual ha estat atorgada la quantitat de 2851,70€, i els regidors pregunten “A quines actuacions concretes s’han destinat o destinaran aquesta quantitat de diners per tal de lluitar contra la violència masclista al nostre municipi?”
Finalment, s’ha presentat una moció conjunta amb el Partit Demòcrata i la Candidatura d’Unitat Popular per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que han estat en vaga de fam fins a dia d’ahir.
 
 
TEXT DE LES MOCIONS:

MOCIÓ PER GARANTIR EL PAGAMENT DIRECTE ALS SUBCONTRACTISTES

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nova Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic va incorporar a l’ordenament jurídic nombrosos precepte recollits a la directiva europea 2014/24UE que té per objectiu dotar la contractació de major simplificació, flexibilitat i seguretat jurídica. Entre els preceptes incorporats destaca la possibilitat que les administracions atenguin directament el pagament als subcontractistes en els supòsits que el contractista principal no compleixi amb els terminis legals establerts. Concretament l’apartat 3 de l’article 71 de la directiva estableix que “els Estats membres podran disposar que, a petició del subcontractista i quan la naturalesa del contracte ho permeti, el poder adjudicador transfereixi directament al subcontractista les quantitats vençudes pels serveis prestats, els subministraments lliurats o les obres realitzades per compte de l’operador econòmic a qui s’hagi adjudicat el contracte públic”.
La incorporació d’aquest mecanisme d’acció directa entre l’administració i el subcontractista hauria de permetre solucionar la demora en els pagaments que moltes vegades acaba repercutint en els propis empleats. Ara bé, la translació d’aquesta directiva europea a la nova llei de Contracte del Sector Públic deixa a criteri de cada administració la incorporació d’aquest mecanisme d’acció directa, establint en la seva Disposició addicional cinquanta-unena que “l’òrgan de contractació pot preveure en els plecs de clàusules administratives que s’efectuïn pagaments directes als subcontractistes”.
És a dir, a la pràctica deixa aquesta possibilitat a criteri de cada administració i de cadascun dels contractes que formalitza. A més, segons consta en els posteriors apartats de la citada disposició addicional, el pagament directe de l’administració al subcontractista requerirà d’una conformitat prèvia del propi contractista.
Atès que la demora ens els pagaments del contractista al subcontractista esdevé una problemàtica molt recurrent en l’àmbit de la contractació pública, i que afecta de manera molt negativa a les petites i mitjanes empreses, i per extensió als empleats d’aquestes.
Atès que la normativa deixà a criteri de l’òrgan de contractació, és a dir, de la pròpia administració, la inclusió d’aquesta garantia d’acció directa en els contractes.
Atès que la Llei d Contractes no defineix de manera clara els criteris i la regulació d’aquesta acció directa entre l’administració i el subcontractista.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a incorporar en els plecs de clàusules administratives dels contractes públics formalitzats a partir d’aquesta data una clàusula que reguli el pagament directe de l’ajuntament al subcontractista en base a la disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Segon. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a incorporar en els plecs de clàusules administratives dels contractes públics formalitzats a partir d’aquesta data una clàusula que determini les condicions de conformitat necessàries per garantir l’aplicació àgil de l’acció directa entre l’administració i el subcontractista en base a la disposició addicional cinquanta-unena i que alhora respecti també les garanties del propi contractista, atorgant plena seguretat jurídica al procediment i evitant que pugui derivar en costos addicionals per a l’ajuntament.
 
MOCIÓ PER GARANTIR EL BON FUNCIONAMENT DE LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA A LA SEU D’URGELL

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són programes de diversificació curricular adreçats a estudiants de secundària, que es desenvolupen mitjançant l’adaptació de continguts i metodologies específiques, per tal de tenir una oportunitat de cara a l’obtenció del graduat en ESO.
Aquest servei, depenent del Departament d’Educació, a la Seu d’Urgell està gestionat des del curs 2016-2017 per la Fundació ASPID.
En les darreres setmanes, un col·lectiu d’actuals i antics professionals, així com actuals i antics alumnes de la Unitat d’Escolarització compartida Alt Urgell, ubicada al nostre municipi, s’han organitzat en plataforma per tal de denunciar la precària situació en que es troba el servei.
Considerem que, amb la situació exposada pels membres de la plataforma i, creient en la necessitat de garantir la continuïtat d’aquest recurs educatiu adreçat a joves amb especial risc social, i les oportunitat que del propi recurs se’n deriven per tal de contribuir al desenvolupament integral dels i de les joves del nostre municipi, i per extensió de la comarca. Així com, per garantir el bon funcionament del servei, amb les condicions que es mereix el propi servei, l’alumnat i el professorat.
El grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa d’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Instar al Departament d’Educació a establir els mecanismes de control necessaris per tal de vetllar pel compliment dels acords signats en el contracte subjecte amb ASPID per la gestió de la UEC Alt Urgell 2016-2020.
SEGON. Instar al Departament d’Educació que, en cas que segueixi l’incompliment reiterat dels compromisos signats, que es dugui a terme immediatament la resolució del contracte.
TERCER. Que l’ajuntament de la Seu d’Urgell garanteixi la continuïtat de la UEC a la Seu d’Urgell, si cal, amb la municipalització del servei.
QUART. Transmetre la moció i els acords d’aquesta als i les professionals de la UEC.
CINQUÈ. Transmetre la moció i els acords d’aquesta a l’Institut Joan Brudieu, a l’Institut la Valira, a l’Escola la Salle, a l’Institut Aubenç i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 

PREGUNTA REFERENT A LA DOTACIÓ ATORGADA DES DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari les següents preguntes:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La Secretaria de Estado de Igualdad ha publicat l’atorgament de pagament de fons als ajuntament del Pacto de estado de la violència de genero.
A l’Ajuntament de la Seu els pertoca la quantitat de 2851'70€
Per aquests motius, plantegem a l’equip de govern la següent

PREGUNTA:
  • A quines actuacions concretes s’han destinat o destinaran aquesta quantitat de diners per tal de lluitar contra la violència masclista al nostre municipi?