L'Escala

Documents

MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA L'ESCALA, EL PSC I REGIDOR NO ADSCRIT PER A UN MUNICIPI COMPROMÈS AMB EL CONCEPTE D’ECONOMIA CIRCULAR I ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SEVILLA
Tots som conscients de la situació mediambiental en la qual es troba el planeta actualment: escalfament global, augment del nivell del mar, situacions meteorològiques extremes, extinció d’espècies, noves malalties, destrucció d’ecosistemes, inestabilitat econòmica i un llarg etcètera que ens demostra que l’acció humana està malbaratant el planeta.
El model econòmic implantat durant anys, un model lineal, és en gran part el problema, ja que produir a partir de matèries primeres que després es venen, s'utilitzen i, a continuació, es rebutgen com a residus forma part d’una mentalitat en què es creia que disposàvem de recursos il•limitats, fàcil d’aconseguir, i que un cop utilitzats els rebutjàvem sense preguntar-nos ni on anaven a parar ni quin efecte tenien en l’entorn.
Arran de la presa de consciència apareix el que es coneix com a economia circular, un nou concepte que pretén aconseguir que els productes, els components i els recursos en general mantinguin la seva utilitat i el seu valor en tot moment, o el que és el mateix, residus zero. Es concep com un cicle de desenvolupament positiu continu que preserva i millora el capital natural, optimitza els rendiments dels recursos i minimitza els riscos del sistema a l’hora de gestionar reserves finites i fluxos renovables. Funciona de manera eficaç en totes les escales. Aquest model econòmic tracta, en definitiva, de desvincular el desenvolupament econòmic global del consum de recursos finits.
La situació actual demana apostar per una economia circular, que transformi els nostres residus en recursos. Aquest concepte ofereix una solució a la crisi ambiental que patim i patirem amb el model econòmic de desenvolupament lineal, i afavoreix que el valor dels productes i materials es mantingui durant un major temps; els residus i l'ús dels recursos es redueix al mínim, i els recursos es conserven dins de l'economia quan un producte ha arribat al final de la seva vida útil, amb la finalitat de tornar-los a utilitzar repetidament i seguir creant valor.
Aquest canvi de model exigeix solucions globals que estan sota la responsabilitat dels governs nacionals, però també de solucions locals i de proximitat des dels governs locals. A escala europea hem vist ja alguns moviments. La Comissió Europea i el Parlament Europeu, per exemple, han aprovat un paquet d'iniciatives per construir una economia circular a Europa amb l’objectiu de desenvolupar un model econòmic que tanqui el cercle del disseny, la producció, el consum i la gestió de residus.
Igualment, el setembre de 2015 a París es va fer una crida a les “ciutats europees en favor d'una economia circular”, que van signar ciutats com Amsterdam, Brussel•les, Copenhaguen, Lisboa,
 
Londres, Milà i Roma, les propostes de les quals van quedar en bona mesura superades pels compromisos de la Unió Europea en la Cimera pel Clima COP21.
Dins l’Estat espanyol, el passat 15 de març de 2017, a Sevilla, diferents ciutats participants en la Jornada sobre “Economia Circular: el Compromís de les Ciutats” es van comprometre, entre d’altres temes a:
- Promoure un model de desenvolupament urbà sostenible, inclusiu i resilient, augmentant la demanda d'activitats socioeconòmiques generadores de béns i serveis mediambientals, la qual cosa es tradueix en ocupació verda i ocupació social de major qualitat i valor afegit.
- Ressaltar l'important paper que tenen els governs locals en les accions de foment i desenvolupament d'una economia circular per ser l'administració més propera i la que millor pot prevenir els impactes ambientals, en col•laboració amb els seus veïns i veïnes.
- Incrementar els esforços per reduir els impactes ambientals, climàtics i sobre la salut de les persones dels seus actuals models de desenvolupament i subratllar les conseqüències positives que un canvi de model cap a una economia circular suposaria en termes d'emissions de gasos hivernacle.
- Desenvolupar estratègies locals en favor de l'economia circular que afavoreixin el residu zero, el reciclatge, la reutilització, la reducció del malbaratament alimentari, el foment de l’ecodisseny, la prevenció de residus i el foment de la compra pública de productes verds.
- Fomentar la cooperació entre administracions i desenvolupar i compartir bones pràctiques entre ciutats, en el marc de desenvolupament d'Estratègies Locals per una Economia Circular.
- Fomentar els esquemes de governança multinivell del territori i millorar la conscienciació, sensibilització i participació de les nostres veïnes i veïns en les accions locals d'impuls d'una economia circular, transformant als consumidors i consumidores en usuàries responsables.
- Potenciar els partenariats públic-privats per afavorir aliances entre els diferents actors involucrats del sector públic, organitzacions de la societat civil i el sector privat.
Pel que fa en l’àmbit local, som conscients que l’Escala és un municipi amb un entorn natural de gran vàlua, amb tres parcs naturals que la circumden. És un municipi que està fent el pas a ciutat i per això ha de prendre consciència de fer-lo amb tots els valors mediambientals presents. El creixement ha de ser sostenible i controlat. Alhora, l’Escala és una destinació turística madura que té com a valors principals l’entorn natural, l’activitat a l’aire lliure, el benestar i la sostenibilitat.
 
Per tot això es PROPOSA el ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Subscriure la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per una economia circular”, i assumir els pronunciaments i compromisos que es manifesta en aquesta Declaració.
SEGON.- Redactar un inventari de materials sostenibles / materials no sostenibles que reguli i expliciti quins materials s’han d’utilitzar en els diferents àmbits dins l’administració.
TERCER.- Estudiar la manera d’introduir millores en la puntuació dels plecs de clàusules dels concursos públics que tramiti l’ajuntament per tal d’esperonar a les empreses a introduir aquest concepte en el seu dia a dia, sobretot quan es tracta de feines per l’administració local.
QUART.- Assumir el compromís municipal enfocar al màxim l’Ajuntament i els seus patronats cap al consum i despesa responsable, encaminar les compres i els consums de l’administració a aconseguir un model circular total durant l’etapa 2019-2023.
CINQUÈ.- Modificar els criteris de recollida de residus a les grans superfícies, fent que tinguin l’obligació d’enviar les tones d’escombraries que generen a empreses de reciclatge i reutilització i, per tant, reduint considerablement els abocaments.
SISÈ.- Establir un calendari de trobades de tots els grups representants en aquest ajuntament per assolir, abans de finalitzar el primer trimestre de 2019, un calendari d’accions a dur a terme durant els propers anys.
SETÈ.- Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes de Catalunya.
 
L’Escala, 9 d’abril de 2018