L'Escala

Notícia

Escoltar als barris (Hora Nova 20/08/2019)

Etna Estrems

Des d’ERC l’Escala sempre hem defensat que tots els escalencs i es-calenques han de tenir els mateixos drets, visquin on visquin, de pun-ta a punta, del Riuet a Montgó. Les últimes setmanes aquesta declara-ció d’intencions del nostre grup està més sobre la taula que mai. 
Fa uns dies, els veïns i les veïnes del barri del Riuet i la Coma van ma-nifestar-se davant l’Ajuntament per reclamar els seus drets com a ciu-tadans de ple dret del nostre poble. A grans trets, es queixen que des-prés d’anys de reunions amb el govern local i de peticions per millorar la vida al barri, poc s’ha dut a terme i, en tot cas, cap de les mesures que ells consideren imprescindibles. I no només això, sinó que des del con-sistori es van retirar els elements de protecció per a vianants que ells mateixos havien col·locat (pilones de fusta i algunes pedres grosses) per evitar que els cotxes aparquessin arrambats a les façanes i no dei-xessin pas als vianants, per un tema de seguretat i higiene. 
Segurament en aquest conflicte tothom té la seva part de raó: els ve-ïns, perquè volen veure reflectits els seus impostos en les inversions al barri; i el consistori, perquè argumen-ta que una zona no urbanitzada és molt difícil de condicionar de manera «pro-visional». I en tot això hi estem d’acord, però, com abordem aquest problema de distància i incomunicació entre veïns i Ajuntament? 
L’Escala té una extensió de terme muni-cipal molt àmplia (més de 16 km) i a més a més té una forma molt allargada. Això fa que els barris d’una punta i l’altra esti-guin molt allunyats entre si i, també, del centre històric. Aquesta condició ens de-mana, als membres de l’Ajuntament, un esforç extra per poder arribar a atendre les necessitats de TOTS els barris, que, a més, aquesta llunyania fa que siguin molt diferents i, la major part de les ve-gades, específiques les unes de les altres.
Molts municipis d’extensió similar a la de l’Escala, o inclús més petits, com per exemple Castelló d’Empúries o Sarrià de Ter, i també grans ciutats com Girona o Vic, han aplicat la figura dels regidors i regidores de barri, una mesura que el nostre grup portava al programa de govern que va presentar a les eleccions del mes de maig.
Els regidors i regidores de barri són persones de re-ferència, del govern, als barris, sobre el terreny. Són la persona, el polític, encarregat de tenir contacte perma-nent amb els barris, de saber quines problemàtiques hi ha, de parlar amb els veïns i les veïnes i de traslladar tot el que cal fer per millorar la vida dels qui hi viuen, als regidors de l’àrea corresponent dins el cartipàs muni-cipals. Són les persones que els veïns i les veïnes conei-xen, les persones que saben on trobar, aquelles que es-coltaran els seus problemes, suggeriments i propostes.
El govern de l’Escala necessita tenir ulls, orelles i peus a tots els racons del poble, necessita sortir del despatx, caminar, recórrer, escoltar i mirar, per poder veure els problemes reals de tot el nostre territori. Aquesta és la feina dels regidors i les regidores de barri, una feina ca-da dia més necessària, tant, que s’ha convertit en im-prescindible. L’Escala necessita regidors i regidores de barri.