Llançà

Documents

MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
Al llarg dels darrers mesos han estat múltiples i diverses les manifestacions del poble de Catalunya a favor de la necessitat d’exercir el dret a decidir, entès com a instrument per decidir quin és el futur polític que es vol per al poble de Catalunya.
 
La manifestació de l’11 de setembre de 2012, la configuració del Parlament de Catalunya resultant de les eleccions celebrades el 25 de novembre de 2012, i tots els treballs parlamentaris i governamentals que s’han desenvolupat amb la finalitat de donar compliment al mandat majoritari expressat pel poble de Catalunya, acompanyat per diverses mostres de suport de la societat civil organitzada, en són alguns exemples.
 
S’ha iniciat un procés de transició nacional pacífic, democràtic i que té com a objectiu celebrar una consulta sobre el futur polític de Catalunya i donar millors respostes a les dificultats que Catalunya pateix, a les moltes dificultats socials que requereixen una resposta des de l’estat del benestar que tan amenaçat està avui.
 
En aquest camí que s’està traçant, el dia 6 de maig d’enguany es va celebrar una cimera de partits a la Generalitat de Catalunya sobre el dret a decidir i un dels resultats que se’n deriven és la constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, la primera reunió del qual es va celebrar el passat 26 de juny al Parlament de Catalunya. L’acte va aplegar una quarantena d’entitats de la societat civil, inclosos els principals agents econòmics i socials del país, a més d’una àmplia majoria política.
 
Posteriorment, en compliment de l’acord del Parlament de Catalunya pel qual es va aprovar la creació de la comissió parlamentària d’estudi del dret a decidir, el 4 de juliol ha quedat constituïda aquesta comissió, amb la finalitat d’estudiar i impulsar les iniciatives polítiques i legislatives que ha d’adoptar el Parlament de Catalunya en relació amb el dret a decidir i les vies possibles per poder-lo exercir.
 
Ens trobem immersos, doncs, en un procés democràtic cabdal i extraordinari, que requereix aplegar els màxims suports. Cal enfortir el procés que ha de culminar amb l’exercici del dret a decidir el futur polític del poble de Catalunya amb la implicació d’una majoria democràtica, social i ciutadana.
 
Amb aquest objectiu i convenciment, i per a tots els motius explicats anteriorment, el grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
 
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a mostra de suport a l’exercici de la democràcia i a l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya, i inscriure la corporació al registre d’institucions adherides a l’esmentat Pacte, a la pàgina www.dretadecidir.cat  
 
SEGON. Promoure l’adhesió de les entitats civils, culturals, econòmiques, socials, empresarials del municipi al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb la finalitat d’ampliar el suport de la societat civil al procés cap a l’exercici del dret a decidir.
 
TERCER.  Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups amb representació en aquesta cambra, i a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.