Llançà

Documents

MOCIÓ PER L'IMPULS DEL RECÀRREC DEL 50% DE L'IMPOST DE BÉNS INMOBLES (IBI) PER ALS HABITATGES DESOCUPATS
Atès que l’article 72.4 del R. D. Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, autoritza els ajuntaments per exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles de caràcter residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
Atès que per tal de contribuir en la mesura del possible a fer efectiu el dret a un habitatge digne tal com estableix l’article 47 de la de Constitució; en ús de l’autonomia local establerta pels articles 133.2 i 140 de la Constitució i 3 i 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local; de la potestat reglamentària, tributària i financera dels articles 4.1, 106 i concordants de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, 8 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el que disposen els articles 15, 16 i 72.4 i 77.5 del R. D. Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en especial l’article 42 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge assenyala que la Generalitat en coordinació amb les administracions locals han d’impulsar polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats.
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana Llançà proposa l’adopció dels següents acords:
 
 
PRIMER. Iniciar els tràmit per a l'aprovació, per part del Ple de l'Ajuntament, d'un reglament municipal que estableixi les condicions per determinar quan els habitatges de caràcter residencial del terme municipal de Llançà, tindran la condició de desocupats amb caràcter permanent amb l’objectiu de fomentar i incentivar el mercat de lloguer
 
SEGON. Iniciar els tràmits per a incorporar a l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles per a l'any 2014 un recàrrec del 50% de la quota líquida del mencionat impost als immobles que compleixen les condicions assenyalades pel reglament referit a l'acord primer de la present moció.
 
TERCER. Constituir una comissió mixta de seguiment d'aquest procés formada per personal tècnic de l'Ajuntament i els grups municipals representats en el ple.