Llançà

Documents

PROPOSTA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE “TARIFA PLANA” EN EL PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Unió Llançanenca a l’Ajuntament de Llançà
 
PART EXPOSITIVA
 
En un entorn de crisi econòmica com l’actual qualsevol mesura que apliqui el nostre Ajuntament en la seva gestió tributària per ajudar a les famílies del municipi serà ben rebuda per aquestes.
 
L’aplicació de determinades bonificacions fiscals, la congelació o reducció dels tipus impositius dels impostos municipals, formen part d’algunes d’aquestes mesures.
 
A banda, però, també podem aplicar un sistema de fraccionament del global dels tributs de caràcter periòdic que posem al cobrament mitjançant padrons fiscals.
 
Aquests proposta que podem anomenar “tarifa plana” de pagament de tributs, permet fraccionar el sumatori dels tributs que ha de pagar cada contribuent en sis o més fraccions repartides en quantitats iguals al llarg de l’any, amb la qual cosa evitem a aquest la càrrega que li suposa l’acumulació del pagament d’impostos i taxes en períodes fiscals massa concentrats en determinats mesos de l’any.
 
Alhora aquesta mesura permet repartir millor en el calendari els ingressos de tresoreria que rep l’Ajuntament, millorar la recaptació atès que els fraccionaments venen domiciliats per banc i reduir el cost que suposa la recaptació executiva.
 
Tot això és possible d’acord amb l’article 10 de la Llei d’Hisendes Locals,l’article 65 de la Llei General Tributària i l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 157/2003.
 
Per tots aquests motius proposem els següents acords:
 
Primer.  Encarregar als serveis econòmics de l’Ajuntament els treballs necessaris per a posar en funcionament la mesura de fraccionament del sumatori dels tributs municipals de caràcter periòdic.
 
Segon. Fer les modificacions necessàries en les ordenances fiscals per al 2014 per aplicar aquest nou sistema de cobrament dels tributs municipals.