Llançà

Documents

PROPOSTA PER A LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS REGIDORS EN LES DELIBERACIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Recentment la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013, va resoldre la inconstitucionalitat del caràcter secret de les Juntes de Govern Local en aquelles sessions en les que es debaten i resolen assumptes que aquestes hagin rebut per delegació del Ple, conforme el que estableix l’article 22.4 de la Llei de Bases de Règim Local.
 
En síntesi, la sentència estableix que les sessions de la Junta de Govern Local en la que es tractin assumptes que li hagin estat delegats pel Ple han de ser públiques per tal de garantir la transparència i el control i que se n’ha de donar la deguda publicitat.
 
Si fem una interpretació excessivament restrictiva de la sentència , centrant-nos en limitar a donar publicitat a la convocatòria d’aquelles sessions en les que es tractin assumptes delegats pel Ple, o centrant-nos únicament en el dret a la informació ciutadana que s’hi cita, oblidarem un dret fonamental dels regidors com és el de participar en les deliberacions i la presa de decisions.
 
No hem d’oblidar que la delegació que el Ple ha fet d’una competència seva a la Junta de Govern Local ha suposat també la delegació de la deliberació i el vot, per tant la presa de decisió, dels regidors que no formen part d’aquest darrer òrgan col·legiat. Aquesta delegació s’ha pogut realitzar fins i tot amb el vot contrari d’alguns d’aquest regidors.
 
Això implica la limitació dels drets d’una part dels regidors que, a causa d’una delegació a un òrgan executiu, es veuen privats de la facultat de deliberar i exercir el seu sentit de vot.
 
La sentència parla, i molt, de transparència i d’informació als ciutadans i corregeix en part els efectes del qüestionable acte de delegació a la Junta de Govern Local introduint la publicitat de les sessions en les quals es tractaran temes delegats.
 
Ara bé, també apunta que “algunes de les atribucions que el ple pot delegar en la Junta de Govern Local no son simples decisions administratives de caràcter estrictament reglat on estigui absenta la necessitat de valorar i ponderar criteris discrecionals” i també que “hi ha atribucions que afecten a les més importants decisions sobre operacions de crèdit, contractacions, concessions, ... i el legislador atorga aquestes atribucions al Ple per a que siguin adoptades en sessions amb completa publicitat que garanteixi el control ciutadà en la presa de posició i en el procés de deliberació dels seus representants”.
 
Així, doncs, estaria en l’ànima de la sentència la voluntat d’anar més enllà de la simple publicitat de les juntes de govern i corregir en la mesura possible la limitació que històricament s’ha fet , a causa de les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local, del dret dels regidors a prendre part en el procés de deliberació dels assumptes públics.
 
 
 
 
 
 
La normativa reguladora de règim local fixa la composició dels membres de la Junta de Govern Local, que seran l’Alcalde i els tinents d’alcalde, i per tant cenyeix a aquests la
facultat d’emetre el vot en els assumptes que s’hi tracten.
 
No obstant, hi ha mecanismes suficients per a habilitar que la resta de regidors puguin participar en les deliberacions dels assumptes.
 
De fet, en la majoria dels nostres ajuntaments, els regidors membres de l’equip de govern que no han estat nomenat tinents d’alcalde s’han integrat en les juntes de govern local amb veu i sense vot.
 
Per tant, es tracta simplement d’establir un mecanisme mitjançant el qual puguin gaudir d’aquest dret i com a mínim i preceptivament per als assumptes que hagin estat delegats pel Ple a la Junta de Govern Local, la resta de regidors de la Corporació.
 
Invocant a la màxima democràcia i transparència del nostre Ajuntament entenem que és recomanable i necessari establir aquest mecanisme, d’acord amb el que estableix l’article 165.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya quan fixa el dret dels regidors a “ intervenir en els debats d’acord amb les lleis i el reglament orgànic de la Corporació”.
 
Per tots aquests motius PROPOSEM:
 
  • Acordar que els regidors membres del Ple podran participar, amb veu i sense vot, en la deliberació dels assumptes de la Junta de Govern Local que hagin estat delegats pel Ple.
 
  • Establir els mecanismes administratius que serveixin per a convocar aquests regidors a la Junta de Govern Local i alhora fer-ne la publicitat necessària a la ciutadania per a garantir-ne la màxima transparència i informació.
 
  • Modificar en aquest sentit el Reglament Orgànic Municipal (ROM) si és el cas.
 
 
 
 
 
A Llançà, gener de 2014