Llançà

Documents

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va  deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Llançà proposa d’adopció dels següents
 
 
 
 
ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC).