Llançà

Documents

AL•LEGACIONS AL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2017
Sr. Guillem Cusí Batlle, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM de l'Ajuntament de Llançà, i amb domicili a efectes de notificació al carrer XXXXXXXXXX, i com millor procedeixi en dret, exposa el següent:
 
Que, amb el present escrit, efectuem al·legacions contra l'aprovació dels Pressupostos Municipals de l'Ajuntament de Llançà per a l'exercici 2017, aprovat pel Ple municipal de la Corporació Local a la sessió ordinària de ple del 6 de febrer de 2017, i publicat posteriorment al Butlletí Oficial de Província de Girona nº 29 amb data 10/02/2017.
 
 
 
 
 
Exposició d’Al·legacions
 
 
aL·LEGACIÓ PRIMERA
Al Capítol IX d'Ingressos destaca un augment dels passius financers. Es comprova que hi ha una puja 135.000€ envers al pressupost presentat el passat mes de desembre. Aquest augment es preveu per a fer front a unes inversions no suficientment prioritàries i representen no estar elaborats sota criteris de prudència. Per tant, l'acceptació d'aquest augment suposa un incompliment de la regla de la despesa i segons disposa la LOEPSF l’obligatorietat formular un Pla Econòmic Financer per a l'any 2017, en el que es fa una previsió dels ingressos i les despeses per alspròxims anys, en funció de l'article 23 de la Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i els articles 19 a 21 del Reglament de desenvolupament de la Llei General d'EstabilitatPressupostària.
 
 
 
 
AL·LEGACIÓ SEGONA
 
Al Capítol I en quant als ingressos, corresponent als Impostos directes, s'observa una previsió d'augment en Impostos Increment Valor Terrenys  Naturalesa Urbana de 9.600€ respecte al Pressupost del mes de Desembre. En funció del nostre anàlisi, atès que no s'han incrementat els impostos ni l'increment del valor cadastral de l'habitatge i que el coeficient d'actualització dels valors cadastrals s’estableixen a la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a cada any i, donat la situació política actual, encara no s'han aprovat els PGE per a l'any 2017. Per tant, l'acceptació d'aquesta previsió d'augment d'ingressos, valorada en 9.600 euros, no s'ajusta a la realitat.
 
 
AL·LEGACIÓ TERCERA
 
Al Capítol 1 de despeses s'observa una reducció substancial de 39.000€ . Per una banda hi ha una variació en l’Art. 10 Conc. 100.00 i 100.01 que no s’ajusta a la realitat envers el que es va exposar en sessió plenària, en que s’incrementarien amb escreix les sessions extraordinàries de Plens, per tal els regidors “poguessin obtenir una remuneració econòmica equivalent a la d’anteriors legislatures”.
 
Al mateix temps, s'observa unes variacions en els Art. 12, 13 i 16 amb motiu de la contractació d’un tècnic A2 i 3 contractes eventuals més de 100% de jornada amb un període de 3 mesos. 
 
Donat que els ajuntaments tenen el deure i l'obligació de donar un adequat servei públic a la ciutadania en funció de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, no procedeix a l'aprovació d'aquestes assignacions pressupostàries, degut que aquestes no s’ajusten a la realitat envers les funcions i tasques dels treballadors i servidors públics.
 
 
AL·LEGACIÓ QUARTA
 
Al Capítol VI de despeses en quant a l’Art. 619 Conc. 619.10, es contempla una despesa de 70.000 euros. Entenent que aquesta despesa va lligada al conveni que es signi entre l'Ajuntament de Llançà i el Bisbat de Girona, així com a subvencions d’altres administracions i tenint en alta consideració la gran importància que pugui tenir l’adequació d’aquesta infraestructura, aquesta no hauria de procedir si no es sotmet prèviament a consulta popular, per a l’aprovació, o no, de destinar una quantitat de l’erari públic a una edificació NO municipal.
 
 
 
 
 
 
 
AL·LEGACIÓ CINQUENA
 
Al Capítol VI de despeses a l’Art. 600 Conc. 600.03, es contempla una despesa de 90.000 euros dins el Pla d’inversions i Finançament per a realitzar la primera fase de la Sala Polivalent. Atès que no s’ha posat en coneixement públic el projecte de la Sala Polivalent, que no és coneixen les característiques d’aquest, que tanmateix no se sap si cobreix les necessitats bàsiques que requereix per Llançà i que un projecte d’aquesta envergadura necessita l’aprovació del poble via referèndum. Demanem el canvi de destí d’aquesta partida per cobrir necessitats més bàsiques d’inversió com l’arranjament de carrers i voreres, fins que no es compleixin les premisses abans esmentades.
 
 
AL·LEGACIÓ SISENA
 
Al Capítol VI de despeses a l’Art. 600 Conc. 600.04, s’ha pressupostat una despesa de 120.000 euros per l’arranjament del camí del cementiri i per l’adequació d’una sala de vetlles a l’edifici ja existent dins el cementiri els Ximblars. No existint un projecte clar de la pròpia sala de vetlles, un estudi acurat sobre la necessitat d’aquesta, cap proposta de com es gestionarà, sense informació pública de si l’explotació del servei serà públic o privat, etc. Exigim que només es mantingui dins aquesta partida la part proporcional de l’adequació del camí.
 
 
AL·LEGACIÓ SETENA
 
No es contempla cap partida pressupostària que desenvolupi un Pla d'Inversions. Havent constatat una manca de previsió i treball en les inversions previstes per aquest exercici. L'Ajuntament de Llançà, en funció de les seves competències en matèria local, té el deure i la obligació d'establir les inversions reals per al municipi. Per tant, considerem que s'hauria de destinar una consignació pressupostària suficient per aquesta qüestió i que, en conseqüència, no correspon l'aprovació del Pressupost en aquests termes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tot l'anteriorment exposat,
 
 
 
SOL·LICITEM AL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 
 
Primer.- Que es tinguin per presentades dins del termini i en la forma adient les presents al·legacions contra l'aprovació inicial dels pressupost de l'exercici 2017, realitzada en el Ple que la Corporació va celebrar el passat 6 de febrer  i per tal siguin discutides i raonades les motivacions que s'exposen, acceptades i per tant se sol·licita de formaexpressa que el projecte de pressupostos per a l'exercici 2017 i que obra en l'expedient, sigui retornata Alcaldia-Presidència a fi de la seva revisió perquè aquest pressupost siguin sotmesos als principis irequisits pressupostaris establerts en la legislació vigent i als principis de transparència, eficàcia ieficiència de les competències, obligacions i deures de les corporacions locals.
 
Segon.- Que, en funció de l'exposat anteriorment, es convoqui una Junta de Portaveus per tald'arribar a un acord per a fer una proposta de modificació per a l'aprovació definitiva delsPressupostos Municipals de 2017 en funció de les al·legacions estimades total o parcialment.
 
 
 
A Llançà, 28 de febrer de 2017.
 
 
 
 
 
 
Signat,
Guillem Cusí i Batlle
Portaveu del grup municipal d’ERC-AM