Llançà

Documents

MOCIÓ PER UN MAJOR SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES PEL PLE I DE LA SEVA EXECUCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Creiem que els grups polítics han de rebre la informació del desenvolupament dels acords i la seva execució o se’ls ha de comunicar de manera justificada la impossibilitat material de dur-los a terme. Considerem que caldria establir un dispositiu polític transparent de seguiment i compliment de les mocions aprovades pel Ple per evitar la seva omissió o que el desenvolupament dels acords no s’adeqüi a la resolució adoptada.
Moltes de les mocions, preguntes i precs realitzats són producte de demandes d’organitzacions, plataformes, entitats o associacions, també de la pròpia gestió interna de la institució o de peticions dels ens locals. La part dedicada al seguiment i control de la gestió corporativa i als precs i preguntes es configura com un espai de fiscalització constructiva d’impuls i orientació política necessaris per a la qualitat democràtica de l’Ajuntament de Llançà i alhora esdevé un àmbit d’utilitat que possibilita l’aproximació de la ciutadania en l’acció política d’aquesta institució.
Un cop les mocions han estat aprovades esdevenen compromisos, el compliment dels quals cal garantir per a la credibilitat institucional i per a la legitimitat política. En aquest sentit, els grups polítics de l’Ajuntament de Llançà hem de rebre la informació del desenvolupament dels acords i la seva execució o se’ls ha de comunicar de manera justificada la impossibilitat material de dur-los a terme.
Per últim s’hauria de facilitar la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de l’Ajuntament i les seves actuacions, fomentant així la participació informada de les persones en qüestions d’interès públic de forma útil, veraç i comprensible.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Llançà proposa l’adopció dels següents
 
ACORDS
Primer. Aprofitar el portal de transparència de l’Ajuntament de Llançà per incorporar en el termini màxim d’un (1) mes des de la seva aprovació, el text de la moció aprovada definitivament i el sentit de vot dels grups polítics. Aquest lloc web contindrà també el calendari i grau d’execució dels acords adoptats per l’Ajuntament de Llançà i altres dades de rellevància.
Segon. Que les mocions publicades tinguin un enllaç visible en la pàgina principal del Portal així com en el web municipal.
Tercer. Incloure al Ple, amb caràcter quadrimestral (cada 2 plens ordinaris) un punt de l’odre del dia d’informació de l’estat d’execució dels acords adoptats pel ple de l’Ajuntament de Llançà producte de les mocions polítiques aprovades.
Quart. Per tal de garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la màxima transparència, des del Portal de la Transparència les associacions, els col·lectius o la ciutadania en general, pugui sol·licitar informació mitjançant correu electrònic sobre el grau de compliment íntegre o parcial de les mocions.
Cinquè. Que les mocions aprovades des d’inici d’any 2017 siguin publicades en el termini màxim d’un (1) mes des de l’aprovació d’aquesta moció, en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament.
Sisè. Dur a terme totes les iniciatives necessàries per posar en marxa, en un període màxim de 6 mesos, un registre telemàtic de l’estat i grau d’avançament de l’execució de totes les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
Setè. Que en el següent Ple després de l’aprovació d’aquesta moció, s’informi sobre el grau d’execució de les mocions aprovades des de gener de 2017.