Llançà

Documents

AL•LEGACIONS A LES OOFF DE L'AJUNTAMENT PER L'EXERCICI 2018
Sr. Guillem Cusí Batlle, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM de l'Ajuntament de Llançà, i amb domicili a efectes de notificació al carrer XXXXXXXX, i com millor procedeixi en dret, exposa el següent:
 
Que, amb el present escrit, efectuem al·legacions contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals i l’Impost de Bens Immobles de l'Ajuntament de Llançà per a l'exercici 2018, aprovat provisionalment pel Ple municipal de la Corporació Local a la sessió ordinària de ple del 2 d’octubre de 2017, i publicat posteriorment al Butlletí Oficial de Província de Girona.
 
  
Exposició d’Al·legacions
 
 
AL·LEGACIÓ PRIMERA
 1. IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
  1.1      Esmena bonificació segons renda     
   
  Es bonificarà fins el 75% de la quota de l'impost a persones amb pocs recursos, considerant incloses dins d'aquest col·lectiu els subjectes passius els rendiments dels quals més els de les persones que conviuen amb ells no sigui superior al Salari mínim interprofessional (SMI), bé que la quantitat per càpita corresponent a cadascun dels que conviuen a l'habitatge no superi la meitat de l'SMI o que només un dels membres de la unitat familiar percebi la Renda Garantida de Ciutadania, prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars. El seu atorgament estarà subjecte als requisits següents:
   
   
   
   
  Caldrà acreditar:
   
 1. Situació laboral del/la sol·licitant.
 2. Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant.
 3. Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que, per tots els conceptes, percebin el/la sol·licitant i els qui hi conviuen.
 4. Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap altre immoble.
 5. Que tots els qui conviuen a la casa estiguin empadronats a Llançà.
 
Si aquests requisits no poden ser acreditats pels organismes competents, s'acreditaran mitjançant una declaració jurada de la persona interessada.
 
 
 1. Esmena sobre el reglament de pisos buits
 
Redactar i desenvolupar un reglament de pisos buits per tal de poder aplicar un recàrrec del 50% als habitatges permanentment desocupats, utilitzant criteris d’empadronament, absències de consum, etc.
 
Aquest reglament és necessari per ubicar en el mapa de la població la distribució d’aquests pisos desocupats per tal de realitzar plans estratègics d’actuació.
 
Tanmateix per diferenciar els pisos desocupats d’aquells que es destinin al lloguer turístic.
 
 1. Bonificació a les famílies monoparentals
 
Els subjectes passius que conforme a la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família monoparental a la data que meriti l’impost, tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi la vivenda habitual de la família i quan els ingressos familiars imputats a l’última declaració d’IRPF siguin inferiors a 24.000 €.
 
Per gaudir de la bonificació s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:
 
a) Acreditació de familia monoparental, expedit per l’Administració competent.
b) Certificat d’empadronament o document que acrediti que tots els membres de la família que consten en el títol de família nombrosa, estan empadronats en el domicili familiar.
 
c) Document que acrediti que els ingressos familiars en l’última declaración d’IRPF no excedeixen dels límits indicats anteriorment.
 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter rogat, es sol.licitarà a cada exercici fins abans del darrer dia del període de pagament voluntari.
 
 1. Modificació del tipus de gravamen
 
Disminuir el tipus de gravamen del 0,635 % previst inicialment al 0,62 % quan es tracti de béns urbans i mantenir tal com s’ha previst inicialement el tipus del 0’36 % quan es tracti de béns rústics.
 
 
 
 
AL·LEGACIÓ SEGONA
 
 1. TAXA PER RECOLLIDA D´ESCOMBRARIES 
  2.1.     Introduir un quart supòsit en l’ordenança 4.7 per a la recollida d’escombraries que contempli la recollida i tractament de la fracció orgànica.
   
  IV) TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA. 
   
  Consideran dos fets impossables diferenciats entre particulars i comercials i/o industrials.
 
 
Per tot l'anteriorment exposat,
 
 
 
SOL·LICITEM A L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 
 
Primer.- Que es tinguin per presentades dins del termini i en la forma adient les presents al·legacions contra l'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per l'exercici 2018, realitzada en el Ple que la Corporació va celebrar el passat 2 d’Octubre i per tal siguin discutides i raonades les motivacions que s'exposen.
 
Segon.- Que, en funció de l'exposat anteriorment, es convoqui una Junta de Portaveus per tal d'arribar a un acord per a fer una proposta de modificació per a l'aprovació definitiva de les OOFF en funció de les al·legacions estimades total o parcialment.