Llançà

Documents

MOCIÓ PER A REALITZAR UNA CONSULTA POPULAR SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA CASA MARLY
L’Ajuntament de Llançà ha de tenir com a objectiu articular i implementar la participació dels seus ciutadans en els afers públics i en la vida comunal del municipi. Les associacions i/o els col·lectius, així com els ciutadans de Llançà, desenvolupen una tasca important i, per aquest motiu, entenem que és l’obligació de l’Ajuntament garantir la transmissió d’informació de manera bidireccional i recíproca, així com la col·laboració entre ambdues parts.
 
És per això que cal avançar cap a un nou model en el que sigui el conjunt del poble, representat per l’Ajuntament, el que prengui les decisions clau en política municipal.
 
L’Ajuntament de Llançà ha acordat aprovar la concessió demanial administrativa, per a l’ús privatiu del domini públic sobre la finca situada al carrer Rafael Estela 18 de Llançà (Casa Marly), per tal de destinar-la a usos assistencials i socials, per un període de 30 anys i per un import de 2.174.953,80 €.
 
Aquesta acord ha generat gran controvèrsia en la ciutadana, per el cost que suposa, per la manca d’informació sobre el projecte que si vol desenvolupar i per molts altres motius rellevants. Fet que s’ha de resoldre amb la màxima transparència i consens i que ha de finalitzar amb la resolució de convocar una Consulta Popular per conèixer el parer de tots els ciutadans de Llançà.
 
És per aquest motiu que presentem la següent moció per a la realització de l’esmentada consulta.
 
 
 
MOCIÓ PER A REALITZAR UNA CONSULTA POPULAR SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA CASA MARLY
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
L’Ajuntament de Llançà i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya van iniciar els tràmits per a formalitzar la concessió demanial de la finca situada al carrer Rafael Estela 18 de Llançà, antiga Residència de Temps Lliure de la Generalitat de Catalunya (Can Marly), per a destinar-la a usos ASSISTENCIALS i SOCIALS.
En data 26 de març de 2019 aquest Ajuntament va trametre a la Direcció General del Patrimoni l’estudi d’usos de l’equipament municipal Can Marly i l’informe tècnic corresponent, ambdós elaborats per l’arquitecte assessor municipal d’aquesta corporació.
 
 
 
En data 5 d’abril de 2019, la Direcció General del patrimoni, mitjançant RE E/000114-2019, va proposar a aquesta corporació la concessió demanial de la finca mencionada per un termini de 30 anys i per un cànon de 72.498,46 €/anuals, que suposarà un total de 2.174.953,80 €, i sol·licitava a aquesta corporació resposta confirmatòria de l’esmentada proposta així com la comunicació del nom de la persona que restarà facultada per signar el document administratiu que formalitzarà la concessió.
La Junta de Govern Local d’aquesta corporació, en data 5 d’abril de 2019, va acordar acceptar la proposta efectuada per la Direcció General de Patrimoni per  a la concessió demanial i autoritzava al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura de tots els documents necessaris per a la formalització de la concessió sobre la finca esmentada.
En data 17 d’abril de 2019, la Direcció General de Patrimoni, mitjançant RE 2019/3537, comunicava a aquest Ajuntament que si bé el complex de la Residència de Can Marly està formada per tres finques, l’objecte de la concessió no contemplava la finca situada al carrer Rafel Estela núm. 26, solar on actualment hi ha una estació transformadora, i sol·licitava l’acceptació per part d’aquesta corporació de la formalització de la concessió sobre les finques inscrites en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses amb els números 2180 i 2322.
La Junta de govern Local d’aquesta corporació, de data 26 d’abril de 2019, va acordar acceptar la proposta de formalització de la concessió de la finca de Can Marly efectuada per la DGP i que corresponen a les finques inscrites en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses amb els números 2180 i 2322.
En Data 30 de maig de 2019, la Direcció General de Patrimoni, mitjançant RE 2019-E-RC-4753, tramet a aquest Ajuntament la Resolució del Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda, d’atorgament d’una concessió demanial administrativa a favor de l’Ajuntament de Llançà per a l’ús privatiu sobre la finca situada al carrer Rafael Estela 18 de Llançà, per tal de destinar-la a usos assistencials i socials, i l’esborrany  del document administratiu mitjançant el qual es formalitzarà l’esmentada concessió.
En data 6 de juny de 2019, la Direcció General de Patrimoni, mitjançant RE 2019-E-RC-4753, comunica a aquesta corporació l’esmena de l’apartat segon del Convenen de l’esborrany del document administratiu de formalització de la concessió presentat amb anterioritat, amb el següent text literal proposat:
“SEGON.- La Concessió s’atorga per un període de 30 anys i per un cànon anual fi de 72.498,46.-€. El primer pagament, corresponent a la primera anualitat, s’efectuarà de la manera següent:
 • 50.000.-€ en la data de signatura del present document, mitjançant transferència bancària efectuada en el número de compte restringit del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.  
   
   
   
   
   
 • 22.498,46.-€, abans del 31 de desembre de 2019, igualment per transferència bancària en el dit compte. La resta de pagaments es realitzaran entre els dies 15 a 30 de juny de cadascuna de les anualitats, en el número de compte anteriorment esmentat”
   
  En data 7 de juny de 2019, s’acorda APROVAR la concessió demanial administrativa, autoritzada per Resolució del Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda, de data 30 de maig de 2019, per a l’ús privatiu del domini públic sobre la finca situada al carrer Rafael Estela 18 de Llançà, per tal de destinar-la a usos assistencials i socials, per un període de 30 anys i per un import de 2.174.953,80 €.
  I DONAR COMPTE de l’acord esmentat anteriorment al Ple municipal per a la seva ratificació.
   
  En referència a tot l’exposat anteriorment, l’Ajuntament de Llançà en sessió plenària ha de resoldre, per consens, realitzar una Consulta Popular per recollir les diferents sensibilitats respecte a la conveniència d’aprovar la concessió demanial administrativa, les despeses que se’n derivin i els usos als quals es destinarà la finca de Can Marly.
  Com a mecanisme de democràcia directa en el qual la ciutadania s’expressi sobre una matèria de competència municipal mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret en les urnes presencials o electròniques. Correspondrà a l’Ajuntament fer els tràmits pertinents perquè es pugui celebrar la consulta popular, amb promoció i iniciativa institucional,  per a totes les persones empadronades a Llançà i majors de 16 anys.
   
  Tanmateix, tal com preveu la LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana i així consta en el seu preàmbul, l’article 122 de l’Estatut estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de consultes populars d’àmbit local, i també la competència exclusiva per a promoure consultes populars en l’àmbit de la seva competència i altres formes de participació. L’article 29.6 de l’Estatut estableix que els ciutadans de Catalunya tenen dret a promoure la convocatòria de consultes populars per la Generalitat i els ajuntaments en la forma i amb les condicions que les lleis estableixin.
  D’acord amb els preceptes estatutaris, el Parlament té entre les seves prioritats desplegar l’Estatut, sota els principis que estableix l’article 1.1 de la Constitució espanyola, que caracteritza el principi democràtic per tal d’incrementar la qualitat democràtica per mitjà de la posada en pràctica de mecanismes de participació ciutadana, amb la finalitat de fer més propera l’Administració i assegurar que la ciutadania pugui expressar la seva opinió i ésser escoltada en la presa de les decisions que afecten els seus interessos.
  En aquest sentit, és el mateix text constitucional que en el seu article 9.2 estableix que correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
   
   
  Atès l’objecte principal de la consulta, de competència municipal, que no vulnerarà drets fonamentals, que ha de servir per resoldre una contractació pública o un procediment administratiu en marxa, amb un impacte econòmic important en el pressupost anual, amb efectes vinculants directament als Òrgans de Govern i entenent que aquesta decisió tindrà efectes positius en el bé comú del municipi.
   
  Per tots els motius exposats anteriorment, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Llançà  proposa d’adopció els següents:
   
   
  ACORDS
   
  Primer.  Suspendre l’acord de Junta de govern data 7 de juny de 2019, en que “S’acorda APROVAR la concessió demanial administrativa, autoritzada per Resolució del Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda, de data 30 de maig de 2019, per a l’ús privatiu del domini públic sobre la finca situada al carrer Rafael Estela 18 de Llançà, per tal de destinar-la a usos assistencials i socials, per un període de 30 anys i per un import de 2.174.953,80 €.
  I donar compte de l’acord esmentat anteriorment al Ple municipal per a la seva ratificació.
   
  Segon. L’Ajuntament de Llançà realitzarà una consulta popular, posterior a les sessions informatives públiques que s’escaiguin, per a que la ciutadania de Llançà decideixi si s’ha d’aprovar l’acord de concessió demanial administrativa sobre la finca de Can Marly i els seus usos.
   
  Tercer. La consulta popular consistirà en una sola pregunta amb dues possibles respostes:
   
   
  VOL VOSTÈ QUE LLANÇÀ APROVI L’ACTUAL PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA CASA MARLY AMB UN COST DE 2,1 M€ A 30 ANYS?
   
  SÍ, A L’ACTUAL PROPOSTA DE CONCESSIÓ
   
  NO, A L’ACTUAL PROPOSTA DE CONCESSIÓ
   
   
  Cinquè. La convocatòria d’una consulta ciutadana ha de comportar necessàriament la convocatòria de sessions informatives sobre les alternatives en qüestió que permeti a tots els ciutadans i ciutadanes obtenir tota la informació necessària. L’Ajuntament exposarà públicament les diferents propostes d’usos i el cost d’aquestes.