Llançà

Ajuntament

MOCIÓ CONTRA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN L’ENTORN DEL CAP DE CREUS I LA COSTA BRAVA
El Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió d’hectàrees de la Costa Brava, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia local pesquera i la fauna de la zona, tant importants a l’entorn del Cap de Creus.
El dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn del Cap de Creus. Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees mar endins (uns 11.500 quilòmetres quadrats), que formarien part de la Costa Brava i també del Maresme.
L’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona. Els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant així els jaciments.
Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per la fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és preocupant tenint en compte que la zona del Cap de Creus és una zona molt transitada per cetacis, com per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals (conveni de Washington, CITES, Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució del 50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona del Cap de Creus és explotada per les confraries de Llançà, Port de la Selva i Roses, on la pesca és una de les principals fonts d’ingressos de la zona.
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminants, la majoria d’ells cancerígens.
No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona.
Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels ecosistemes. A més, les empreses petrolieres a Espanya han demostrat gran irresponsabilitat ambiental durant la producció de petroli en el mar, ja que a Tarragona, on existeixen 4 pous de producció de petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des de les seves instal·lacions.
Per tot això, els regidors del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya el Verds i el Grup Municipal d’ Unió Llançanenca – AM (ERC) proposen al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER. Mostrar el rebuig del nostre  Ajuntament  a l'atorgament dels permisos d'investigació d'hidrocarburs a la zona del Cap de Creus.
 
SEGON. Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs  presentats.
TERCER. Comunicar aquest acord  a la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri d’Indústria.