Llançà

Ajuntament

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les principals característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat pretén impulsar properament.
 
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i d’eficiència financera.   
 
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens del món local i que respongui als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.
 
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Llançà d’aquesta necessitat, el grup municipal d’Unió Llançanenca - AM proposa l’adopció dels següents acords:
 
 
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de Llançà a aquesta defensa.  
 
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.  
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en el termini de temps més curt possible.   
 
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els partits amb representació a les cambres legislatives esmentades.