Llançà

Ajuntament

MOCIÓ EN FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de valors que fan necessari un procés de regeneració de models de les administracions públiques. Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi posant a tothom en el mateix sac, i l’existència d’alguns casos de corrupció – també en l’àmbit local – provoca la sensació que tota l’administració en el seu conjunt estigui immersa en una corrupció sistèmica.
 
Cal acabar amb aquesta sensació, ja que si volem construir un país nou vol dir també construir una societat on certes conductes estiguin eradicades i mereixin un rebuig social, no pel conjunt de la gent que honradament gestiona l’administració pública, sinó per aquells que aprofitant la seva condició de càrrec electe en fan un mal ús.
 
L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, i on aproximadament 9.000 persones a Catalunya hi dediquen moltes hores de manera desinteressada pot ser un punt on arranqui aquesta transformació política que ens cal. Segurament els ajuntaments no disposen de les eines legals necessàries però tanmateix poden convertir-se en motors dinamitzadors d’aquestes canvis, d’una banda reclamant als poders legislatius l’aprovació de noves normes o el compliment de les existents, i per l’altra aplicant canvis en el funcionament diari que permetin introduir mecanismes de major proximitat i transparència.
 
 
Per tot l’anteriorment exposat el ple de l’ajuntament de Llançà aprova els següents ACORDS:
 
 
PRIMER. Instar al Parlament espanyol a aprovar la Llei de Transparència i del dret al lliure accés a la informació pública, que obligui a tots els poders públics a ser ràpids i eficaços en la facilitació d’informació a la ciutadania.
 
 
SEGON. Instar a la regulació d’un salari màxim per a l’exercici de servei públic, la no acumulació de sous en l’exercici de càrrecs públics i la limitació de les retribucions de càrrecs d’empreses privades que reben fons públics.
 
 
TERCER. Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, incloent-hi vehicles oficials, els regals i convits institucionals; que suprimeixi les targetes de crèdit de què gaudeixen alguns càrrecs institucionals; i estableixi mesures que fiscalitzin l’oportunitat i les despeses dels viatges oficials.
 
 
QUART. Manifestar la voluntat d’establir pressupostos participatius en l’àmbit local on el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l’ús i destinacions de determinats projectes, destinant una part del pressupost municipal a fomentar els pressupostos participatius.
 
 
 
 
 
CINQUÈ. Impulsar els Pactes d’Integritat com a eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Aquests Pactes inclouran el compromís de les parts contractants i contractades a no pagar, oferir, exigir o acceptar suborns així com l’obligació a revelar totes les comissions i despeses similars pagats pels licitadors en relació amb el contracte.
 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i Senat, i a tots els partits polítics amb representació a les cambres catalana i espanyoles.