Llançà

Ajuntament

MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució definitiva.
 
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.
 
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les obligacions tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament.
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.
 
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.”
 
 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
 
 
Primer.- Demanem a l’Alcalde amb la corresponsabilitat de tots els electes que mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments que hagi d’efectuar l'Ajuntament de Llançà, corresponents a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.
 
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Llançà que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema.
 
Tercer.- Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de Municipis per la Independència.
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia.
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou. I a l’Agència Tributària de Catalunya.