Llançà

Ajuntament

MOCIÓ PER A LES BONES PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ PÚBLICA LOCAL
Han passat 8 anys des que el Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona va publicar el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública (http://www.labcompublica.info/decaleg.htm). En aquest temps, els representants municipals s’han renovat en dues ocasions; aquest Decàleg ha estat assumit per acord d’alguns Plens Municipals, i alguns representants polítics i periodistes n’han reclamat la seva aplicació.
L’article 139 de la Llei de règim local defineix les funcions de les publicacions municipals de la manera següent:
Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.
Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública –premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes– respectin els principis següents:
1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi
2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme
6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat
7- Han de despertar l’interès de la ciutadania
8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius
10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi
 
La població de Llançà és una de les que pitjor avaluació obté en quan a les mesures de bones pràctiques que marca el Laboratori (http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/estudi.html#).
 
Per tots els motius exposats envers al decàleg de bones practiques i principalment per que la població de Llançà incompleix aquest en el 76% del que requereix, proposem l’adopció dels següents ACORDS:
 
PRIMER. Instem a l’ajuntament de Llançà a complir el Decàleg de Bones Pràctiques de la comunicació pública local.
 
SEGON.  Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Faculta de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) i al Síndic de Greuges de Catalunya.