Llançà

Ajuntament

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT, DELS SEUS COMPTES MUNICIPALS I CÀRRECS PÚBLICS
Atès el clima de desconfiança general de la població sobre l’ètica i l'honorabilitat dels càrrecs polítics i dels partits, motivat pels diversos casos de corrupció que s’han produït i s’han comprovat arreu del país, que afecten a persones i partits polítics.
 
Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència en la gestió municipal, dels càrrecs electes i de l’autoanomenada classe política en general, començant per les administracions més properes als ciutadans, com són els ajuntaments.
 
Atès que el millor exercici perquè la ciutadania recuperi la confiança en la gestió pública és la democràcia participativa i la transparència, demostrant així a la ciutadania la realitat econòmica dels càrrecs electes i de la gestió municipal. Entenent aquest com un exercici de democràcia bàsic.
 
Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i que també està previst a l’avantprojecte de llei de transparència, encara en fase d’aprovació. Així com en la directiva de la UE per l'autonomia local i regional.
 
Atesa que aquest ajuntament ja ha aprovat una moció en favor de la transparència, però encara no ha dut a terme en la seva totalitat el catàleg de bones pràctiques i els requisits de transparència exigits.
 
 
Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió transparent i austera de les despeses derivades de la representació política.
 
Atès que la comunicació d’un consistori ha de ser transparent i ha de reflectir la pluralitat sense ser usada com a instrument polític.
 
Atès que la publicació de certa informació com la que es proposa en aquesta moció en un mitjà oficial no és obligatori i, per tant, aquest fet suposaria un exercici important de transparència que convertiria l’Ajuntament de Llançà en un consistori exemplar. I per tant resultaria una clara millora de la qualitat democràtica de la institució i per al nostre poble.
 
Atès que  la manca de transparència en els àmbits que en la present moció es reclamen ha estat una tònica habitual en la història del nostre municipi i que amb l’aprovació de la present moció no sols tindríem un Ajuntament més transparent ara sinó que posaríem les bases per mantenir aquesta transparència en un futur.
 
 
 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Llançà que adopti els següents acords:
 
 
  1. Publicar al web de l’Ajuntament una relació de les retribucions econòmiques que perceben totes les regidores i regidors, així com les dels càrrecs de confiança.
 
 
 
  1. Que en la relació d’ingressos percebuts pels regidors de l’Ajuntament i publicats en el web, s’incloguin totes les retribucions que es perceben des de qualsevol altra administració pública: sigui el Consell Comarcal, la Diputació, o el Parlament de Catalunya.
 
  1. Igualment que es faci públic, a la mateixa web municipal, el o els càrrecs de tots els regidors i regidores a societats privades, així com el percentatge de participació a aquestes societats i les possibles retribucions que en poguessin percebre, si ni ha.
 
  1. Publicar al web municipal un informe mensual de les despeses, que inclogui dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses de representació de l’alcalde i de regidores i regidors de l’equip de govern, així com les despeses destinades a tots els regidors i grups municipals per la seva tasca de representació. Aquest informe inclourà cada despesa, el seu concepte i l’electe o grup municipal corresponent.
 
  1. Publicar mensualment al web de l’Ajuntament una relació de totes les despeses que s’assignin a l’apartat de “despeses de lliure disposició” del departament d’Alcaldia.
 
  1. Publicar en el web municipal el nom de les persones o entitats beneficiàries, la data i l’import total de les subvencions que es concedeixen. Indicar en el web si aquestes subvencions han estat atorgades per concurrència competitiva, per concessió directa, o bé a través de conveni amb terceres entitats, en cas que sigui així indicar el nom de l’entitat de procedència.
 
  1. Publicar via web municipal i altres mitjans locals, el pressupost en resums gràfics per àrees i per partides, que sigui intel·ligibles. Publicar trimestralment l'estat d'execució del mateix, també en gràfiques clares i entenedores.
 
 
  1. Igualment, que es publiqui, també al web municipal i amb la màxima claredat informativa, la projecció dels venciments dels crèdits actualment compromesos per aquest consistori, des de l'any corrent i fins on està actualment previst finalitzar-ne el pagament. Amb els càlculs del volum total de diners compromesos, una projecció gràfica de l'amortització de capital, i una altre dels interessos.
 
 
 
Llançà, 31 de gener de 2014