Lleida

Notícia

El consell d’administració de l’EMU paralitza l’aprovació dels comptes de 2018

Grup Municipal
El president de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) i tercer tinent d’alcalde de la Paeria, Sergi Talamonte, ha anunciat al consell d’administració la decisió de no portar a l’aprovació de la Junta General els comptes de l’Empresa de l’any 2018, en aplicació del principi de prudència que fixa el Pla General Comptable.

El motiu d’aquesta decisió excepcional són els dubtes sobre la possibilitat de repercutir efectivament les obres executades per l’EMU en l’àmbit del Pla de l’Estació al conjunt dels propietaris d’aquest sector, quan es dugui a terme el seu futur desenvolupament urbanístic. Es tracta d’un import total de 21.925.987,12 euros, que consten al balanç de l’empresa com a existències, corresponents a les obres de cobriment de les vies entre l’estació i Comtes d’Urgell i la construcció del pont de Príncep de Viana, fetes per encàrrec de la Paeria.

El president de l’EMU ha assenyalat que l’existència de dos informes contradictoris sobre la viabilitat de la repercussió econòmica d’aquestes obres genera una controvèrsia. Això fa que, ara mateix, no es puguin aprovar els comptes tal com estan formulats. Tall de veu de Sergi Talamonte

Així, per una banda un informe de febrer de 2016 signat pel director de planejament de la Paeria i una arquitecta municipal afirma que aquests diners “són repercutibles de manera viable i proporcionada al conjunt de propietaris” del Pla de l’Estació.

D’altra banda, un informe de desembre de 2017 encarregat per l’EMU sobre la viabilitat econòmica i financera de l’operació urbanística de l’entorn de l’estació concloïa que el pla no és viable econòmicament si no es rebaixa la càrrega urbanística entre un 40 i un 50%. Per tant, segons aquest segon informe, l’EMU no podria comptabilitzar el cobrament futur d’aquests diners, tal com consta ara al seu balanç.

El consell ha aprovat avui un únic acord, a proposta del president, que planteja demanar una convocatòria extraordinària de la Junta General de l’EMU –que està formada pel conjunt del ple de la Paeria– per tenir en compte les consideracions que pugui formular respecte a aquesta qüestió i encarregar un estudi econòmic i financer extern. Aquest informe en profunditat haurà d’aportar un coneixement actualitzat i real de l’empresa, el seu patrimoni, existències i càrregues financeres. A més, assessorarà l’EMU sobre la conveniència de l’aprovació dels comptes de 2018 tal com estan formulats o de la seva reformulació, i els passos a seguir en el futur.