Lleida

Notícia

Els comptes clars...

Miquel Pueyo i París, Paer en Cap
La legislació vigent estableix per als ajuntaments un límit d’endeutament que equival al 110% dels seus ingressos corrents. Per sobre d’aquest límit restringeix completament les noves operacions d’endeutament i obliga a elaborar un pla de sanejament que inclogui pujada d’impostos i reducció de despeses. El deute actual de la Paeria ascendeix a 175 milions d’euros –el 106,76% dels ingressos corrents–; és a dir, molt a prop d’una intervenció completa dels comptes municipals.
Si ho analitzem en termes de deute per habitant ens trobem que cada lleidatà i lleidatana deu l’equivalent a 1.273€, una quantitat força superior als 563€/habitant corresponents a la mitjana dels municipis de més de 100.000 habitants i als 454€/habitant corresponents a la mitjana de tots els municipis del país. En definitiva, això suposa que enguany l’Ajuntament de Lleida haurà d’entomar una càrrega financera de 33,7 milions d’euros.
Tres mesos després d’haver pres possessió de l’alcaldia i de les regidories, el govern municipal ha fet un exercici de transparència explicant a la ciutadania quina és la situació econòmica de la Paeria i com la gestionarem de manera responsable, sense incrementar la pressió fiscal a les famílies.
A conseqüència de la publicació d’aquests dades objectives, se’ns ha qualificat públicament de deshonestos i s’ha fet alguna brometa fàcil amb el perfil de la regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut. Nosaltres no hem utilitzat en el passat ni utilitzarem ara ni en un futur l’insult com a arma política, ni recuperarem els tòpics tradicionals sobre la capacitat d’homes i dones en l’activitat política.
Ens hem trobat amb un deute enorme -de fet, ja ho intuíem- però estem segurs que serem capaços de revertir la situació sense haver de retallar els drets de la ciutadania i donant compliment als nostres compromisos de govern. Que el deute limita la capacitat d’inversió és una realitat constatable ja durant l’últim mandat de l’anterior equip de govern; només cal consultar la gràfica d’evolució de les inversions per comprovar que, en els darrers anys, el volum d’inversions s’ha situat per sota dels 6 milions d’euros, mentre que ha calgut destinar més del triple de recursos a amortitzar deute. Assegurar que el deute no té importància mentre l’ajuntament tingui ingressos suficients per anar-lo tornant podria ser una afirmació acceptable si la Paeria fos una empresa amb ingressos provinents del mercat, però resulta molt desafortunada quan es considera que els seus ingressos provenen majoritàriament dels recursos de les famílies lleidatanes, a través dels impostos i taxes que estan pagant. En la pràctica, suposaria acceptar i considerar just que la ciutadania hagi de pagar les conseqüències d’una mala gestió.
L’actual situació econòmica de la Paeria és equiparable a la que tenien molts ajuntaments l’any 2011. Ara bé, mentre la majoria d’aquests municipis –Cambrils, Reus, Sitges....—han fet els deures i avui presenten unes finances sanejades, a Lleida s’han deixat passar 8 anys, abans d’assumir el problema, canviar el rumb i actuar en conseqüència, que és el que farem nosaltres.
En presentar la realitat tal i com és, ni generem una alarma supèrflua ni ens condemnem a la inanitat. Des del govern d’entesa, amb l’aval de la majoria expressada per la ciutadania de Lleida el 26 de maig passat, treballarem per; recuperar l’equilibri econòmic, revisar la fiscalitat des d’una visió més social, renegociar el deute a fi de fer-lo més suportable, fiscalitzar els contractes de serveis amb empreses externes i millorar la gestió integral de la Paeria.