Esquerra Republicana Lliçà de Vall

Notícia

PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOSTOS 2016

 
Pressupostos 2016
El passat dimecres 27 d’abril ,el ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall va aprovar els pressupostos d’enguany amb els vots a favor de ERC/Junts x Lliçà de Vall i CIU, en contra de Fem Lliçà i PSC i l'abstenció del PP.
Els pressupostos s’han confeccionat posant èmfasi en les necessitats reals de cada regidoria. S’ha recollit el conjunt de propostes de cadascuna i l’Equip de Govern n’ha fixat les prioritàries. D’aquesta manera el nou govern sortit de les passades eleccions municipals, porta a terme el recull de necessitats detectades, malgrat que amb els recursos disponibles no ens permetin afrontar-les totes de la manera com voldríem, però en qualsevol cas, aquestes necessitats traduïdes en despeses, s’han elaborat pensant en les necessitats dels veïns i veïnes de Lliçà de Vall, alhora, mantenint una política de no incrementar la pressió fiscal. A tot això, cal destacar que es situen dins el marc legal pel compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i de prudència financera.
Hem aprovat un pressupost equilibrat en que els ingressos previstos 12.293.282,00 EUR superen les despeses previstes 12.129.022,00 EU; donant com a resultat un superàvit inicial de 164.260,00 EUR.
El pressupost d’Ingressos s’ha calculat sota els paràmetres de la liquidació del Pressupost de 2015, i representa un augment del 12,867% en relació al pressupost anterior. Les principals partides en augment responen a una actualització feta pel Cadastre, als ingressos per quotes urbanístiques i contribucions especials i al finançament via operacions de crèdit.
 
Les Ordenances Fiscals vigents per l’any 2016 dels impostos, taxes i preus públics, no contemplen increments de quotes respecte de l’any anterior, llevat d’algun cas molt puntual que s’ha procedit a una actualització de preus en funció dels costos reals del servei.
 
Finalment, el Pressupost conté una previsió raonable d’ingressos supramunicipals que l’Ajuntament de Lliçà de Vall espera aconseguir al llarg de l’any de les diferents administracions públiques on participa, com són la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta prudència no vol dir, ni molt menys, conformisme, sinó que aquest Equip de Govern treballa i seguirà treballant per obtenir els màxims recursos provinents de subvencions d’altres Administracions Públiques.
 
El Pressupost de Despeses, a part de dotar les partides amb una previsió realista, ha experimentat un augment del 11,359% en relació al Pressupost de l’exercici de 2015. S’ha establert una priorització d’actuacions concretes que permetran l’acció de govern municipal. Les principals prioritats de l’actual Equip de Govern es poden reflectir en:
  • Fer front a les necessitats socials
  • Ajuts a les famílies en l’ensenyament
  • Foment de l’ocupació
  • Inversions en infraestructures i serveis i equipaments

 
La previsió de noves operacions de crèdit està en 831.000,00 EUR. A data 31 de desembre de 2015, la ràtio del deute era del 29,42%. Amb aquestes nous crèdits aquesta ràtio és situarà en el 32,99 %, és a dir, molt inferior al límit legal del 75% segons la Llei de Pressupostos i del 110% recollit en el Reial Decret Legislatiu 2/2004. La dotació per amortitzacions aquest any és de 700.000,00 EUR.
El projecte de Pressupost per al 2016 fa una aposta decidida per la priorització de les ajudes socials, l’educació, l’ocupació, la creació de nous serveis i la recuperació d’espais públics i millora d’equipaments. Així mateix es vol fer una millor gestió de les despeses municipals, per això cal actuar sempre amb la màxima transparència i informació mitjançant mecanismes de seguiment durant l’exercici.
El pressupost compleix amb el criteri d’equilibri pressupostari i sostenibilitat financera, donat que manté a nivells òptims la seva ràtio d’endeutament, i per tant, li permet disposar de recursos per afrontar amb garanties els compromisos amb els proveïdors. Tanmateix, la pressió fiscal no ha augmentat per aplicació d’una política tributària basada en la congelació de quotes.