Esquerra Republicana Lliçà de Vall

Notícia

ENGEGUEM LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA (POUM)

La revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística (POUM) ha estat una de les grans apostes d'ERC/JuntsxLldV aquesta legislatura. 
L’Ajuntament de Lliçà de Vall, a tra­vés de la regidoria de Territori, ha començat els treballs per redactar un nou Pla d’Orde­nació Urbanística Municipal (POUM). Es tracta d’un docu­ment tècnic que ordena urbanís­ticament el municipi (sol residen­cial, industrial, rural...) i planifica on hi ha d’ha­ver nous habitatges, equipaments o zones industrials, i quines àrees verdes es volen conser­var i/o ampliar. La revisió del POUM vol comptar amb la implicació de la ciutadania amb un procés par­ticipatiu que reculli opinions, idees i propostes d’entitats, as­sociacions, agents econòmics i ciutadans en general.
El POUM vigent data de l'any 1983 i, des d'aleshores, ha sofert més de 25 modificacions. A més, durant aquests 35 anys s'han fet noves legislacions i s'ha redactat el Pla Territori Metropolità, que afecta molt directament Lliçà de Vall.
La revisió d’un POUM és llarga i pot arribar a durar varis anys.
Consta de diferents fases:
  • Fase incicial (Sessió informativa a grups de l'oposició i tècnics)
  • L’avanç de POUM (Enquesta ciutadana, sessió informativa oberta a la ciutadania, creació del grup impulsor i del redactor, sessió de diagnosi i plantejament de propostes, anàlisi tècnic de les aportacions per incloure-les a l'avanç de POUM)
  • L'aprovació inicial  (Debat al ple i exposició pública)
  • L'aprovació provisional (Debat al ple)
  • L'aprovació definitiva (Vistiplau de la Comissió Territorial d'Urbanisme)
Cadascuna d’aquestes fases té un objectiu ben diferenciat i volen recollir la participació ciutadana per tal de garantir que el model de poble que s’implementi sigui a la mida de les necessitats que entre tots decidim.


S'ha obert un procés participatiu que servirà per redactar un avanç de POUM, document previ a l'aprovació inicial pel plenari.

El passat 14 d'abril es va fer una sessió informativa per explicar tot el procés. 

El proper dissabte 12 de maig  a Can Magarola a les 10h. es farà el primer taller de diagnosi i d'informació del Grup Impulsor i  del calendari de sessions.
És molt important la màxima participació de la ciutadania en general i del teixit associatiu , industrial i comercial.

VINE A DEFINIR EL FUTUR DE  LLIÇÀ DE VALL!!!