Lliçà de Vall

Notícia

ENGEGUEM LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA (POUM)

La revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística (POUM) ha estat una de les grans apostes d'ERC/JuntsxLldV aquesta legislatura. 
L’Ajuntament de Lliçà de Vall, a tra­vés de la regidoria de Territori, ha començat els treballs per redactar un nou Pla d’Orde­nació Urbanística Municipal (POUM). Es tracta d’un docu­ment tècnic que ordena urbanís­ticament el municipi (sol residen­cial, industrial, rural...) i planifica on hi ha d’ha­ver nous habitatges, equipaments o zones industrials, i quines àrees verdes es volen conser­var i/o ampliar. La revisió del POUM vol comptar amb la implicació de la ciutadania amb un procés par­ticipatiu que reculli opinions, idees i propostes d’entitats, as­sociacions, agents econòmics i ciutadans en general.
El POUM vigent data de l'any 1983 i, des d'aleshores, ha sofert més de 25 modificacions. A més, durant aquests 35 anys s'han fet noves legislacions i s'ha redactat el Pla Territori Metropolità, que afecta molt directament Lliçà de Vall.
La revisió d’un POUM és llarga i pot arribar a durar varis anys.
Consta de diferents fases:
  • Fase incicial (Sessió informativa a grups de l'oposició i tècnics)
  • L’avanç de POUM (Enquesta ciutadana, sessió informativa oberta a la ciutadania, creació del grup impulsor i del redactor, sessió de diagnosi i plantejament de propostes, anàlisi tècnic de les aportacions per incloure-les a l'avanç de POUM)
  • L'aprovació inicial  (Debat al ple i exposició pública)
  • L'aprovació provisional (Debat al ple)
  • L'aprovació definitiva (Vistiplau de la Comissió Territorial d'Urbanisme)
Cadascuna d’aquestes fases té un objectiu ben diferenciat i volen recollir la participació ciutadana per tal de garantir que el model de poble que s’implementi sigui a la mida de les necessitats que entre tots decidim.


S'ha obert un procés participatiu que servirà per redactar un avanç de POUM, document previ a l'aprovació inicial pel plenari.

El passat 14 d'abril es va fer una sessió informativa per explicar tot el procés. 

El proper dissabte 12 de maig  a Can Magarola a les 10h. es farà el primer taller de diagnosi i d'informació del Grup Impulsor i  del calendari de sessions.
És molt important la màxima participació de la ciutadania en general i del teixit associatiu , industrial i comercial.

VINE A DEFINIR EL FUTUR DE  LLIÇÀ DE VALL!!!