Manlleu

Notícia

Comunicat del govern municipal en referència a les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat local.

Des del govern municipal volem aclarir a la ciutadania diverses qüestions sobre les resolucions d'alcaldia que acompanyen un informe emès per la Intervenció municipal, adjunt al tancament de l'exercici econòmic de l'any 2018, que per cert ha estat excel·lent, amb un romanent de tresoreria de gairebé 3 milions d'euros i una reducció del deute municipal per sota del 45%.
Aquestes resolucions, si se'n desconeixen les justificacions, poden donar peu a moltes interpretacions i a pronunciaments motivats per un oportunisme polític, del tot lícit, per cert.

Les justificacions d'alcaldia han estat incloses en un informe justificatiu adjunt a tota la informació del tancament econòmic del 2018, a disposició de totes les forces polítiques representades al consistori. Amb aquest comunicat les farem públiques, ja que creiem fermament en la transparència de tota acció de govern.
En primer lloc, el document fa referència a un seguit de contractacions de personal que contenien un reparament d'intervenció aixecat per alcaldia. Cal dir que l'aixecament d'un reparament és una competència que té qualsevol alcalde o alcaldessa i només es pot realitzar si hi ha una justificació. Tots aquests aixecaments de reparaments han estat a disposició dels partits polítics en el moment en què s'han produït, per tant, els partits n'estaven informats en tot moment i mai van plantejar-ne cap objecció. Aquí els detallem:

- Arran de l'inici de les obres al Pont de Manlleu i fruit de l'acord amb els veïns del barri de Vista Alegre, s'acorda la contractació de dues vigilants amb l'objectiu de coordinar el servei de transport de veïns i escolars. Per manca de borsa a tals efectes i per la urgència donada per l'inici imminent de les obres i l'excepcionalitat de la situació, es procedeix a una contractació per obra i servei urgent sense selecció prèvia, ja que el procediment habitual hauria demorat la contractació uns mesos. S'aixeca, per tant, el reparament per motius d'urgència.
- En data 26 de juny, per manca de personal especialitzat suficient a la piscina d'estiu, i per la manca de borsa especialitzada que compleixi els requisits, es procedeix a una contractació per urgència d'un socorrista. Si s'hagués optat pel procediment recomanat de contractació d'un socorrista en procés competitiu, la piscina hauria hagut de romandre tancada, amb el perjudici que hagués ocasionat als usuaris i abonats. S'aixeca, per tant, el reparament per motius de necessitat i urgència.
- Al juny de 2018, davant la manca d'efectius i la inexistència d'una borsa d'agents de policia, des de la mateixa àrea es demana una contractació per urgència de dos agents de policia pels tres mesos d'estiu. Sense aquesta contractació s'al·lega que no es podria cobrir el servei mínim ordinari ni les vacances prèviament acordades i signades amb el personal. Malgrat la voluntat permanent d'aquest Ajuntament de disposar d'una borsa de policies locals, aquesta s'exhaureix amb rapidesa i existeix una dificultat enorme de reposar-la. La contractació per règim habitual recomanat, en el cas de les policies locals, es pot demorar a gairebé un any. L'aixecament del reparament queda justificada per raons de necessitat i urgència.
- Referent a la modificació contractual de la durada d'un Pla d'Ocupació, s'aixeca un reparament emès per l'interventor municipal. En aquest cas, existeix una contraposició de criteris referent a la durada de l'esmentat contracte per part de dos responsables tècnics municipals. En aquest sentit, s'analitzen casos similars d'altres administracions locals i s'opta per un criteri en detriment de l'altre. S'entén que un criteri vol anticipar una normativa que encara no està en aplicació i és per aquest motiu que es decideix ampliar el contracte, sense que superi en cap cas el límit legalment permès segons la normativa dels darrers anys.

En segon lloc, l'informe esmenta l'eliminació d'unes sancions per part d'alcaldia. Aquestes sancions a les quals es fa referència estan motivades i justificades sobre paper i corresponen bàsicament a dos grans blocs:
- La pràctica totalitat de les denúncies es corresponen a l'inici de les obres del Pont de Manlleu i el corresponent acord amb els veïns del barri de Vista Alegre a través del qual es prohibia l'aparcament al barri a tots els vehicles que no disposessin d'un distintiu especial elaborat pel mateix Ajuntament. Les denúncies anul·lades es
corresponen a aquells veïns els quals encara no disposaven del distintiu o bé que havien oblidat col·locar-lo. S'aproven les resolucions després de comprovar que efectivament els denunciats figuraven en el llistat de veïns que havien fet la petició de distintiu i que, per tant, eren veïns del barri.
- Una part molt menor de denúncies es corresponen a l'aparcament del davant del Pavelló Municipal. Si bé és cert que s'havia instal·lat un senyal vertical que prohibeix aparcar en la zona reservada per autocaravanes, també ho és que des de l'Ajuntament s'havia demanat flexibilitat en dies de màxima afluència per actes esportius rellevants quan aquesta àrea d'autocaravàning no estava ocupada. En aquest sentit, per tal d'evitar situacions de conflicte futures, s'ha explorat la possibilitat de col·locar un senyal vertical plegable, que permeti aquesta flexibilitat i evitar possibles al·legacions.
Finalment, l'informe esmenta un seguit de denúncies anul·lades de forma presumptament irregular, per les quals es van prendre les mesures anunciades en un comunicat el passat dimarts al matí.

Restem, com sempre, a disposició de la ciutadania per aclarir qualsevol dubte més enllà del que s'ha exposat en aquest comunicat.

​Equip de Govern de Manlleu