Mataró

Totes les notícies

L'habitatge: Una prioritat per Esquerra a Mataró

El dret a un habitatge digne és una necessitat essencial per a les persones i està reconegut a tractats internacionals i a la Constitució. Però són moltes les amenaces que barren l’accés a l'habitatge i que generen segregació i exclusió social urbana.   A Espanya la inversió en polítiques d’habitatge se situa a la cua de la comparativa europea: s’hi destina el 0,9% del pressupost total per a afers socials, la qual cosa representa el 0,23% del PIB (Font: informe Caixabank,. Juliol 2019)   Històricament, l’acció pública ha prioritzat l’accés a la propietat mitjançant l’habitatge protegit de compravenda: el parc d’habitatges de lloguer social és només del l'1,5% del parc total d’habitatge, el més baix d’Europa.   Si observem específicament el segment del mercat de lloguer, la taxa de sobreesforç (més del 40% dels ingressos dedicats al lloguer) de la població en general és del 42,1%, la més elevada d’Europa.   Així doncs, Catalunya i Espanya són a la cua d’Europa pel que fa a inversió en habitatge públic i en el parc públic de lloguer però al mateix temps és on més costa pagar el lloguer de mercat.   En conseqüència, les situacions de crisi com les que hem viscut i com la que sembla que s’aproxima, situen d’una manera dramàtica a un segment cada vegada més ampli de la població al límit de l’exclusió social i l’emergència habitacional. Les dificultats d'accés han deixat d'afectar únicament als sectors de població més desfavorits per incidir en altres moltes capes, com ara la gent jove, la població més gran, aquells amb dificultats de mobilitat o, simplement, tots aquells que han vist minvar els seus ingressos.   La Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al Parlament, recorreguda pel Govern espanyol i suspesa fins al 2019 al TC, incorporava aspectes com: segones oportunitats per persones endeutades, oferta lloguer social abans de desnonaments, condicionants especials per grans tenidors de cara a desnonaments, mesures per créixer parc social de lloguer,.

Instem al Govern Municipal a penjar la bandera LGTBI a la façana de l'Ajuntament

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha convidat tots els ajuntaments de Catalunya a penjar la bandera LGTBI una vegada més aquest 28 de juny, dia internacional de l'orgull LGTBI. El seu President, Eugeni Rodríguez ha assegurat que «la polèmica sentència del Tribunal Suprem sobre les banderes no impedeix aquest acte simbòlic per la dignitat de les persones LGTBI» i que «l'única cosa que es necessita és voluntat política». L'argument de manca d'objectivitat i de neutralitat de les administracions públiques per exhibir símbols no oficials a l'exterior d'edificis i espais públics no és nou... I com sempre, Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró insistim a defensar la llibertat d'expressió. Coincidim amb l'Observatori Contra l'Homofòbia en considerar, com afirmen al seu comunicat, que la bandera LGTBI recull i representa valors consagrats a la Constitució Espanyola com el principi d'igualtat, la prohibició de discriminació per identitat o orientació sexual o raons de gènere, així com el dret al lliure desenvolupament de la personalitat. Per aquest motiu, entre molts d'altres, la bandera LGTBI no és un símbol partidista. L'Ajuntament de Mataró s'ha mostrat sempre com un municipi respectuós amb totes les diversitats afectives i sexuals, ha estat sempre pioner en l'impuls de polítiques d'igualtat i sempre s'ha adherit als actes per commemorar el dia 28 de juny. Per aquests motius, així com donant compliment amb tota normalitat als acords històricament subscrits al respecte per tots els Grups Municipals, el grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres Mataró presentem el següent prec al Govern Municipal: 1) El Govern Municipal, penjarà a la façana de l'Ajuntament la bandera LGTBI com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI. Per la defensa dels drets i llibertats sempre!   

Un any treballant com a Govern Alternatiu

Durant aquest primer any de mandat, hem intentat, a través de les nostres propostes al Ple Municipal, oferir línies d’actuació al govern de la ciutat en quatre línies prioritàries pel grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres Mataró: 1. La cohesió social, la lluita contra la desigualtat, Mataró una sola ciutat. 2. L’impuls de l’activitat econòmica local i la defensa del comerç de proximitat 3. El correcte funcionament dels serveis bàsics a la ciutat 4. La projecció de Mataró cap el futur A l’inici del mandat, per exemple, ja vàrem realitzar un proposta de resolució per a demanar la posada en marxa de la revisió del Pla General i a l’Octubre vam demanar per exemple refer el pressupost en base zero, de dalt a baix. Entre d’altres destaquem també propostes com fer de Mataró la capital de l’esport femení, aprofundir en mecanismes de democràcia directa i participació o la demanda d’acabar i presentar el Pla d’Oci Nocturn de Mataró, aprovat fa temps però que encara no s’ha realitzat. No podem ignorar que el virus de la Covid-19 i tota la crisi desencadenada com a conseqüència de la pandèmia, ha condicionat de manera decisiva la percepció general d’aquest primer any i condicionarà sens dubte la resta del mandat. Per aquest motiu, ja ens vàrem oferir el primer dia al govern per treballar colze a colze en aquest tema i ho continuarem fent a la taula de reconstrucció i allà on sigui necessari. Un altre aspecte és que el govern es deixi ajudar o que consideri que no li convé ser ajudat. Però tot i l’impacte I l’enorme dimensió del trasbals per la ciutat, pensem que continua essent la nostra obligació fer un breu balanç del que per nosaltres ha estat aquest primer any de mandat. I el primer fet a recordar és que el Pla de Mandat de la coalició de govern a Mataró (format pel PSC Mataró i En Comú Podem Mataró) no es va fer públic fins quasi 7 mesos després de les eleccions, fins el desembre de 2019.

La defensa dels drets dels més vulnerables, és la seguretat de tots

Davant la percepció creixent d'inseguretat dels veïns arran de les difícils situacions viscudes aquestes darreres setmanes amb increment d'ocupacions i furts que ha alterat la convivència, voldríem insistir en el posicionament del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres Mataró al respecte. 1. El  Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres ha estat, està i estarà sempre al costat de la ciutadania i del govern de la ciutat per demanar una justícia eficaç, els canvis legislatius adients per atacar la reincidència, més i millors recursos policials i per damunt de tot, unes sòlides polítiques socials que erradiquin de veritat el problema real que la crisi sanitària ha agreujat: la desigualtat, la pobresa, l'exclusió social, l'atur, la gana, la manca d'habitatge... 2. Considerem que cal posar sempre en valor que la seguretat i la convivència són dos dels pilars fonamentals de la nostra societat. Hem de preservar-los perquè la ciutadania pugui exercir tots els seus drets en llibertat. Per aconseguir-ho, el nostre Grup Municipal acompanyarà el govern de la ciutat allà on faci falta, per demanar l'ajuda que correspongui i exigir polítiques socials i d'habitatge efectives a qui correspongui. 3. Això no ens impedeix, a la vegada, exigir al govern Municipal responsabilitat i lideratge en la resposta a aquesta situació i la màxima voluntat i eficàcia en l´ús de tots i cadascun dels mecanismes que una ciutat important com la nostra té al seu abast, començant pel cos de la Policia Local. Cap administració coneix tant la realitat de Mataró com el seu propi ajuntament. En aquest sentit oferim també la nostra col·laboració en aquest àmbit al Govern Municipal. Fer tot això és imprescindible per transmetre la calma necessària a la població i també per desincentivar i tallar en sec les perilloses plataformes que volen erigir-se en justicieres pel seu compte. 4. Sense evadir cap responsabilitat, volem remarcar que la situació és un reflex de la vulnerabilitat, de la pobresa i la desigualtat que pateix una part de la població.

Treballem per resoldre la situació de conflictivitat - Resum Ple de Juny

Des del grup municipal d'ERC-MES destaquem algunes de les qüestions del Ple del mes de juny a l'Ajuntament de Mataró.  A la Junta de Portaveus prèvia al Ple de juny vam presentar des d’Esquerra Republicana una Declaració Institucional sobre el Compromís amb l'entorn i el comerç de proximitat aprovada per unanimitat. Aquesta declaració destaca la necessitat de mostrar compromís amb el medi ambient així com també donar suport, indiscutiblement, al comerç de proximitat de la ciutat. Destacant diverses línies d'actuació com reduir els desplaçaments, consumir producte local, viure amb la natura, generar menys residus i invertir en sostenibilitat.  També, des del grup municipal es va presentar una Proposta de Resolució sobre la No discriminació de gènere en la normativa de les piscines​, sumant-nos així al manifest de Mugrons lliures. Considerem que avui en dia encara són moltes les desigualtats que les dones pateixen davant els homes. Des de desigualtats salarials, l’accés als llocs de poder, la càrrega de les feines de la llar i dels treballs de cures, la poca visibilitat als mitjans, i també la sexualització del cos de la dona. Aquestes desigualtats es traslladen també a les normatives dels espais públics, on encara hi ha normes que comporten una evident discriminació cap a les dones. Per exemple, a moltes piscines del nostre país, es regula la indumentària femenina però no la masculina. Els homes poden anar amb la part del tors descoberta i les dones no, evidenciant així una clara discriminació de gènere i una limitació de la llibertat d’expressió. Demanàvem el compromís per part del consistori en la defensa dels drets i llibertats de la dona, i en contra de la discrimanció en la normativa de les piscines i el vam trobar. Esperem continuar sumant junts en aquest sentit en pròximes ocasions.  Finalment, Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró realitza fins a sis precs i preguntes: - Pregunta sobre l'estat del Pla Estratègic d'Acció Social i la situació actual.

Esquerra Mataró demana al govern espanyol el pagament immediat dels ERTOs

L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores. Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, ha acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO. Especialment, es constaten un munt d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma sobtada, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està perjudicant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem.  Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.

Ens sumem a la iniciativa de Mugrons Lliures, diem NO a la discriminació de gènere en la normativa de les piscines

Les persones tenim mugrons. Totes. Perquè durant una bona part de la gestació, abans de l'acció de certes hormones, érem éssers físicament iguals. I seguim tan iguals, que uns i altres a l'estiu gaudim de l'aigua, de l'aire, i la calor.  Així comença el manifest de la plataforma “Mugrons Lliures” que demana l’equiparació en la norma de la vestimenta entre homes i dones en les piscines del país. Avui en dia encara són moltes les desigualtats que les dones pateixen davant els homes. Des de desigualtats salarials, l’accés als llocs de poder, la càrrega de les feines de la llar i dels treballs de cures, la poca visibilitat als mitjans, i també la sexualització del cos de la dona. Aquestes desigualtats es traslladen també a les normatives dels espais públics, on encara hi ha normes que comporten una evident discriminació cap a les dones. Per exemple, a moltes piscines del nostre país, es regula la indumentària femenina però no la masculina. Els homes poden anar amb la part del tors descoberta i les dones no, evidenciant així una clara discriminació de gènere i una limitació de la llibertat d’expressió. - Atès el decret 95/2000 de la Generalitat de Catalunya, que atribueix als ajuntaments, entre d’altres, la competència d’autorització i control sanitari de les piscines d’ús públic instal.lades al seu terme municipal i la d’establir unes normes de règim intern i unes pautes de comportament respecte activitats autoritzades a les instal.lacions. - Atesa la resolució emesa pel Síndic de Greuges el 6 de juliol de 2018, que considera que la prohibició del topless és una limitació d’expressió de les dones i una discriminació de gènere i que insta els ajuntaments que disposen de piscines de caràcter municipal a dictar i modificar les ordenances amb perspectiva de gènere per tal que les dones lliurament decideixin com prenen el sol i com es banyen, amb les úniques limitacions que, previstes per la llei, tinguin per objecte la salvaguarda de l'ordre, la seguretat, la moral i la salut pública de manera justificada i proporcionada; - Atès el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022, on es mostra la voluntat política de continuar treballant en favor de les polítiques de gènere i, d’aquesta manera, afavorir la transformació de la ciutat en un espai més equitatiu i just per a tothom; Des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres instem a l’Ajuntament de Mataró a sumar-se a la iniciativa de la plataforma Mugrons Lliures, que ja s’ha aprovat a l’Ametlla del Vallès, Barcelona, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Figueres, entre d’altres, demanant al ple municipal els següents acords:  1.

Comunicat d'Esquerra Republicana sobre l'obertura de platges de la ciutat de Mataró

En contraposició a la majoria de localitats costaneres i a diferència inclús de Barcelona, la platja de Mataró segueix tancada a dia d'avui. En una situació de mobilitat autoritzada per qualsevol de les platges de les 3 regions sanitàries, la ciutadania de Mataró podria anar a passejar i mullar-se els peus per qualsevol de les platges de la demarcació, però no podria fer-ho a la seva ciutat, Mataró. Entenem, tal com indiquen les autoritats sanitàries que pel bany recreatiu i poder prendre el sol cal esperar fins a la fase 2, no obstant considerem que les platges de Mataró haurien d'estar obertes per al passeig de la ciutadania. Apel·lant, com sempre, a la responsabilitat ciutadana, seria la millor manera d'ampliar l'espai de passeig i afavorir l'esponjament del Passeig marítim.  

Davant la inseguretat, cal responsabilitat

Davant la percepció creixent d'inseguretat dels veïns arran de les difícils situacions viscudes aquests darrers dies d'increment d'ocupacions i de furts, a propòsit també de les declaracions al respecte fetes públiques per l'Alcalde de Mataró, el Grup Municipal de ERC-Moviment d'Esquerres volem expressar el següent. El Grup Municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres a Mataró ha estat, està i estarà sempre al costat de la ciutadania i del govern de la ciutat per demanar una justícia eficaç, més recursos policials i sobretot, unes sòlides polítiques socials que erradiquin de veritat el problema real que la crisi sanitària ha agreujat: la desigualtat, la pobresa, l'exclusió social, l'atur, la gana, la manca d'habitatge, Cal demanar l'ajuda que correspongui per millorar la situació i cal demanar-la allà on calgui. Naturalment, el nostre Grup Municipal hi contribuirà, acompanyant el govern de la ciutat allà on faci falta. Però per demanar ajuda, cal haver fet tot allò que fos possible i encara més, havent assumit la situació, havent liderat la resposta ciutadana, havent utilitzat tots i cadascun dels mecanismes que una ciutat important com la nostra té al seu abast, començant pel cos de la Policia Local. Cap administració coneix tant la realitat de Mataró com el seu propi ajuntament. Instal·lar-se a la queixa, rentar-se les mans repartint la culpa a altres i anunciar als quatre vents la impotència davant la situació és justament un compendi de tot allò que un governant no ha de fer. Ara el mal ja està fet... Les conseqüències immediates que l'Alcalde hagi admès en públic que no es veu en cor d'afrontar el problema són: haver estès la sensació de derrota, d'impotència i de por entre molts ciutadans i per altra banda, encara pitjor, que hi hagi plataformes que vulguin erigir-se en justiciers pel seu compte. La seguretat i la convivència són béns massa seriosos com per a tractar amb aquesta irresponsabilitat.