Montgat

Totes les notícies

200 motius per continuar avançant amb Esquerra

A continució, a títol d'exemple, enumerem 200 actuacions dutes a terme durant aquesta legislatura. Són actuacions diverses, en quant a la matèria, abast i complexitat o cost i permeten fer-se una visió general de l'obra de govern.      1 Per primera vegadas s'ha elaborat i presentat en audiència pública el Pla d'Actuació Municipal. Ampliar 2 Pots fer el seguiment del Pla d'Actuació Municipal i comprovar el seu grau d'acompliment. Ampliar 3 Les sessions del ple de l'Ajuntament es retransmeten en directe i es poden consultar de del portal de video-actes. Ampliar 4 S'ha aprovat un nou Reglament de Participació Ciutadana que dota a l'Ajuntament dels instruments necessaris per a promoure de manera activa la participació dels veïns i veïnes de Montgat en els afers públics. Amplia 5 Els veïns i veïnes de Montgat poden inscriure's en el Registre Ciutadà i participar activament en els afers públics. Ampliar 6 S'ha constituït el Consell de la Vila amb representació de tots els partits amb representació a l'Ajuntament, de les entitats i de veïns i veïnes de Montgat.  7 S'ha celebrat la primera audiència pública ciutadana en la què els veïns i veïnes determinen els temes a tractar i hi participen activament. Ampliar 8 S'ha actualitzat l'Ordenança general de subvencions i s'ha aprovat el primer Pla Estratègic de Subvencions. Ampliar 9 S'ha creat el portal de transparència. Ampliar 10 El perfil, les dades de contacte, les retribucions i les activitats i béns del càrrecs electes són públiques. Ampliar. 11 Durant aquesta legislatura s'han tramitat  les liquidacions i els comptes generals del pressupost municipal dels anys 2011, 2013, 2014 que no havien estat tramitades quan corresponia. Ampliar 12 Pots consultar el pressupost municipal dels darrers exercicis al Portal de Transparència. Ampliar 13 Pots consultar les liquidacions del pressupost municipal al Portal de Transparència. Ampliar 14 Les actes de les sessions del ple són públiques i es poden consultar al Portal de Transparència.

Can Ciurana

Avancem cap un territori equilibrat

Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social que validi cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions normatives que permeten un empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al servei de la transparència: Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, on el poble sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna. Dissenyarem un poble amb veritables espais públics. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic ha de donar veu i ha de recollir les necessitats de la ciutadania, segons les seves diferències de gènere, edat, origen, cultura, situació socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com l’eix central de la política urbanística de Montgat. Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, ordenat i equilibrat, d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Cal tenir present que Montgat ja no pot créixer de la mateixa manera en què ho han fet en els darrers anys. En la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa. Municipi sostenible i respectuós amb el medi natural. - Elaborarem ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge. - Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per garantir-ne el manteniment a mitjà i llarg termini. - Elaborarem el projecte de millora i ordenació d’usos del Parc natural de les Bateries d’acord amb el resultat del procés participatiu. Municipi ordenat, equilibrat i compacte - Actualitzarem el catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local en tots els ves-sants –històric, natural, arqueològic.

Les dones d'Esquerra

Avancem en les polítiques d'igualtat

A continuació us presentem les principals línies d'actuació en política de gènere: Igualtat entre dones i homes Volem un poble de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, on es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisió. El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons socioeconòmiques. L’Ajuntament, com la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, vetllarà per fer de Montgat un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i un marc de creixement personal i professional. - Crearem el Consell de la Dona ​- Elaborarem el catàleg de serveis i recursos per a les dones. ​- Potenciarem el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, crearem xarxes de suport i espais de trobada adreçat a l’intercanvi d’experiències. ​- Desplegarem el Pla Local d’Igualtat i elaborarem al pla d’igualtat a nivell municipal. ​- Vetllarem per a què les dones grans no pateixin solitud i abandonament: pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments municipals de gent gran. ​- Promourem la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal. ​- Promourem l’habilitació d’espais de trobada de les dones de Montgat per desenvolupar activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències. ​- Commemorarem les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i d’altres que els municipis considerin adequades La lluita contra la precarització i la pobresa femenines Actualment les dones continuen sent discriminades en el món laboral, la bretxa salarial és una realitat contra la que cal lluitar.

Parada informativa al Turó de Mar

Avancem en una economia responsable

Continuem explicant el programa d'Esquerra en les diferents parades informatives que hem instal·lat en els punts que ens ha autoritzat la Junta Electoral de zona. A continuació ampliem la informació del que entenem i volem dur a terme en relació a l'eix de dinamització d'una economia responsable Política econòmica i financera​ - Completarem la revisió de les ordenances fiscals, per tal que totes les taxes i preus públics s’ajustin als costos efectius i reals. ​- Continuarem avançant en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i desenvoluparem un model de tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics. ​- Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis. ​- Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats. ​- Avaluarem a fons el pressupost municipal d’ingressos amb l’objectiu de determinar la capacitat d’ingressos ordinaris, així com la capacitat de finançament de la despesa ordinària obligatòria. ​- Impulsarem una nova edició de pressupostos participatius ​- Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució dels pressupostos municipals   Gestió dels serveis públics Ferms defensors de la gestió pública, creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió dels serveis municipals. Per això: - Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la prestació d’aquell servei en el nostre poble. - Farem auditories dels serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls sobre els concessionaris - Elaborarem cartes de serveis dels principals serveis públics que seran d’obligat compliment per a les empreses adjudicatàries.

Avancem amb drets socials

El passat dimarts, a la plaça dels Segadors, l'alcaldessa i candidata a l'Alcaldia Rosa Funtané, acompanyada de l'Eva Marin i de l'Alex Torrelló, membres de la candidatura d'Esquerra a Montgat, van presentar les prioritats en l'àmbit social, posant especial atenció en la gent gran. A continuació exposem les diferents línies de treball en matèria de drets socials. BENESTAR SOCIAL Un poble inclusiu i cohesionat que redistribueixi la riquesa i lluiti contra les desigualtats Polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis. Entenem la progressivitat fiscal com una eina de redistribució social i garantia de l’accés universal als serveis públics. Volem que Montgat esdevingui una societat inclusiva i cohesionada, garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania, redistribuint la riquesa per donar una vida digna a tothom, lluitant contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, erradicant la pobresa. Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat. La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. Hem d’aconseguir que a Montgat, les persones grans i amb discapacitat visquin amb autonomia personal i dignitat. Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents A Montgat, tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, han de tenir les mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més bàsics. MESURES Poble inclusiu i cohesió social ​- Elaborar un pla estratègic d’acció social que generi una visió conjunta de tots els actors, intentant focalitzar-se en els aspectes de màxim acord i que generin projectes transformadors i desencadenants. - Combatrem la situació de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories -habitatge, salut, ocupació, educació- - Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el procediment sancionador quan convingui.

Avancem amb l'Esport

El passat diumenge es va presentar el programa municipal d'Esquerra en matèria de cultura. Després de celebrar un partit de bàsquet entre membres de la candidatura, amics i simpatitzants, en David Sánchez i en Jordi  Sanchez, van presentar els eixos bàsics del programa d'Esports. Apostem per l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure. L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a promoure. Mesures  Suport al teixit esportiu, de base i formatiu - Potenciarem les xarxes socials i el portal d’entitats, per donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi. - Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de Montgat. - Impulsar i promoure la col·laboració i mancomunació de serveis entres les entitats esportives: compres col·lectives, buscar patrocinadors, assessorament i gestió esportiva - Potenciarem el Consell de l’Esport. - Continuarem aplicant criteris objectius en les convocatòries de suport econòmic a les associacions i entitats esportives.   Educació, inclusió, salut i cohesió social - Promourem la relació de les entitats esportives amb els centres escolars i potenciarem els acords per promoure la practica esportiva en horari extraescolar en les mateixes instal·lacions dels centres educatius. - Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics –platja, places, carrers, circuits de salut urbans, etc.– com instrument de cohesió social, salut i coneixement del poble.

Avancem amb la Cultura

El passat divendres, 10 de maig, vam presentar a la plaça Sant Joan el programa d'Esquerra Montgat en matèria de Cultura. Després d'una breu teatralització a l'entorn de la cultura a Montgat, a càrrec de diversos membres de la candidatura, la Rosa Funtané, actual alcadessa i candidata a l'Alcaldia, va avançar alguns aspectes del programa cultural d'Esquerra a Montgat. La cultura, el quart pilar de l’estat del benestar La lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un dret bàsic i ser considerada un pilar de l’estat del benestar. Cal garantir l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Volem un poble culte, cohesionat i fort en la seva identitat, amb creadors i creadores en l’àmbit de l’escriptura, la fotografia, la música i les diferents disciplines artístiques. Per assolir-ho continuarem treballant en la promoció i difusió de les arts, garantint la independència de l’acte creatiu. Mesures  Patrimoni cultural - Vetllarem per a la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial de Montgat. - Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible. - Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del poble. La cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana - Promourem l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola i als espais de lleure, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional. - Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional. - Aproparem la cultura i l’activitat artística a l’espai públic amb la creació de nous espais i recorreguts culturals.

Candidatura d'Esquerra

Presentació de les persones que formen la candidatura d'Esquerra

El passat dia 12 d'abril es van presentar a la sala Pau Casals els homes i dones que formen la candidatura d'Esquerra a les properes eleccions municipals. L'acte va comptar amb la presència de l'Anna Simó, vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament la passada legislatura que ens va parlar de la importància dels municipis en la construcció d'un país just, al servei de les persones. La Rosa Funtané, acompanyada d'amics dels membes de la candidatura, va conduir l'acte en el que van presentar les 25 persones que formen la candidatura. Candidatura d'Esquerra Republicana - Acord Municipal 1 Rosa Funtané i Vilà 2 David Sànchez i Boutin 3 Laura Ribot i Cuenca 4 Jordi Ratera i Sarra 5 Alba Hernandez i Lacoma 6 Jordi Chimisanas i Belles 7 Montserrat Berenguer i Sau 8 Ramon Montes i Gimènez (Nachete) 9 Eva Marin i Bercial 10 Jaume Josep Moreu i Boronat 11 Laia Vilaseca i Vivé 12 Vicenç Torralba i Belles 13 Antonia Abadia i Bermejo 14 Alejandro Torelló i Campañá 15 Margarita Coll i Subirà 16 Jordi Sánchez i Grau 17 Iolanda Ayra i Pons Suplents: S.1 Francesc Villa i Rivero S.2 Lucy Gomez i Fuste S.3 Bernat Giner i Benito S.4 Emma Berengué i Vilà S.5 Roger Sas i Codina S.6 Rosa Maria Amorós Orpella S.7 Bartolome Sanchez i Carrasco S.8 Anna Sanchez i Górriz S.9 Sergio Iglesias i Marcial  

Cloenda de les jornades de debat

El passat 30 de març va tenir lloc la jornada de cloenda de les taules de debat que s'han celebrat durant aquests darrers mesos i que seran la base del programa d'Esquerra a les properes eleccions municipals. En el decurs de la jornada, que va comptar amb l'assistència, de més de 80 persones, es va reflexionar sobre la realitat de Montgat, les seves carències i potencialitats; sorgint del debat i la reflexió conjunta propostes molt interessants que passaran a formar part del programa d'Esquerra a les properes eleccions municipals. Veure el video resum 2015-19 Galeria de fotos