Montgat

Totes les notícies

Ordenances Fiscals 2018

Aprovades les Ordenances Fiscals per al 2018

El ple extraordinari del passat 19 d’octubre va aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals per al 2018. Més enllà de les millores tècniques introduïdes en les ordenances per tal d’adaptar-les als canvis normatius o millorar i clarificar conceptes de cara a la seva interpretació i correcta aplicació, les Ordenances del 2018 no incorporen canvis substancials respecte les de l’any 2017. Pel que fa a l’impacte econòmic en la ciutadania no s’ha aplicat cap increment i, per altra banda, s’ha continuant aplicant la tarificació social en les ordenances que s’han revisat elaborant el preceptiu estudi econòmic, com és el cas de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la utilització del servei d’àpats a domicili. També destacar que s’ha incorporat un nou supòsit de bonificació en l’ordenança reguladora de la prestació de serveis esportius. Així, a més d’aplicar-se la tarificació social, els usuaris de les activitats esportives dirigides i del Casal d’Estiu que acreditin la seva discapacitat tindran garantida la bonificació del 50% del preu públic.  

Ajuts IBI 2017

Ajuts a les famílies amb pocs recursos per pagar l'IBI

Una de les noves línies d’ajuts derivades del Pla Estratègic de subvencions aprovat el passat mes de febrer, són els ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària. Aquesta línia d’ajuts està destinada als propietaris o llogaters d’un habitatge d’ús habitual amb un valor cadastral inferior o igual a 60.000 euros. L’import de l’ajut estarà condicionat pel nivell de renda de la unitat familiar, així com pel nombre total de sol·licituds presentades. Cal destacar que tant la persona sol·licitant, com cap de les persones integrants de la unitat familiar empadronades al domicili poden tributar en concepte d'impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l'habitatge habitual i un màxim d'una plaça d'aparcament. Les sol·licituds es poden presentar fins el 19 de novembre a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Més informació sobre les condicions específiques de la convocatòria  

Sessió de treball amb Badalona

Treballant per les persones i per un model de poble més saludable

Aquest matí l’alcaldessa, Rosa Funtané, i el tinent d’alcalde de Badalona Justa i Inclusiva, Francesc Ribot, han visitat el Centre d’Atenció Primària de Montgat i han mantingut una sessió de treball amb la participació de la regidora d’Acció Social, Dona i Salut, Montse Sanllehy i una representació de BSA encapçalada per la directora assistencial Pilar Otermin, per avaluar diferents línies de col·laboració. Rosa Funtané ha remarcat l’aposta de l’Ajuntament per difondre els valors de la vida saludable entre el veïnat. “Apostem per la promoció de la salut dels montgatins i comencem treballant amb les persones en atur de llarga durada” ha explicat. Francesc Ribot, ha destacat la importància de col·laborar entre municipis per tal d’assolir una societat on la salut i la qualitat de vida siguin pilars essencials. “Amb aquest acord fem un pas més per la construcció de models municipals basats en el benestar que afavoreixen la cohesió i la inclusió de les persones que resideixen en el territori” Amb la voluntat de desenvolupar un model de poble saludable i resultat de la col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona properament s’organitzarà un taller d’autocura per a persones en atur. L’objectiu d’aquest taller és aconseguir que les persones en atur millorin la seva salut física i mental i, al mateix temps, s’afavoreixin les seves capacitats per trobar una nova feina.  

Sessió del ple de juliol

Creació de la comissió especial d'estudi del projecte de "Wavegarden"

El Ple municipal va aprovar, a proposta de l'Alcaldia, la creació d'una Comissió Informativa de caràcter especial  amb la finalitat de tractar amb caràcter deliberant aquells assumptes referents a l’estudi, informe i consulta de les qüestions vinculades al projecte WAVEGARDEN. Aquesta comissió es constitueix d'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i estarà formada per representants de tots els grups municipals. Tan bon punt l'empresa promotora presenti el projecte es reunirà la comissió per a estudiar el projecte, així com tots els informes emesos pels organismes competents, i avaluarà els pros i contres del projecte. Finalment, si el projectes és viable tècnica i jurídicament s'iniciaran els tràmits per a portar a terme una consulta a la ciutadania al tractar-se d'un projecte urbanístic d'interès general per al conjunt de veïns i veïnes de Montgat, tal i com recull el programa electoral d'Esquerra Republicana (pàg. 3) i el Pla d'Actuació Municipal.  

Pla Local d'Habitatge

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla Local d’Habitatge 2017-2022.

Fins ara, la política municipal en matèria d’habitatge a Montgat s’ha centrat en el desenvolupament del planejament per cobrir les demandes residencials i en la promoció per part de tercers d’habitatge de protecció oficial de venda tant de règim general, com concertat. La crisi econòmica i immobiliària dels darrers anys ha generat un important desajust en el mercat de l’habitatge i en la capacitat d’accés a l’habitatge per un sector cada vegada més ampli de la població. En aquest context, la redacció del Pla Local d’habitatge és una eina per conèixer la realitat actual de l’habitatge a Montgat que ajudi a definir nous objectius i noves línies d’actuació en política d’habitatge. Així doncs, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge a Montgat i de les condicions, entre d’altres, socioeconòmiques i urbanístiques, el Pla defineix per un període de sis anys les estratègies i propostes a desenvolupar per promoure i facilitar l’accés a l’habitatge digne en condicions assequibles. Finalment destacar que el procés d’elaboració del pla s’ha caracteritzat d’una banda pel treball transversal i la col·laboració entre els serveis de territori i d’acció social i, d’un altra per l’obertura del procés de diagnosi a la ciutadania, mitjançant la celebració de tallers participatius. Més informació Document de síntesi del Pla Local d'Habitatge Conclusions dels tallers participatius  

Presentació WaveGarden

Posicionament respecte el projecte WaveGarden

El projecte de construcció d'una piscina d'ones per a la pràctica del surf és un projecte de promoció privada en terrenys privats que, per les seves caraterístiques entenem que és singular. Per això, des del primer dia, s'ha mantingut una actitut prudent i s'ha actuat de manera transparent.  Tant bon punt es va disposar d'informació suficient, es va requerir als promotors què presentessin el seu projecte a tots els regidors (govern i oposició) i després a la ciutadania. Així, a principis de febrer, concretament el dia 2, els promotors del projecte "WaveGarden" van presentar a la ciutadania el projecte. Durant la sessió els promotors van donar resposta a totes les preguntes que els hi van plantejar els assistents. Davant de qualsevol petició o  projecte d'iniciativa privada, l'Ajuntament està obligat a tramitar i resoldre'l de manera motivada i, en aquest sentit, s'està actuant. Quan es disposi del projecte i informes definitius, s'estudiarà en profunditat el projecte i s'avaluaran totes les circumstàncies que hi concorren. Llavors, de manera fonamentada i motivada, es prendrà una decisió. Aquest ha estat el posicionament de l'equip de govern i del Grup Municipal d'Esquerra des del primer dia. Finalment, volen manifestar la nostra sorpresa per la desinformació que s'està generant al voltant d'aquest projecte privat. Donant-se per certa informació que res té a veure amb l'avant projecte presentat pels promotors a l'Ajuntament i que el passat 2 de febrer es va presentar a la ciutadania.  Per tot això, i davant la nova situació que s'ha generat l'equip de govern ha emès el comunicat informatiu que a continuació us compartim. - Comunicat de l'equip de govern en relació al projecte de "WaveGarden"  

Pla Local d'Educació

El Ple de juny aprova el Pla Local d’Educació 2017-2024.

L’Educació és per Esquerra un dels principals eixos de l’acció política, amb un destacat valor estratègic per garantir la igualtat d’oportunitats. Aquest caràcter estratègic juntament amb l’evolució de Montgat ens va portar a iniciar l’any 2016, des de la regidoria d’Educació, els treballs d’elaboració del Pla Local d’Educació 2017-2024. Aquest Pla s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de la comunitat educativa, amb l’objecte de fer una diagnosi socioeducativa, fixar eixos, línies d’actuació i objectius prioritaris d’acció socioeducativa i crear i enfortir les xarxes de participació i treball en xarxa en matèria de polítiques educatives a nivell local. Els principis que han guiat l’elaboració d’aquest pla són una visió integral de l’educació, l’acció transversal i organització flexible, la participació i coresponsabilitat, la sostenibilitat de les accions, la política educativa inclusiva i la sostenibilitat i educació ambiental. Resultat dels treball duts a terme, s’han identificat 6 eixos i 19 línies de treball que s’aniran desplegant progressivament i amb les quals es centraran els esforços. Podeu ampliar la informació sobre el Pla d’Educació 2017-2024 Díptic sobre el Pla d'Educació Presentació resum del Pla d'Educació Pla d'Educació

Moment del ple de maig

Aprovat el codi de conducta dels alts càrrecs

Promoure compromisos ètics en la política municipal mitjançant la posada en pràctica de manuals de bon govern i impulsar un codi ètic d'obligat compliment per a tots els càrrecs electes, és un dels compromisos del programa electoral d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 2015 a Montgat.  Amb l'aprovació del codi de conducta en la sessió del Ple de l'Ajuntament d'aquest mes de maig continuem avançant en el compliment dels compromisos als que ens varem comprometre amb la ciutadania i, al mateix temps, sentem les bases del que ha de ser el sistema d'integritat pública a l'Ajuntament de Montgat. Com va exposar la regidora d'Atenció Ciutadana i Participació, Laura Ribot, en la seva intervenció en el ple, els codis compleixen una triple funció: informar als servidors públics sobre la conducta que han d’adoptar en el desenvolupament diari de les seves responsabilitats i tasques, informar a la ciutadania sobre la conducta que han d'esperar dels servidors públics, i ajudar a promoure la confiança dels ciutadans i ciutadanes en els servidors públics. El codi de conducta aprovat s'estructura a partir d'uns principis ètics i de bon govern, i d'un conjunt de norrmes i compromisos en relació als conflictes d'interessos, als grups d'interès i la relació amb la ciutadania. El codi preveu un sistema d'adhesió individualitzada per a tots els càrrecs electes, directius i eventuals, amb això es pretén que el compromís amb els valors i principis, així com les normes, continguts en aquest codi no sigui purament formal, sinó que comporti una adhesió conscient, voluntària i compromesa amb la integritat de la institució a la qual representen o dirigeixen. Com va apuntar la regidora Laura Ribot, no hi ha cap document amb normes que sigui capaç de definir en detall l'ampli espectre de situacions reals que es poden produir; per això es tant important que el Codi de Conducta no esdevingui només una guia orientativa, sinó que esdevingui la base d'una nova cultura organitzativa basada en el foment de l'educació en la virtud pública.

David Sánchez, regidor d'Ordenació del Territori

S'aprova l'Ordenança reguladora de l’ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis.

En els darrers anys, a Montgat, igual que ha succeït en altres ciutats, s'han establert diferents Clubs Socials privats de consum de Cànnabis. Per això, es va impulsar la revisió del marc normatiu i l'elaboració d'una ordenança municipal reguladora de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de l’activitat. El resultat d'aquests treballs ha estat l'ordenança presentada en aquest darrer Ple i que s'ha aprovat per unanimitat. Tal i com va explicar en el Ple el regidor d'Ordenació del Territori, David Sánchez, és necessari establir unes condicions de seguretat i salubritat per a l'exercici d'aquesta activitat, amb l'objectiu de protegir a les persones usuàries i que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs de Cànnabis reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus de molèsties als veïns i veïnes.  Entre d'altres mesures, l'ordenança estableix distàncies mínimes entre els clubs de cànnabis i entre aquests i els centres educatius, de salut i esportius, per evitar, ni que sigui de manera indirecta, la promoció del consum d'una substància que pot tenir especials efectes nocius en la salut de determinades poblacions de risc o la seva concentració en zones determinades zones. Més informació sobre l'Ordenança Podeu seguir el ple en aquest enllaç