Montgat

Totes les notícies

Resultat del procés participatiu per determinar el destí d'una part del pressupost

El passat 15 d’abril va finalitzar el termini de votació de les propostes finalistes en els pressupostos participatius. De les 281 propostes presentades, després de la seva avaluació i posterior priorització pel grup motor, 18 s’han presentat a la ciutadania per a la seva elecció. 672 montgatins i montgatines han participat durant la fase de votació, sent el resultat de la votació el següent: 1. Sortida d’emergència al menjador de l’escola Salvador Espriu. 278 vots 2. Millora del pati de l’escola Norai. 237 vots 3. Camí escolar segur entre les escoles Salvador Espriu i Sant Joan. 204 vots 4. Millora de la il·luminació de les escales de la Riera d’en Font, 202 vots 5. Millorar la il·luminació de 3 passos de vianants. 196 vots 6. Instal·lació de 4 punts verds (zones de deixalles) 195 vots 7. Mobiliari urbà i millora de l’accessibilitat a l’entorn de l’Institut. 191 vots 8. Il·luminar la pista esportiva del Turó de Mar. 178 vots 9. Instal·lar enllumenat eficient a l’Escola Salvador Espriu. 162 vots 10. Il·luminació del parc del turonet. 159 vots 11. Instal·lar enllumenat eficient al poliesportiu. 145 vots 12. Parc de salut a l’Av. del Parc . 142 vots 13. Instal·lar enllumenat eficient a l’Escola Sant Joan. 137 vots 14. Instal·lar enllumenat eficient a l’Escola Marina. 129 vots 15. Semàfors sonors al barri de les Mallorquines. 118 vots 16. Reduir la velocitat dels vehicles als accessos de l’escola Sant Joan. 105 vots 17. Renovació dels equips informàtics dels equipaments municipals 18. Tancaments i plaques solars  al Centre Cívic. En els propers mesos s'executaran les propostes que han obtingut major puntuació. Concretament les 6 primeres amb un cost estimat de 100.000 euros. Més informació Consultar els projectes Informació sobre el desenvolupament del procés participatius  

Taller amb el Grup Motor per a l'elaboració de propostes

El procés participatiu per decidir el destí d'una part del pressupost municipal en marxa

Des de la Secció Local anem fent el seguiment del programa electoral i, progressivament, anem veient com els companys de l'equip de govern van desplegant i duent a terme accions i compromisos que s'havien inclòs, primer en el Programa d'Esquerra i, després, en el Pla d'Actuació Municipal. Pel que fa a les polítiques en matèria de Govern Obert i Participació Ciutadana s'ha assolit una nova fita amb l'inici del procés de pressupost participatiu. El pressupost participatiu, una de les polítiques de participació ciutadana de major compromís, és una eina per empoderar la ciutadania perquè pugui incidir, de forma activa en els assumptes públics. Amb aquesta aposta per la Democràcia participativa com a nova forma de govern pretenem que la ciutadania recuperi l'espai públic i intervingui de forma decidida en l'entorn que l'envolta. Amb la promoció de processos participatius la ciutadania expressa les seves demandes, elaborant propostes per tal que aquestes siguin incloses en el pressupost municipal. Concretament, aquesta va ser la missió de la trentena de persones que es van reunir aquest dissabte per identificar mancances, necessitats i problemàtiques i, a partir del debat i reflexió conjunta, elaborar propostes. Fins el proper 12 de novembre tots els ciutadans de Montgat majors de 16 anys poden presentar les seves propostes Més informació sobre els pressupostos participatius

Ordenances Fiscals 2018

Aprovades les Ordenances Fiscals per al 2018

El ple extraordinari del passat 19 d’octubre va aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals per al 2018. Més enllà de les millores tècniques introduïdes en les ordenances per tal d’adaptar-les als canvis normatius o millorar i clarificar conceptes de cara a la seva interpretació i correcta aplicació, les Ordenances del 2018 no incorporen canvis substancials respecte les de l’any 2017. Pel que fa a l’impacte econòmic en la ciutadania no s’ha aplicat cap increment i, per altra banda, s’ha continuant aplicant la tarificació social en les ordenances que s’han revisat elaborant el preceptiu estudi econòmic, com és el cas de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la utilització del servei d’àpats a domicili. També destacar que s’ha incorporat un nou supòsit de bonificació en l’ordenança reguladora de la prestació de serveis esportius. Així, a més d’aplicar-se la tarificació social, els usuaris de les activitats esportives dirigides i del Casal d’Estiu que acreditin la seva discapacitat tindran garantida la bonificació del 50% del preu públic.  

Ajuts IBI 2017

Ajuts a les famílies amb pocs recursos per pagar l'IBI

Una de les noves línies d’ajuts derivades del Pla Estratègic de subvencions aprovat el passat mes de febrer, són els ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària. Aquesta línia d’ajuts està destinada als propietaris o llogaters d’un habitatge d’ús habitual amb un valor cadastral inferior o igual a 60.000 euros. L’import de l’ajut estarà condicionat pel nivell de renda de la unitat familiar, així com pel nombre total de sol·licituds presentades. Cal destacar que tant la persona sol·licitant, com cap de les persones integrants de la unitat familiar empadronades al domicili poden tributar en concepte d'impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l'habitatge habitual i un màxim d'una plaça d'aparcament. Les sol·licituds es poden presentar fins el 19 de novembre a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Més informació sobre les condicions específiques de la convocatòria  

Sessió de treball amb Badalona

Treballant per les persones i per un model de poble més saludable

Aquest matí l’alcaldessa, Rosa Funtané, i el tinent d’alcalde de Badalona Justa i Inclusiva, Francesc Ribot, han visitat el Centre d’Atenció Primària de Montgat i han mantingut una sessió de treball amb la participació de la regidora d’Acció Social, Dona i Salut, Montse Sanllehy i una representació de BSA encapçalada per la directora assistencial Pilar Otermin, per avaluar diferents línies de col·laboració. Rosa Funtané ha remarcat l’aposta de l’Ajuntament per difondre els valors de la vida saludable entre el veïnat. “Apostem per la promoció de la salut dels montgatins i comencem treballant amb les persones en atur de llarga durada” ha explicat. Francesc Ribot, ha destacat la importància de col·laborar entre municipis per tal d’assolir una societat on la salut i la qualitat de vida siguin pilars essencials. “Amb aquest acord fem un pas més per la construcció de models municipals basats en el benestar que afavoreixen la cohesió i la inclusió de les persones que resideixen en el territori” Amb la voluntat de desenvolupar un model de poble saludable i resultat de la col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona properament s’organitzarà un taller d’autocura per a persones en atur. L’objectiu d’aquest taller és aconseguir que les persones en atur millorin la seva salut física i mental i, al mateix temps, s’afavoreixin les seves capacitats per trobar una nova feina.  

Sessió del ple de juliol

Creació de la comissió especial d'estudi del projecte de "Wavegarden"

El Ple municipal va aprovar, a proposta de l'Alcaldia, la creació d'una Comissió Informativa de caràcter especial  amb la finalitat de tractar amb caràcter deliberant aquells assumptes referents a l’estudi, informe i consulta de les qüestions vinculades al projecte WAVEGARDEN. Aquesta comissió es constitueix d'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i estarà formada per representants de tots els grups municipals. Tan bon punt l'empresa promotora presenti el projecte es reunirà la comissió per a estudiar el projecte, així com tots els informes emesos pels organismes competents, i avaluarà els pros i contres del projecte. Finalment, si el projectes és viable tècnica i jurídicament s'iniciaran els tràmits per a portar a terme una consulta a la ciutadania al tractar-se d'un projecte urbanístic d'interès general per al conjunt de veïns i veïnes de Montgat, tal i com recull el programa electoral d'Esquerra Republicana (pàg. 3) i el Pla d'Actuació Municipal.  

Pla Local d'Habitatge

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla Local d’Habitatge 2017-2022.

Fins ara, la política municipal en matèria d’habitatge a Montgat s’ha centrat en el desenvolupament del planejament per cobrir les demandes residencials i en la promoció per part de tercers d’habitatge de protecció oficial de venda tant de règim general, com concertat. La crisi econòmica i immobiliària dels darrers anys ha generat un important desajust en el mercat de l’habitatge i en la capacitat d’accés a l’habitatge per un sector cada vegada més ampli de la població. En aquest context, la redacció del Pla Local d’habitatge és una eina per conèixer la realitat actual de l’habitatge a Montgat que ajudi a definir nous objectius i noves línies d’actuació en política d’habitatge. Així doncs, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge a Montgat i de les condicions, entre d’altres, socioeconòmiques i urbanístiques, el Pla defineix per un període de sis anys les estratègies i propostes a desenvolupar per promoure i facilitar l’accés a l’habitatge digne en condicions assequibles. Finalment destacar que el procés d’elaboració del pla s’ha caracteritzat d’una banda pel treball transversal i la col·laboració entre els serveis de territori i d’acció social i, d’un altra per l’obertura del procés de diagnosi a la ciutadania, mitjançant la celebració de tallers participatius. Més informació Document de síntesi del Pla Local d'Habitatge Conclusions dels tallers participatius  

Presentació WaveGarden

Posicionament respecte el projecte WaveGarden

El projecte de construcció d'una piscina d'ones per a la pràctica del surf és un projecte de promoció privada en terrenys privats que, per les seves caraterístiques entenem que és singular. Per això, des del primer dia, s'ha mantingut una actitut prudent i s'ha actuat de manera transparent.  Tant bon punt es va disposar d'informació suficient, es va requerir als promotors què presentessin el seu projecte a tots els regidors (govern i oposició) i després a la ciutadania. Així, a principis de febrer, concretament el dia 2, els promotors del projecte "WaveGarden" van presentar a la ciutadania el projecte. Durant la sessió els promotors van donar resposta a totes les preguntes que els hi van plantejar els assistents. Davant de qualsevol petició o  projecte d'iniciativa privada, l'Ajuntament està obligat a tramitar i resoldre'l de manera motivada i, en aquest sentit, s'està actuant. Quan es disposi del projecte i informes definitius, s'estudiarà en profunditat el projecte i s'avaluaran totes les circumstàncies que hi concorren. Llavors, de manera fonamentada i motivada, es prendrà una decisió. Aquest ha estat el posicionament de l'equip de govern i del Grup Municipal d'Esquerra des del primer dia. Finalment, volen manifestar la nostra sorpresa per la desinformació que s'està generant al voltant d'aquest projecte privat. Donant-se per certa informació que res té a veure amb l'avant projecte presentat pels promotors a l'Ajuntament i que el passat 2 de febrer es va presentar a la ciutadania.  Per tot això, i davant la nova situació que s'ha generat l'equip de govern ha emès el comunicat informatiu que a continuació us compartim. - Comunicat de l'equip de govern en relació al projecte de "WaveGarden"  

Pla Local d'Educació

El Ple de juny aprova el Pla Local d’Educació 2017-2024.

L’Educació és per Esquerra un dels principals eixos de l’acció política, amb un destacat valor estratègic per garantir la igualtat d’oportunitats. Aquest caràcter estratègic juntament amb l’evolució de Montgat ens va portar a iniciar l’any 2016, des de la regidoria d’Educació, els treballs d’elaboració del Pla Local d’Educació 2017-2024. Aquest Pla s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de la comunitat educativa, amb l’objecte de fer una diagnosi socioeducativa, fixar eixos, línies d’actuació i objectius prioritaris d’acció socioeducativa i crear i enfortir les xarxes de participació i treball en xarxa en matèria de polítiques educatives a nivell local. Els principis que han guiat l’elaboració d’aquest pla són una visió integral de l’educació, l’acció transversal i organització flexible, la participació i coresponsabilitat, la sostenibilitat de les accions, la política educativa inclusiva i la sostenibilitat i educació ambiental. Resultat dels treball duts a terme, s’han identificat 6 eixos i 19 línies de treball que s’aniran desplegant progressivament i amb les quals es centraran els esforços. Podeu ampliar la informació sobre el Pla d’Educació 2017-2024 Díptic sobre el Pla d'Educació Presentació resum del Pla d'Educació Pla d'Educació