Montgat

Totes les notícies

Sessió del ple de juliol

Creació de la comissió especial d'estudi del projecte de "Wavegarden"

El Ple municipal va aprovar, a proposta de l'Alcaldia, la creació d'una Comissió Informativa de caràcter especial  amb la finalitat de tractar amb caràcter deliberant aquells assumptes referents a l’estudi, informe i consulta de les qüestions vinculades al projecte WAVEGARDEN. Aquesta comissió es constitueix d'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i estarà formada per representants de tots els grups municipals. Tan bon punt l'empresa promotora presenti el projecte es reunirà la comissió per a estudiar el projecte, així com tots els informes emesos pels organismes competents, i avaluarà els pros i contres del projecte. Finalment, si el projectes és viable tècnica i jurídicament s'iniciaran els tràmits per a portar a terme una consulta a la ciutadania al tractar-se d'un projecte urbanístic d'interès general per al conjunt de veïns i veïnes de Montgat, tal i com recull el programa electoral d'Esquerra Republicana (pàg. 3) i el Pla d'Actuació Municipal.  

Pla Local d'Habitatge

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla Local d’Habitatge 2017-2022.

Fins ara, la política municipal en matèria d’habitatge a Montgat s’ha centrat en el desenvolupament del planejament per cobrir les demandes residencials i en la promoció per part de tercers d’habitatge de protecció oficial de venda tant de règim general, com concertat. La crisi econòmica i immobiliària dels darrers anys ha generat un important desajust en el mercat de l’habitatge i en la capacitat d’accés a l’habitatge per un sector cada vegada més ampli de la població. En aquest context, la redacció del Pla Local d’habitatge és una eina per conèixer la realitat actual de l’habitatge a Montgat que ajudi a definir nous objectius i noves línies d’actuació en política d’habitatge. Així doncs, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge a Montgat i de les condicions, entre d’altres, socioeconòmiques i urbanístiques, el Pla defineix per un període de sis anys les estratègies i propostes a desenvolupar per promoure i facilitar l’accés a l’habitatge digne en condicions assequibles. Finalment destacar que el procés d’elaboració del pla s’ha caracteritzat d’una banda pel treball transversal i la col·laboració entre els serveis de territori i d’acció social i, d’un altra per l’obertura del procés de diagnosi a la ciutadania, mitjançant la celebració de tallers participatius. Més informació Document de síntesi del Pla Local d'Habitatge Conclusions dels tallers participatius  

Presentació WaveGarden

Posicionament respecte el projecte WaveGarden

El projecte de construcció d'una piscina d'ones per a la pràctica del surf és un projecte de promoció privada en terrenys privats que, per les seves caraterístiques entenem que és singular. Per això, des del primer dia, s'ha mantingut una actitut prudent i s'ha actuat de manera transparent.  Tant bon punt es va disposar d'informació suficient, es va requerir als promotors què presentessin el seu projecte a tots els regidors (govern i oposició) i després a la ciutadania. Així, a principis de febrer, concretament el dia 2, els promotors del projecte "WaveGarden" van presentar a la ciutadania el projecte. Durant la sessió els promotors van donar resposta a totes les preguntes que els hi van plantejar els assistents. Davant de qualsevol petició o  projecte d'iniciativa privada, l'Ajuntament està obligat a tramitar i resoldre'l de manera motivada i, en aquest sentit, s'està actuant. Quan es disposi del projecte i informes definitius, s'estudiarà en profunditat el projecte i s'avaluaran totes les circumstàncies que hi concorren. Llavors, de manera fonamentada i motivada, es prendrà una decisió. Aquest ha estat el posicionament de l'equip de govern i del Grup Municipal d'Esquerra des del primer dia. Finalment, volen manifestar la nostra sorpresa per la desinformació que s'està generant al voltant d'aquest projecte privat. Donant-se per certa informació que res té a veure amb l'avant projecte presentat pels promotors a l'Ajuntament i que el passat 2 de febrer es va presentar a la ciutadania.  Per tot això, i davant la nova situació que s'ha generat l'equip de govern ha emès el comunicat informatiu que a continuació us compartim. - Comunicat de l'equip de govern en relació al projecte de "WaveGarden"  

Pla Local d'Educació

El Ple de juny aprova el Pla Local d’Educació 2017-2024.

L’Educació és per Esquerra un dels principals eixos de l’acció política, amb un destacat valor estratègic per garantir la igualtat d’oportunitats. Aquest caràcter estratègic juntament amb l’evolució de Montgat ens va portar a iniciar l’any 2016, des de la regidoria d’Educació, els treballs d’elaboració del Pla Local d’Educació 2017-2024. Aquest Pla s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de la comunitat educativa, amb l’objecte de fer una diagnosi socioeducativa, fixar eixos, línies d’actuació i objectius prioritaris d’acció socioeducativa i crear i enfortir les xarxes de participació i treball en xarxa en matèria de polítiques educatives a nivell local. Els principis que han guiat l’elaboració d’aquest pla són una visió integral de l’educació, l’acció transversal i organització flexible, la participació i coresponsabilitat, la sostenibilitat de les accions, la política educativa inclusiva i la sostenibilitat i educació ambiental. Resultat dels treball duts a terme, s’han identificat 6 eixos i 19 línies de treball que s’aniran desplegant progressivament i amb les quals es centraran els esforços. Podeu ampliar la informació sobre el Pla d’Educació 2017-2024 Díptic sobre el Pla d'Educació Presentació resum del Pla d'Educació Pla d'Educació

Moment del ple de maig

Aprovat el codi de conducta dels alts càrrecs

Promoure compromisos ètics en la política municipal mitjançant la posada en pràctica de manuals de bon govern i impulsar un codi ètic d'obligat compliment per a tots els càrrecs electes, és un dels compromisos del programa electoral d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 2015 a Montgat.  Amb l'aprovació del codi de conducta en la sessió del Ple de l'Ajuntament d'aquest mes de maig continuem avançant en el compliment dels compromisos als que ens varem comprometre amb la ciutadania i, al mateix temps, sentem les bases del que ha de ser el sistema d'integritat pública a l'Ajuntament de Montgat. Com va exposar la regidora d'Atenció Ciutadana i Participació, Laura Ribot, en la seva intervenció en el ple, els codis compleixen una triple funció: informar als servidors públics sobre la conducta que han d’adoptar en el desenvolupament diari de les seves responsabilitats i tasques, informar a la ciutadania sobre la conducta que han d'esperar dels servidors públics, i ajudar a promoure la confiança dels ciutadans i ciutadanes en els servidors públics. El codi de conducta aprovat s'estructura a partir d'uns principis ètics i de bon govern, i d'un conjunt de norrmes i compromisos en relació als conflictes d'interessos, als grups d'interès i la relació amb la ciutadania. El codi preveu un sistema d'adhesió individualitzada per a tots els càrrecs electes, directius i eventuals, amb això es pretén que el compromís amb els valors i principis, així com les normes, continguts en aquest codi no sigui purament formal, sinó que comporti una adhesió conscient, voluntària i compromesa amb la integritat de la institució a la qual representen o dirigeixen. Com va apuntar la regidora Laura Ribot, no hi ha cap document amb normes que sigui capaç de definir en detall l'ampli espectre de situacions reals que es poden produir; per això es tant important que el Codi de Conducta no esdevingui només una guia orientativa, sinó que esdevingui la base d'una nova cultura organitzativa basada en el foment de l'educació en la virtud pública.

David Sánchez, regidor d'Ordenació del Territori

S'aprova l'Ordenança reguladora de l’ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis.

En els darrers anys, a Montgat, igual que ha succeït en altres ciutats, s'han establert diferents Clubs Socials privats de consum de Cànnabis. Per això, es va impulsar la revisió del marc normatiu i l'elaboració d'una ordenança municipal reguladora de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de l’activitat. El resultat d'aquests treballs ha estat l'ordenança presentada en aquest darrer Ple i que s'ha aprovat per unanimitat. Tal i com va explicar en el Ple el regidor d'Ordenació del Territori, David Sánchez, és necessari establir unes condicions de seguretat i salubritat per a l'exercici d'aquesta activitat, amb l'objectiu de protegir a les persones usuàries i que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs de Cànnabis reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus de molèsties als veïns i veïnes.  Entre d'altres mesures, l'ordenança estableix distàncies mínimes entre els clubs de cànnabis i entre aquests i els centres educatius, de salut i esportius, per evitar, ni que sigui de manera indirecta, la promoció del consum d'una substància que pot tenir especials efectes nocius en la salut de determinades poblacions de risc o la seva concentració en zones determinades zones. Més informació sobre l'Ordenança Podeu seguir el ple en aquest enllaç  

Amb els representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Aprovades les mocions en defensa al dret a l'habitatge i la defensa del consumidor vulnerable d'energia elèctrica

Les mocions debatudes en aquest Ple de maig s'han centrat en la defensa del dret a l'habitatge i dels consumidors vulnerables d'energia elèctrica. Ambdues mocions han estat promogudes pels grups municipals integrants de l'equip de govern: ERC, ICV, PRE i MES. La moció en defensa al dret a l'habitatge va ser lliurada per representants de la PAH amb la petició que els partits representats al Ple de Montgat la debatéssin i expressin el seu posicionament respecte la dació en pagament retroactiva, el lloguer accessible, els desnonaments, la vivenda social i els subministraments garantits. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC, ICV, PRE, MES i PSC i l'abstenció de CIU i Ciutadans. El projecte de reial decret de regulació del consumidor vulnerable d'energia elèctrica, i el bo social, actualment en fase de tramitació en el Congrés dels Diputats, no dóna cap resposta efectiva a la majoria de persones que es troben en situació de pobresa energètica, els criteris de renda inclosos són molt baixos i deixen a moltes famílies sense protecció, vulnera l'autonomia local, acaba amb el principi de precaució i exclou totes les llars on visqui una persona sola, entre d'altres aspectes del tot inacceptables. Per això, la moció aprovada insta al Govern de l'Estat espanyol a modificar aquest decret en el següent sentit: - La protecció del consumidor vulnerable només ha de tenir com a criteri els nivells de renda i no la relació comercial de la persona afectada amb qualsevol empresa. En aquest sentit es proposa que s’estableixi la definició contemplada a l’article 5.10. de la LIei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica sobre situació de risc d’exclusió residencial. - El principi de precaució i la protecció davant els talls de subministrament. Ha de ser l'empresa, i no la persona afectada, la que contacti amb els serveis socials, i sense que es puguin generar noves deutes impagables per a les famílies afectades.

Signatura acord de govern

Moviment d'Esquerres (MES) entra al govern de Montgat

El govern municipal de Montgat, compost a dia d'avui per ERC, ICV i PRE, tenim la satisfacció de comunicar que s'ha arribat a un acord per a la incorporació del regidor de Moviment d'Esquerres (MÉS), Jordi Abad i Planas a l'equip de govern. Culminem una aspiració de fa molt temps, amb l'objectiu d'eixamplar la base d'un govern d'esquerres al nostre poble. Fa prop d'un any i mig, els quatre grups municipals (ERC, PSC, ICV i PRE) que llavors formàvem el govern vam acordar per unanimitat obrir converses amb MÉS per fer realitat aquest objectiu. La negativa sobrevinguda de la direcció local del PSC, que va tirar enrere un acord que el seu Grup Municipal havia subscrit, va impedir aquesta incorporació en un moment en què el pacte era pràcticament una realitat. Com sabeu el PSC va abandonar voluntàriament el govern segons la seva comunicació del 27 de febrer. Aquesta és una situació no desitjada i no entesa per nosaltres. Però de la mateixa manera, la sortida del govern de l'únic grup que s'oposava a l'entrada de MÉS ha obert la porta a reprendre les converses que es van haver d'abandonar sobtadament en el passat. Aquestes converses han conduit a l'acord que anunciem avui. Amb la incorporació de MÉS i el regidor Jordi Abad al govern de Montgat, el cartipàs municipal queda de la següent manera: -  Alcaldessa: Rosa Funtané. -  Primera Tinent d'Alcaldia, Regidora d'Acció Social i Dona, de Salut i d'Educació: Montse Sanllehy. -  Segon Tinent d'Alcaldia, Regidor d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis, i Esports: David Sánchez. -  Tercer Tinent d'Alcaldia i Regidor de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins: Gabriel Salguero. -  Quarta Tinent d'Alcalde i Regidora de Recursos Econòmics i Serveis Interns, i de Ciutadania i Participació: Laura Ribot -  Cinquè Tinent d'Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica, Consum, i Promoció de la Vila: Jordi Abad. -  Regidor de Cultura, Festes i Joventut: Jordi Chimisanas. -  Regidora de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport, i Comunicació: Emma Ros.

Ajuntament, Serveis Territorials, AMPA's i Plataforma Nova Escola celebren la noticia

L'Escola Nova una realitat

Avui, Montgat està d’enhorabona. La notícia tant temps esperada s’ha fet realitat: Montgat té una nova escola. Els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’Ajuntament han fet pública la notícia conjuntament. El curs 2017-18 començarà a funcionar la nova escola i, properament, abans de l’inici del període de pre-inscripcions, es presentarà públicament el projecte educatiu del centre. L'escola nova de Montgat s'ubicarà a la ronda dels Països Catalans, a la parcel·la reservada per a equipaments que, des de 2007, ja es va posar a disposició de la Generalitat per a aquesta finalitat. L’Ajuntament assumirà, a més, una bona part del cost que es concretarà properament així que es finalitzi la redacció del projecte. Queda encara molta feina a fer. Però arribat en aquest punt cal aturar-se, mirar enrere i reconèixer la feina de molta gent. Des dels membres de l’AMPA de l’Escola Salvador Espriu, amb l’Andrés Moreno al cap davant l’any 2007, fins als actuals membres de les AMPAS i de la Plataforma Escola Nova; els tècnics i responsables municipals i els dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Però si tots aquests anys han tingut una constant ha estat, la companya Rosa Funtané, regidora d’Educació l’any 2007 i actual alcaldessa. El compromís dels partits polítics en les diferents etapes, la suma de totes les voluntats i l’esforç constant i perseverant de tots ha estat la clau de l’èxit. Continuarem treballant per Montgat i per una escola pública i de qualitat.