Montgat

Notícia

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla Local d’Habitatge 2017-2022.

Pla Local d'Habitatge
Pla Local d'Habitatge
Fins ara, la política municipal en matèria d’habitatge a Montgat s’ha centrat en el desenvolupament del planejament per cobrir les demandes residencials i en la promoció per part de tercers d’habitatge de protecció oficial de venda tant de règim general, com concertat.

La crisi econòmica i immobiliària dels darrers anys ha generat un important desajust en el mercat de l’habitatge i en la capacitat d’accés a l’habitatge per un sector cada vegada més ampli de la població. En aquest context, la redacció del Pla Local d’habitatge és una eina per conèixer la realitat actual de l’habitatge a Montgat que ajudi a definir nous objectius i noves línies d’actuació en política d’habitatge.

Així doncs, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge a Montgat i de les condicions, entre d’altres, socioeconòmiques i urbanístiques, el Pla defineix per un període de sis anys les estratègies i propostes a desenvolupar per promoure i facilitar l’accés a l’habitatge digne en condicions assequibles.

Finalment destacar que el procés d’elaboració del pla s’ha caracteritzat d’una banda pel treball transversal i la col·laboració entre els serveis de territori i d’acció social i, d’un altra per l’obertura del procés de diagnosi a la ciutadania, mitjançant la celebració de tallers participatius.

Més informació
Document de síntesi del Pla Local d'Habitatge
Conclusions dels tallers participatius