Montgat

Notícia

Avancem amb drets socials

El passat dimarts, a la plaça dels Segadors, l'alcaldessa i candidata a l'Alcaldia Rosa Funtané, acompanyada de l'Eva Marin i de l'Alex Torrelló, membres de la candidatura d'Esquerra a Montgat, van presentar les prioritats en l'àmbit social, posant especial atenció en la gent gran. A continuació exposem les diferents línies de treball en matèria de drets socials.

BENESTAR SOCIAL

Un poble inclusiu i cohesionat que redistribueixi la riquesa i lluiti contra les desigualtats
Polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis. Entenem la progressivitat fiscal com una eina de redistribució social i garantia de l’accés universal als serveis públics.

Volem que Montgat esdevingui una societat inclusiva i cohesionada, garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania, redistribuint la riquesa per donar una vida digna a tothom, lluitant contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, erradicant la pobresa.

Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat.
La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. Hem d’aconseguir que a Montgat, les persones grans i amb discapacitat visquin amb autonomia personal i dignitat.

Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents
A Montgat, tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, han de tenir les mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més bàsics.

MESURES

Poble inclusiu i cohesió social

​- Elaborar un pla estratègic d’acció social que generi una visió conjunta de tots els actors, intentant focalitzar-se en els aspectes de màxim acord i que generin projectes transformadors i desencadenants.
- Combatrem la situació de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories -habitatge, salut, ocupació, educació-
- Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el procediment sancionador quan convingui.
- Garantirem l’alimentació de totes les persones. La renda de ciutadania millorarà aquesta situació. Mentrestant, s’ha de continuar millorant el suport a les persones i famílies amb dificultats amb accions com ara la targeta moneder, beques menjador i d’altres.
- Treballarem per garantir l’habitatge, mediant per evitar els desnonaments i disposant d’una bossa de pensions per a situacions d’emergències social
- Crearem el catàleg interadministratiu de serveis d’acció social per poder informar i assessorar sobre tots recursos i serveis públics disponibles

Vellesa i discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat

- Elaborarem un programa per a la prevenció i detecció de persones amb situació d’especial vulnerabilitat.
- Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones amb discapacitat per tal de garantir, de manera coordinada, les necessitats de tenir una vida digna.
- Tindrem present l’envelliment de la població i, per tant, potenciarem l’envelliment actiu.
- Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament, mitjançant el Consell sectorial de la gent gran.
- Impulsarem projectes comunitaris que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i el jovent, així com la creació de xarxes de suport a la gent gran (RADARS).
- Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com un aspecte que pot donar més qualitat de vida, sempre que les condicions de la persona gran ho permetin.
- Adequarem els espais domèstics de les persones grans o discapacitades a les seves necessitats per evitar riscos innecessaris (arranjament d’habitatges).
- Estimularem la gent gran o discapacitada perquè es vinculi amb el seu entorn veïnal i sociocultural.
- Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.
- Potenciarem el voluntariat com a model de persones compromeses amb les necessitats socials.
- Després d’avaluar l’estat en que es troba la gent gran a Montgat i les tendències previstes a mitjà termini, impulsarem el desplegament de serveis destinats a la gent gran més adequats: residències assistides, pisos tutelats, centres de dia, residències d’estada limitada i serveis de menjador, teleassistència i d’acompanyament de dia i residencials.
- Treballarem per adaptar la informació municipal per a que les persones amb discapacitat puguin accedir-hi.
- Promourem la retolació d’edificis públic i llocs d’interès en sistema Braille o pictogrames.

Infància, adolescència, família i igualtat d’oportunitats
- Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.
- Elaborarem plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents del municipi; potenciarem programes públics per a l’alimentació, de suport econòmic, conciliació, entre d’altres.
- Impulsarem l’ampliació de places de l’escola bressol municipal.
- Continuarem treballant amb les línies d’ajuts a les famílies per a l’escolarització de 0 a 3 anys,
- Establirem mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats (salut, lleure...).
- Promourem xerrades a les escoles per a infants i les seves famílies per tal de conscienciar i educar en la diversitat (discapacitat, diferents models de famílies)
- Promourem les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al conjunt de les famílies.
- Continuarem impulsant el Consell d’infants i adolescents de Montgat.


 

  • Trobada amb la gent gran