Montgat

Notícia

Avancem en una economia responsable

Parada informativa al Turó de Mar
Parada informativa al Turó de Mar
Continuem explicant el programa d'Esquerra en les diferents parades informatives que hem instal·lat en els punts que ens ha autoritzat la Junta Electoral de zona. A continuació ampliem la informació del que entenem i volem dur a terme en relació a l'eix de dinamització d'una economia responsable

Política econòmica i financera​

- Completarem la revisió de les ordenances fiscals, per tal que totes les taxes i preus públics s’ajustin als costos efectius i reals.
​- Continuarem avançant en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i desenvoluparem un model de tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.
​- Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis.
​- Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.
​- Avaluarem a fons el pressupost municipal d’ingressos amb l’objectiu de determinar la capacitat d’ingressos ordinaris, així com la capacitat de finançament de la despesa ordinària obligatòria.
​- Impulsarem una nova edició de pressupostos participatius
​- Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució dels pressupostos municipals  

Gestió dels serveis públics

Ferms defensors de la gestió pública, creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió dels serveis municipals. Per això:

- Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la prestació d’aquell servei en el nostre poble.
- Farem auditories dels serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls sobre els concessionaris
- Elaborarem cartes de serveis dels principals serveis públics que seran d’obligat compliment per a les empreses adjudicatàries.  

Treball i economia social

Les polítiques actives d’ocupació s’adrecen a la recuperació de les persones sense ocupació, amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació dels diferents actors socials i liderats des de l’administració pública. Conèixer la realitat del sector productiu i teixir complicitats entre el Servei Públic d’Ocupació, les empreses i l’ajuntament, ha de ser la base per establir programes de foment de l’ocupació.

El plans locals d’ocupació són una eina adreçada als col·lectius de més difícil inserció laboral. Han de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i el món laboral i, per això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció que garanteixi que aquests plans, anomenats actualment de treball i formació, garanteixen el dret a l’ocupabilitat dels qui hi participen, així com la seva inserció efectiva.

El suport a l’emprenedoria i al treball autònom ha de facilitar el naixement de projectes emprenedors i la seva consolidació

Per fer-ho possible:

​- Promourem la creació d’una la taula per a l’ocupació, on proposar es debatre les línies marc d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i la implementació del pacte local per a l’ocupació (PLO).
​- Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb una atenció especial als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans de 45 anys.
​- Adaptarem la formació que s’ofereixi des de l’ajuntament amb les competències necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals.
​- Continuarem informant i assessorant en el terreny tècnic i financer les persones que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació.  

Empresa, indústria i serveis​

​- Promourem la coordinació del teixit empresarial local per a la generació de sinergies i per definir recursos formatius destinats a capacitar els treballadors en la digitalització del sector industrial
​- Exercirem de punt d’informació per a les futures persones emprenedores cooperatives, orientant-les en la fórmula cooperativa o redirigint-les a les entitats especialitzades
​- Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi.
​- Assessorament a empreses en la diagnosi per conèixer el potencial d’integració d’eines de digitalització en els seus processos de producció que els permetin guanyar competitivitat.
​- Potenciarem les línies de col·laboració amb l’Associació de Comerços i Serveis de Montgat  

Emprenedoria

​- Continuarem impulsant projectes que potenciïn la cultura emprenedora entre els joves amb col·laboració amb el servei d’Educació.
​- Potenciarem els serveis d’atenció a l’emprenedor de d’on informar, assessorar i acompanyar les persones emprenedores
​- Establirem i desenvoluparem una política per ajudar a la creació d’espais de cotreball.
​- Promourem el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb bagatge professional, per fer tutories a persones emprenedores i recercadores de treball.  
 
Comerç de proximitat

Treballarem per un comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris. Un model que garanteixi la pervivència del petit comerç independent i eficient.

Està plenament reconegut per tothom la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials, perquè se situa en la proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica en la ciutat i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica.

Per això:

​- Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi
​- Desplegarem i potenciarem el Consell Sectorial de Comerç.
​- Assegurarem que, en la planificació i definició de la trama urbana, es té prou en compte la preservació dels eixos comercials preexistents, en un bon equilibri amb la necessitat del proveïment en proximitat dels nous desenvolupaments urbanístics i la conveniència d’afavorir la diversitat de formats comercials a cada territori.
​- Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui possible, les tramitacions amb els serveis municipals
​- Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuirem, així, a la creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen.
​- Promourem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de temporada.
​- Promourem la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb una atenció especial a les illes de vianants.
​- Facilitarem l’aparcament en les zones comercials
​- Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç electrònic
​- Promourem l’ús de la llengua catalana en el comerç, tan en la retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.