Montgat

Notícia

Avancem en les polítiques d'igualtat

Les dones d'Esquerra
Les dones d'Esquerra
A continuació us presentem les principals línies d'actuació en política de gènere:

Igualtat entre dones i homes

Volem un poble de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, on es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisió. El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons socioeconòmiques.

L’Ajuntament, com la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, vetllarà per fer de Montgat un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i un marc de creixement personal i professional.

- Crearem el Consell de la Dona
​- Elaborarem el catàleg de serveis i recursos per a les dones.
​- Potenciarem el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, crearem xarxes de suport i espais de trobada adreçat a l’intercanvi d’experiències.
​- Desplegarem el Pla Local d’Igualtat i elaborarem al pla d’igualtat a nivell municipal.
​- Vetllarem per a què les dones grans no pateixin solitud i abandonament: pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments municipals de gent gran.
​- Promourem la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal.
​- Promourem l’habilitació d’espais de trobada de les dones de Montgat per desenvolupar activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències.
​- Commemorarem les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i d’altres que els municipis considerin adequades

La lluita contra la precarització i la pobresa femenines

Actualment les dones continuen sent discriminades en el món laboral, la bretxa salarial és una realitat contra la que cal lluitar. Per tot això:​

- Impulsarem polítiques de formació i ocupació que garanteixin l’accés de les dones a llocs de treball en igualtat de condicions.
​- Potenciarem serveis que facilitin l’accés de les dones al treball mitjançant la prestació del servei de llar d’infants i cura de les persones dependents.

Garantia de paritat i d’accés a les dones a tots els àmbits de representació i presa de decisions

Tot i que la Llei 17/20105 d’igualtat efectiva de dones i homes així ho disposa, la presència real de dones en els àmbits de visualització pública, representació i presa de decisions encara és molt minoritària. Per això:

​- Promourem la participació paritària de les dones en tots els espais de participació municipals.
​- Assumirem el paper referencial que tenen els governs locals per a les empreses, el tercer sector i les entitats, es demanaran mesures d’igualtat als proveïdors, col·laboradors i beneficiaris de recursos públics amb els quals es relacioni el govern municipal.

Erradicació de la violència masclista

Montgat han de ser espai segur i lliure de violències masclistes. Hem de treballar amb els centres educatius i tot el món associatiu per tal de donar eines de prevenció i detecció de violència masclista de qualsevol tipus en qualsevol àmbit.

​- Prioritzarem una formació específica per a aquells professionals que puguin detectar o atendre víctimes de violència masclista, i de manera molt especial, per a la policia local
​- Vetllarem la planificació urbanística, el transport públic, les activitats esportives i lúdiques perquè siguin segures per a les dones en particular i per al conjunt de la població en general.


LGTBI
Garantirem la implementació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia. Per això:

​- Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI, molt especialment el que atén el públic i la policia municipal. Informar tot el personal de l’administració local del protocol del deure d’intervenció que els obliga a actuar en cas de LGBTIfòbia.
​- Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de gènere.
​- Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying LGTBIfòbic als centres educatius.
​- Realitzarem accions orientades a combatre la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere.