Montgat

Notícia

Avancem cap un territori equilibrat

Can Ciurana
Can Ciurana
Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social que validi cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions normatives que permeten un empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al servei de la transparència:
Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, on el poble sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna.

Dissenyarem un poble amb veritables espais públics. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic ha de donar veu i ha de recollir les necessitats de la ciutadania, segons les seves diferències de gènere, edat, origen, cultura, situació socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com l’eix central de la política urbanística de Montgat.

Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, ordenat i equilibrat, d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible.

Cal tenir present que Montgat ja no pot créixer de la mateixa manera en què ho han fet en els darrers anys. En la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa.

Municipi sostenible i respectuós amb el medi natural.

- Elaborarem ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge.
- Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per garantir-ne el manteniment a mitjà i llarg termini.
- Elaborarem el projecte de millora i ordenació d’usos del Parc natural de les Bateries d’acord amb el resultat del procés participatiu.

Municipi ordenat, equilibrat i compacte

- Actualitzarem el catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local en tots els ves-sants –històric, natural, arqueològic.
- Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà –neteja de carrers, rehabilitació de façanes, enjardinaments, etc.
- Actualitzarem els mapes de soroll i impulsarem actuacions orientades a prevenir o reduir la contaminació acústica.
- Afavorirem, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i l’equilibri entre els diversos formats d’oferta.
- Impulsarem polítiques contundents amb la protecció de la legalitat urbanística.
- Valorarem la possibilitat de fer reserves de sòl amb destí al patrimoni públic de sòl i habitatge i la delimitació d’àrees de tempteig i retracte amb la mateixa finalitat, més enllà dels sòls per a equipaments obtinguts per cessió urbanística quan sigui necessari com a estratègia per alliberar sòl.
- Regularem mitjançant el planejament el deure de destinar un % del sostre residencial de sol urbà consolidat a habitatge social de protecció pública.
- Farem propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana, coordinant la legislació urbanística amb els programes de rehabilitació dels plans d’habitatge.
- Vetllarem per que els usos de la plataforma de Rio Tinto, propietat de l’AMB, s’adeqüin a les necessitats de Montgat i l’interès públic.
- Impulsarem un pla especial urbanístic per la regulació dels habitatges d’ús turístic a Montgat.Promourem l’ampliació i diversificació dels tipus d’activitats econòmiques permeses en l’actual sol industrial

Espais públics al servei de les persones

- Completarem el projecte d’urbanització del barri de Les Costes.
- Pensarem i dissenyarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera que es puguin aconseguir espais integradors amb usos i activitats diverses, intergeneracionals i que fomentin la presència de gent diversa, i que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana.
- Vincularem el disseny urbà i la violència masclista per evitar entorns i elements que provoquin inseguretat per a les dones, erradicant la percepció d’inseguretat en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts.
- Afavorirem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels carrers, procurant on sigui possible que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en el cas de carrers de poca amplada, tendir a convertir-los en zones de preferència per a vianants.
- Redactarem el pla d’accessibilitat de Montgat i adaptarem, en la mesura de les possibilitats, l’espai públic a aquest pla, pensant en els desplaçaments a peu, en les persones grans, la mainada i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
- Elaborarem un mapa lumínic de Montgat, identificant els punts amb excés o mancança de llum.
- Continuarem impulsant les obres de millora del passeig marítim.