Montgat

Notícia

200 motius per continuar avançant amb Esquerra

A continució, a títol d'exemple, enumerem 200 actuacions dutes a terme durant aquesta legislatura. Són actuacions diverses, en quant a la matèria, abast i complexitat o cost i permeten fer-se una visió general de l'obra de govern. 
   
1 Per primera vegadas s'ha elaborat i presentat en audiència pública el Pla d'Actuació Municipal. Ampliar
2 Pots fer el seguiment del Pla d'Actuació Municipal i comprovar el seu grau d'acompliment. Ampliar
3 Les sessions del ple de l'Ajuntament es retransmeten en directe i es poden consultar de del portal de video-actes. Ampliar
4 S'ha aprovat un nou Reglament de Participació Ciutadana que dota a l'Ajuntament dels instruments necessaris per a promoure de manera activa la participació dels veïns i veïnes de Montgat en els afers públics. Amplia
5 Els veïns i veïnes de Montgat poden inscriure's en el Registre Ciutadà i participar activament en els afers públics. Ampliar
6 S'ha constituït el Consell de la Vila amb representació de tots els partits amb representació a l'Ajuntament, de les entitats i de veïns i veïnes de Montgat. 
7 S'ha celebrat la primera audiència pública ciutadana en la què els veïns i veïnes determinen els temes a tractar i hi participen activament. Ampliar
8 S'ha actualitzat l'Ordenança general de subvencions i s'ha aprovat el primer Pla Estratègic de Subvencions. Ampliar
9 S'ha creat el portal de transparència. Ampliar
10 El perfil, les dades de contacte, les retribucions i les activitats i béns del càrrecs electes són públiques. Ampliar.
11 Durant aquesta legislatura s'han tramitat  les liquidacions i els comptes generals del pressupost municipal dels anys 2011, 2013, 2014 que no havien estat tramitades quan corresponia. Ampliar
12 Pots consultar el pressupost municipal dels darrers exercicis al Portal de Transparència. Ampliar
13 Pots consultar les liquidacions del pressupost municipal al Portal de Transparència. Ampliar
14 Les actes de les sessions del ple són públiques i es poden consultar al Portal de Transparència. Ampliar
15 Els acords i resolucions que adopta l'Alcaldia i els regidors delegats es publiquen triestralment al Portal de Transparència. Ampliar
16 Totes les licitacions i contractes, juntament amb les actes, informes i d'altra documentació es publica en el Perfil del Contractant. Ampliar
17 Abans de la seva tramitació, tots les normes i ordenances que afecten als ciutadans es sotmeten a un tràmit de consulta pública prèvia. Ampliar
18 El registre de factures es pot consultar en el Portal de Transparència. Ampliar
19 Anualment es publica en el Portal de Transparència l'import total pagat per l'Ajuntament a cada proveïdor. Ampliar
20 Es publiquen tots els convenis que subscriu l'Ajuntament al Portal de Transparència. Ampliar
21 Les subvencions atorgades per l'Ajuntament es poden consultar al Portal de Transparència. Ampliar
22 Es publiquen en el Portal de Transparència les sentències judicials més rellevants. Ampliar
23 S'ha aprovat un codi de conducta al qual s'han adherit els regidors i regidores del Consistori. Ampliar
24 S'ha incorporat la realització de tallers participatius en la metodologia de treball 
25 El destí d'una part del pressupost d'inversions municipal s'ha decidit mitjançant un procés participatiu. Ampliar
26 S'han definit els usos i les propostes de millora del Parc de les Bateries mitjançant un procés participatiu. Ampliar
27 S'ha dut a terme un procés participatiu sobre les zones de gossos i la tinença reponsable d'animals de companyia. Ampliar
28 S'ha obert una nova Oficina d'Atenció Ciutadana. Ampliar
29 S'ha posat en funcionament una Oficina itinerant de pobresa energètica amb col·laboració amb el Consell Comarcal. Ampliar
30 S'ha aprovat l'Ordenança de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments. Ampliar
31 L'Oficina d'Atenció Ciutadana dona servei a una mitjana de 3.625 persones trismestralment.
32 L'Oficina d'Atenció Ciutadana disposa d'una carta de serveis
33 S'ha regulat l'ús dels mitjans electrònics a l'Administració mitjançant l'Ordenança d'Administració Electrònica. Ampliar
34 La incorporació del servei de Via Oberta ha permès que els veïns deixessin d'aportar 1624 documents en els seus tràmits amb l'Ajuntament, el que representa un estalvi de 7,437,92 €, Font Consorci AOC
35 Des del 2015 fins el 2018 s'han fet 1025 tràmits electrònics, el que representa un estalvi de 18.747,25 €. Font Consorci AOC
36 Des del 2015 fins el 2018 s'han rebut 8,986 factures electròniques, el que representa un estalvi de 110.527,80 €. Font Consorci AOC
37 Des del 2016 fins el 2018 s'han practicat 5.351 notificacions electròniques, el que representa un estalvi de 80.157,98 €. Font Consorci AOC
38 Des del 2016 fins el 2018 s'han publicat 612 edictes en el tauler electrònic. Font Consorci AOC
39 Pots fer electrònicament qualsevol tràmit amb l'Ajuntament mitjançant el Portal de tràmits. Ampliar
40 Totes les persones que es relacionen electrònicament amb l'Ajunament disposen d'una carpeta on poden consultar i fer el següiment des seus tràmits i registres. Ampliar
41 S'ha implatat l'arxiu electrònic, s'ha aprovat el quadre de classificació documental i s'ha aprovat el Reglament de l'arxiu i del sistema de gestió documental. Ampliar
42 Per primera vegada s'ha dut a terme un pla de formació adreçat a les entitats i associacions de Montgat. Ampliar
43 S'ha creat el portal d'entitats de Montgat, per tal de donar-los més visibilitat i disposar un punt de trobada virtual.  Ampliar
44 Periòdicament s'han fet audiències públiques per presentar i informar dels projectes d'impacte local.
45 Montgat té un Pla d'Igualtat de gènere que inclou la realitat LGTBI. Ampliar
46 S'ha definit un nou protocol d'atenció a les víctimes de violència masclista.
47 S'ha convocat el primer concurs de poesia contra la violència de gènere. Ampliar
48 S'ha regulat les prestacions econòmiques de caràcter social. Ampliar
49 El nou reglament dels horts inclou l'ús social. Ampliar
50 S'ofereix un servei d'assessorament sobre clàusules abusives hipotecàries
51 Entre els anys 2016 i 2018 s'han atorgat ajudes per suficiència energètica per un import de 77.740 € 
52 Entre els anys 2016 i 2018 s'han atorgat ajudes individualitzades des dels serveis socials per un import de 695,173 €
53 S'han atorgat el 100% de les sol·licitud d'ajuts per a famílies de Montgat afectades per malalties cròniques que requereixin una alimentació especial.  Ampliar
54 S'ha aplicat la tarifa social en  l'ordenança que regula els àpats a domicili, Ampliar
55 Anualment hi ha una convocatòria d'ajuts per a la compensació parcial de l'IBI per a famílies amb escassa capacitat econòmica. Ampliar
56 S'ha signat un protocol amb la companyia Aigües de Barcelona per garantir el subministrament d'aigua a qui no el pugui pagar
57 S'ha definit el Pla d'Educació 2017-2024 que marca les línies estratègiques dels propers anys. Ampliar
58 En el procés d'elaboració del Pla d'Educació s'han celebrat diversos debats i tallers participatius
59 L'Educació és un dels pilars de la política municipal i cada any s'organitzen les jornades d'educació Montgat - Tiana
60 Periòdicament s'organitzen tallers i xerrades educatives
61 S'ha regulat la instal·lació de clubs socials privats de cànnabis a Montgat
62 Mitjançant el Pla d'Habitatge s'han definit les línies estratègiques en aquesta matèria per als propers anys. Ampliar
63 S'ha regulat l'ús dels pisos turístics a Montgat mitjançant una ordenança específica. Ampliar
64 Els veïns i veïnes de Montgat han participat en la redacció del Pla d'Habitatges mitjançant la celebració de tallers participatius. Ampliar
65 S'han modificat les condicions inicials i ara les noves promocions d'habitatges de l'IMPSOL a Montgat tindran el 50% dels pisos de lloguer assequible. Ampliar
66 El programa "Montgat, anem per feina" adreçat a les persones en procés de recerca activa de feina està 100% subvencionat
67 El Programa de Transició escola- treball (PFI-PTT) és un programa educatiu de continuïtat en dos perfils professionals, auxiliar de vendes i auxiliar d’hoteleria adreçat als joves de Montgat, Tiana i Alella que organitza l'Ajuntament de Montgat.
68 L'Institut Thalassa disposa d'un programa de diversificació curricular pels alumnes de 3r. d'ESO que tenen més dificultats d’aprenentatge introduint formació en jardineria per motivar els alumnes i acompanyar en l’assoliment del graduat en l’ESO.
69 A l'Espai Jove es fan clases de repàs per a alumnes d’ESO durant tot el curs escolar excepte els mesos d’agost i setembre.
70 S'han creat els espais de debat educatiu amb l'objectiu de dinamitzar el debat i l'acció educativa de les famílies.
71 Montgat s'ha adherit a l'Aliança Educació 360.
72 Anualment s’han convocat subvencions  adreçades a les AMPES  pel desenvolupament de projectes educatius aprovats per les direccions dels centres.
73 463 persones han participat en el programa de formació per a emprenedors i PIME. Ampliar
74 A l’escola Salvador Espriu s'ha creat una empresa cooperativa en el marc del programa CUEME 
75 L'assessorament a 199 emprenedors, ha generat 54 llocs de treball com a autònoms i la creació de 46 empreses.
76 100 persones han trobat feina a partir del Servei d'Ocupació Local. Ampliar
77 242 persones han participat en el Club de Feina
78 S'ha assessorat individualment per a la recerca de feina a 792 persones
79 1417  persones han assistit a cursos de formació laboral. Ampliar
80 Montgat forma part del Consorci de Promoció Enoturística DO Alella
81 Montgat forma part del programa Reempresa que dona suport a les polítiques de creació i consolidació d'empreses
82 De les 77  demandes fetes al servei d'emprenedoria l'any 2016,  un 52% (40)  van crear un negoci. D’aquestes, un 90% (36) continuen en actiu
83 El programa "Montgat, anem per feina" adreçat a les persones en procés de recerca activa de feina està 100% subvencionat
84 Durant l'any 2018 l'OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a resolt 385 reclamacions
85 S'ha regulat el mercat dels dimecres mitjançant l'Ordenança de venda no sedentària en mercat de marxants. Ampliar
86 S'han millorat i sanejat l'entorn de la Torre de Guaita. Ampliar
87 S'ha rehabilitat la coberta de l'Espai Jove amb un cost de 51.226,51 euros
88 La Biblioteca Tirant lo Blanc ofereix un servei de lectura a domicili per a aquelles persones d’edat avançada que, per motius diversos, no poden accedir de forma autònoma als serveis de la biblioteca 
89 La Biblioteca Tirant lo Blanc acull el club de lectura per a nens i nenes de 7 i 9 anys
90 Hi ha un club de lectura en anglès i francès a la Biblioteca Tirant lo Blanc
91 La Biblioteca Tirant lo Blanc organitza l'hora del compte per a infants
92 S'ha dotat a la Policia Local d'una nova prefactura adaptada a les seves necessitats
93 Montgat participa cada any en el concurs de Música Jove del Maresme
94 Montgat és ciutat amiga del circ i cada any es celebra el festival Curtcirkit
95 Les jornades d'Art Urbà són una proposta adreçada als joves que té com a objecte posar en valor les tècniques d'art urbà i les expressions artístiques urbanes.
96 L'Espai Jove té un club de lectura per a joves
97 Les polítiques municipals de joventut s’han actualitzat després d’un procés participatiu donant com a resultat el Pla Local de Joventut
98 Els joves participen en la programació de les activitats de l'Espai Jove.
99 El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) s'adreça a les famílies cuidadores no professionals de persones amb diversitat funcional
100 Itinerari de formació sociosanitàri té com a objectiu oferir les eines i l’assessorament necessaris per assolir la inserció laboral
101 La Jugateca ambiental és un espai dedicat al joc i a l’experimentació del medi ambient. Té lloc al parc del Tramvia i a la plaja.
102 S'ha aplicat la tarifa social a les activitats esportives dirigides. D'altra banda, les persones majors de 65 anys o jubilades tenen un descompte del 75%
103 S'ha invertit 11.321 euros en la renovació de les zones de jocs esportius i s'han ampliat amb una nova zona al Parc de les Bateries.
104 La regidoria d'Esports organitza passejades per a la gent gran conjuntament amb 60 municipis més de Barcelona.
105 El Parc del Tramvia s'ha consolidat com l'escenari del mercat de segona ma que cada any s'organitza a Montgat
106 Cada any es convoquem ajuts per a esportistes individuals
107 S'ha renovat el paviment de les pistes del Parc del Tramvia
108 Les obres de millora i construcció de nous vestidors del camp de futbol van tenir un cost de 263.141 €
109 Les llums de la pista 1 del Poliesportiu Silvia Domíngues s'han substituit per llums LED. El cost ha estat d'11.420 €
110 La renovació de l'enllumenat, la instal·lació de tanques i xarxes de seguretat al camp de futbol ha tingut un cost de 14,827 €
111 S'ha renovat el material esportiu, marcadors, porteries i d'altra equipament esportiu per valor de més de 20.000 euros
112 S'ha renovat la instal·lació d'aigua calenta del poliesportiu amb un cost de 15,074 €
113 S'ha adjudicat el canvi de la gespa del camp de futbol per un import de 157.288. Els treballs es duran a terme una vegada acabada la temporada de futbol.
114 Per primera vegada s'ha licitat el contracte de vigilància de la platja durant la temporada d'estiu
115 S'ha elaborat un Pla de gestió i manteniment preventiu del Poliesportiu Municipal Silvia Domínguez
116 S'ha elaborat un Pla de gestió i manteniment preventiu del Camp de Futbol
117 S'ha dut a terme un Pla d’Ambientalització d’equipaments públics municipals amb l'objectiu de millorar l'eficiència del consum
118 S'ha elaborat un Pla de gestió i manteniment preventiu de l'Escola Salvador Espriu
119 S'ha elaborat un Pla de gestió i manteniment preventiu de l'Escola Sant Joan
120 S'ha elaborat un Pla de gestió i manteniment preventiu de l'Escola d'Adults Timó
121 El cost de la millora dels accessos a l'Escola Marina va ser de 7,929 €
122 S'han substituït  90 fluorescents convencionals per uns de tecnologia LED a l’Escola Marina i s'han instal·lat detectors de presència als lavabos
123 S'han substituït 15 pantalles fluorescents per plafons de LED al Casal d’Avis.
124 S'ha encarregat la redacció d'un projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament.
125 S'instal·larà una fotolinera al C/ Marina, davant del Casal d’avis amb la col·laboració de l’AMB.
 
126 Es col·labora amb l’AMB amb el projecte REFER a la Biblioteca Tirant lo Blanc
127 S'han instal·lat quatre illes per a residus fetes amb contenidors reutilitzats. Aquesta actuació pilot es resultat dels pressupostos participatius i ha tingut un cost de 15,038 €
128 El cost de les obres d'integració de la carretera BV-5008, que es correspon amb el carrer Pare Claret, i el carrer de Baix ha estat de 143.149 €
129 El cost de les obres d'ampliació i millora de l'estructura del pont del carrer Pare Claret  ha estat de 181,526,34 €
130 S'ha redactat el projecte per a la pacificació i millora del carrer Pare Claret. El conjunt d’actuacions previstes en aquest estudi tenen un cost de 140.126 euros.
131 Les obres d'urbanització de la fase actual del barri de Les Costes  té un cost de  539,911 euros
132 L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'AMB per al co-finançament de les obres d'arranjament del Parc de la Riera d'en Font per un import de 180.936,14 euros.
133 L'Ajuntament a invertit en l'escola Sant Joan més de 650,000 euros
134 La sortida d'emergències del menjador de l'escola Salvador Espriu es una proposta dels pressupostos participatius i el seu cost ha estat de 18.851 euros
135 L'Ajuntament ha lliurat els terrenys per a la nova escola i ha assumit el cost de les instal·lacions de la nova escola Norai. El cost ha estat de més de 200.000 euros
136 El cost de les obres de millora del col·lector de Residencial Camí d'Alella ha estat de 25.522 euros
137 Les obres de construcció del col·lector del c/ Bòbila - c/ Rosella han tingut un cost de 102.564 euros
138 Les obres del col·lector de les escales de l'Av. Turó - c. Tiana han tingut un cost de 24,321 euros
139 Les obres de la xarxa de sanejament de l'Escola Marina han tingut un cost de 100,783 euros
140 S'han adjudicat les obres del col·lector del carrer Tiana amb un cost estimat de 325.000 euros. L'inici de les obres s'ha retardat per minimitzar l'impacte amb el funcionament de l'escola Sant Joan.
141 Les obres del col·lector de Les Vilares han tingut un cost de 33.547 euros
142 S'ha aprovat el Projecte connexió de la xarxa de sanejament del Passatge Mar amb un cost previst de 34,575 euros
143 La inversió feta en l'enllumenat públic ha estat de més de 377.120 euros
144 S'han millorat les zones de jocs infantils renovant i ampliant els jocs infantils existents. El cost d'aquestes actuacions ha estat de 44.215 euros.
145 Amb les obres de la Rotonda del carrer Pare Claret s'han resolt les incidències que es produïen quan hi havia aiguats
146 La llar d'infants municipal "Els Montgatets" té el distintiu d'escola verda
147 Les obres d'ampliació de les vorereres per millorar la seguretat de l'escola Sant Joan van tenir un cost de 36.739,11€.
148 S'ha millorat la seguretat viària a les Vilares, concretament a la cruïlla de la Ronda Vilares amb el carrer Vilares.
149 S'ha adaptat el pas per a vianants a la Ronda Païssos Catalans
150 S'ha construït un nou pas per a vianants al passeig Frederica Montseny
151 S'han instal·lat noves fonts pensades per a persones i gossos en l'espai públic
152 La reforma interior de l'Ajuntament ha consistit en la racionalització de la utilització de l'espai  i l'eliminació de les barreres arquitectòniques. El cost de l'obra ha estat de 439.000
153 S'ha rehabilitat la façana de l'Ajuntament amb un cost de 39.362,56 euros
154 Tan la remodelació de la plaça de la Vila com l'aparcament estan basat en el  projecte director “Remodelació de la carretera N-II". El cost de l'obra ha estat de 1.274.905,53 euros, el 58% dels qual ha anat a càrrec de l'Ajuntament i la resta de l'AMB
155 S'ha dut a terme una auditoria energètica a la llar d'infants els "Montgatets" 
156 Amb 237.300 m2 de zones verdes, sense comptar el Parc del Tramvia i els 19.000 m2 de paviments tous, Montgat està per sobre dels 20 m2 de zones verdes per habitant. L'OMS recomana de 10 a 15 m2
157 Les obres de millora de la vorera del c. Pau Alsina - Camí Ral va tenir un cost de 12,165 €
158 El cost de l'asfaltat del carrer Rosella ha estat de  12.891 €
159 S'ha renovat l'asfalt de diversos carrers com l'Av. Jordana, la rambleta de Monsolis i l'Av. Vilares. El cost d'aquestes actuacions ha estat de 120.130 €
160 S'ha aprovat el projecte de millora de la connexió entre l'Av. del Parc i la Rambla del Turó
161 La millora dels parterres davant l'estació de Monsolís va tenir un cost de 4.416 €
162 L'ajardinament de la pl. de la Mare va costar 8.071 €
163 L'arrenjament del talús del carrer Barcelona ha costat 9.220 €
164 L'arrenjament dels camins del Parc del Turó de Mar ha costat 7.260 €
165 La renovació del parterres de Can Maurici, c. Alella, pl. Sant Jaume i d'altres ha tingut un cost de 4,738 €
166 La renovació del parterre de la Riera Matas i Carmen Amaya ha costat 3.049 €
167 S'han adjudicat les obres de millora de la vorera de la Rda. Païssos Catalans per un import de 60,688 €
168 La instal·lació de la tanca al vial d'enllaç de Santa Victoria amb San Feliu va costar 7.919 €
169 La  renovació de les balises de les grades de l'espigo al Passeig Marítim va costar 14.493 €
170 L'execució de la sentència per l'expropiació forçosa dels terrenys ubicats al c. Pare Claret 130 ha costat 101,7474,2 € (sense comptar els interessos)
171 La instal·lació de la marquesina d'autobus al c. Pare Claret va costar 6,816 €
172 La reparació dels pous d'aigües residuals del c. Sta. Victoria ha costat 13,536 €
173 En el marc del pressupostos participatius s'ha millorat el pati de l'escola Norai amb la instal·lació de zones ajardinades, una zona d'ombra i un espai de jocs infantils. L'actuació ha tingut un cost de 21,983 euros
174 El cost de la millora de l'enllumenat de les escales de la Riera d'en Font, previst en el pressupostos participatius, ha estat de 4.000 €
175 La millora de l'enllumenat dels passos de vianants de l'Av. Can Serra, vial del c. Unió i Av. Mediterrània, previstos en els pressupostos participatius han tingut un cost d'uns 10.000 €
176 S'ha apropat el teatre a la gent mitjançant els certàmens de microteatre i teatre al carrer conjuntament amb el corretapes
177 S'ha aprovat el Reglament del servei de la Biblioteca Municipal Tirant lo Blanc
178 Cada any s'aprova el Pla d'usos de la platja
179 S'han dut a terme obres de reparació de l'escullera i de regeneració de la platja
180 S'han instal·lat nou mòduls de vigilància i lavabos a la platja 
181 1S'han creat places de zona verda per a residents al Passeig Marítim
182 S'han creat places de zona verda per a residents a Can Maurici
183 S'han incorporat elements pacificadors a les  vies urbanes
184 S'ha creat el camí escolar de l'escola Marina
185 S'ha recuperat la parada d'autobús nocturn de la línia N80
186 S'han creat places d'estacionament expres al Turó de Mar
187 S'ha adaptat la vorera del c/ Antònia Macià per a instal·lar una parada de BUS
188 S'ha consolidat la campanya de promoció del mercat "Nit de tapes"
189 S'ha organitzat la primera fina animalista a Montgat
190 Cada any s'organitzen les jornades de diversitat sexual
191 S'han definit noves línies d'ajut per a la promoció de l'esport basades amb criteris quantitatius i qualitatius objectivables.
192 S'han insal·lat baranes en diferents escales per millorar la seguretat dels vianants.
193 Amb l'arrenjament de la claveguera del c. Abat Escarrer s'han resolt definitivament els problemes d'inundacions periòdiques al poliesportiu Silvia Domínguez
194 S'han senyalitzat les platges i recuperat la seva denominació tradicional
195 S'han instal·lat màquines de gimnàstica passiva per a la gent gran a la Pl. Segadors
196 S'ha constituït el consell dels infants i adolescents de Montgat
197 672 persones, que representen un 6.89% del cens total de Montgat, van participar i votar les propostes dels pressupostos participatius
198 Cada any, amb col·laboració amb l'ASCIM es porten campanyes de promoció i fidelització del comerç local
199 S'ha renovat la flota de vehicles de la Policia Local amb vehícles híbrids
200 S'ha disolt la societat municipal Platges de Montgat.
   

 

  • motius per avançar