Nou Barris

Documents

PREC REBUTJAT: REVISIÓ DEL MOBILIARI URBÀ DE L'AVINGUDA RIO DE JANEIRO
AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el seu nom i representació manifesta:

Atès que la Prosperitat és un barri amb un alt percentatge de gent gran, amb un 25,3% de persones major de 65 anys, 2 punts per damunt la mitjana del Districte i 4 punts per damunt de la mitjana de la ciutat.

Ateses les característiques i condicions en què es troben alguns elements del mobiliari urbà -especialment els bancs- de l'Avinguda de Rio de Janeiro i carrer Cooperació entre el carrer d'en Tissó i la Via Favència, així com algunes de les parades d'autobús de la zona.

Atès que les característiques d'alguns els bancs i -en altres casos- el seu estat causen molèsties a les persones grans que els volen utilitzar, doncs no s'adapten a les seves condicions físiques.

Atès que un dels exemples és la parada 2752 (CEIP Mercè Rodoreda) de l'autobús 132, que, malgrat trobar-se en una zona enjardinada i amb espai, no compte ni amb marquesina, ni tan sols amb un banc per seure.

Atès que aquest Grup Municipal ha rebut diverses queixes d'usuaris del barri.

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal formula el següent:

PREC
Que abans de final d'any es revisi tot el mobiliari urbà de l'avinguda Rio de Janeiro i carrer Cooperació entre el carrer d'en Tissó i la Via Favència amb la intenció de condicionar-lo per a l'ús dels veïns de més edat, substituint-lo allà on calgui i reparant el que estigui malmès i dotar la parada 2752 de marquesina o, si no és tècnicament possible, de bancs per a poder seure.


Joaquim Sangrà i Morer Conseller portaveu d’ERC Barcelona
25 de setembre de 2015