Nou Barris

Documents

PROPOSICIÓ: PLA ESPECIAL D'IMPLANTACIÓ D'EMPRESES AL DISTRICTE

AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

 
En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el seu nom i representació manifesta:
 
L'activitat econòmica -comercial o de serveis- dóna vida als barris i són força les zones del nostre Districte que han vist desertitzat el seu paisatge amb un increment continuat de locals buits i botigues tancades. Només en baixos a peu de carrer, més de 1.000 locals es troben buits a Nou Barris.
 
Barcelona té un teixit d’empreses de mida molt petita que és el motor real de l’economia productiva de la ciutat. Aquestes empreses han ocupat tradicionalment espais en barris que avui en dia reben una forta pressió immobiliària. El mateix passa amb les empreses que s'hi volen establir de nou.
 
En el marc de crisi actual, l'aportació de les noves economies genera una nova oportunitat. L'economia social, l'economia verda, l'economia col·laborativa, l'economia del coneixement, etc. són activitats amb un baix requeriment d'infraestructura, amb la necessitat de costos fixes moderats i que poden cobrir perfectament els buits que l'economia tradicional ha deixat en els nostres barris. Cal fixar la vista en aquestes noves activitats i potenciar el seu paper en  el nostre entorn, cal aprofitar iniciatives rellevants ja existents en aquests àmbits, com la del Mercat ImPorta, cooperatives de consumidors, etc.
Aprofitant tot això, des del Districte es poden dur a terme mesures de promoció de la implantació, creació i arrelament d'activitats econòmiques diverses al nostre Districte, com per exemple:
 
- Establir una «Borsa de locals disponibles», amb una política de lloguer segur i no especulativa.
- Implantar un programa d'incentius fiscals i/o d'ajuts al lloguer.
- Establir programes d'ajut al condicionament de locals.
- Promoure una «Borsa de serveis de proximitat» entre empreses del districte, amb condicions especials.
- Promoure la implantació de centres de coworking.
- Facilitar la implantació d'oferta turística amb una planificació acurada que garanteixi un baix impacte social.
- Implementar un Pla «Reempresa9B» comercial, amb l’objectiu de traspassar coneixement i fons de comerç a possibles nous propietaris, per tal de garantir la continuïtat d'establiments viables.
- Suport específic a la formació continuada i ocupacional per a les empreses acollides.
- Crear un fòrum empresarial que faciliti a les microempreses del Districte l'accés a fires, congressos i àmbits de promoció exterior, fomentant l’intercanvi de bones pràctiques empresarials.
- Situar la coordinació de tot aquest pla sota el paraigua d'una Oficina de Desenvolupament que englobi totes les funcions necessàries per al desenvolupament d'un pla coordinat: finestreta única, borsa de locals,serveis de Barcelona Activa, etc...
 
Per tot això, d’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:

 
PROPOSICIÓ D’ACORD
 
El Govern del Districte de Nou Barris redactarà i impulsarà un «Pla especial d'Implantació d'empreses al Districte» amb l'objectiu d'atraure activitat econòmica cap al Districte i crear-ne de nova, mitjançant una estratègia de recerca proactiva, d'incentius, de suport tècnic i administratiu, d'interacció col·laborativa entre empreses i amb una especial incidència en la implantació
d'empreses de l'economia social i de les noves economies.
 
Joaquim Sangrà i Morer
Conseller portaveu d’ERC
Barcelona 22 d'abril 2016