Nou Barris

Documents

PROPOSICIÓ promoure la cessió de locals per a l'ús d'entitats sense afany de lucre. APROVADA
AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el seu nom i representació manifesta:

La manca de locals en condicions dignes per a ús d'entitats del Districte de Nou Barris és un mal endèmic, malgrat la feina que s'ha fet al llarg d'anys des de les pròpies entitats i l'esforç de les diferents administracions per a pal·liar-ho. És conegut -i així s'ha verbalitzat en diferents ocasions en el propi Consell del Districte- que hi ha una manca de disponibilitat de locals de titularitat pública per a poder donar resposta a totes aquelles entitats, clubs, grups de veïns, etc. que -des de diferents àmbits i tipologies d'activitats- reclamen la disponibilitat d'un local en condicions on poder dur a terme les seves activitats o, de vegades, simplement poder disposar d'una petita oficina, magatzem o lloc per a reunions.

Atès que la desertització dels baixos comercials i de locals en general al nostre Districte és una constant en els darrers anys, que aquests locals solen ser en molts casos propietat de veïns i veïnes del propi districte, que molts d'ells són locals que no tenen perspectiva de retornar al mercat lliure de lloguer o venda i que solen representar, en molts casos, una càrrega impositiva afegida a l'economia familiar dels seus propietaris.
Atès que la utilització d'alguns d'aquests locals per part d'entitats sense afany de lucre en mode de cessió significaria una millora evident en el funcionament, consolidació i progressió de les entitats beneficiades, que contribuiria a la revitalització d'alguns carrers del nostre Districte, i també a la millora i conservació adient de locals fora d'ús, que afavorira la rebaixa de càrrega impositiva a algunes famílies i que afavoriria un nou model de col·laboració entre veïns i veïnes dels nostres barris.

Atenent el que contemplen en l'àmbit de mesures fiscals el RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Text consolidat de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:

PROPOSICIÓ D’ACORD

El Govern del Districte de Nou Barris impulsarà un seguit de mesures per tal de fer possible i promoure la cessió de locals per part de particulars per a l'ús d'entitats sense afany de lucre del Districte. S'aplicarà -sense perjudici d'altres mesures que es puguin contemplar- la subvenció del 95% de l'Impost de Béns Immobles per als propietaris i la bonificació de les taxes corresponents a les intervencions de millora i adaptació dels locals per part de les entitats usuàries, així com la creació d'una Borsa de locals que en publiciti els disponibles i un servei d'intermediació a càrrec del Districte.

Aquest seguit de mesures comptaran amb un marc contractual genèric adient -arbitrat per l'Ajuntament- que garanteixi el millor funcionament per a totes els parts, estipulant drets, deures i terminis en cadascun dels casos i garantint un ús adequat en un entorn de mútua confiança.


Joaquim Sangrà i Morer
Conseller portaveu d’ERC
Barcelona 2 de maig de 2017