Nou Barris

Ajuntament de Barcelona

PROPOSTA DE DETALL PER A LES ACTUACIONS APROVADES EN EL PLE DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2015
PROPOSTA DE DETALL PER A LES ACTUACIONS APROVADES EN EL PLE DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2015

Per tal de contribuir a fer efectius els acords presos en el ple del dia 8 d’octubre de 2015, el Grup d’Esquerra Republicana del Districte de Nou Barris fa arribar les següents propostes a l’equip de Govern.

Actuacions bàsiques urgents de protecció i conservació de diferents elements patrimonials del districte: la Granja Ritz, Can Valent i l’església de l’Institut Mental.

Granja Ritz:
- Rehabilitar i, si cal substituir parcialment o totalment la tanca que delimita la finca amb l’objectiu d’impedir l’accés no autoritzat.
- Estudiar la possibilitat d’instal·lar un sistema bàsic de vigilància i seguretat.
- Encarregar i fer executar un estudi sobre l’estat estructural i patrimonial dels elements que encara es conserven de la construcció de l’antiga Granja del Ritz.
- Determinar els elements patrimonials o identificatius en risc de ser espoliats o danyats, procedint a al seva immediata retirada i salvaguarda. - Executar mesures de limitació física de l’accés a la zona que, a més de posar en risc el patrimoni causen molèsties i inseguretat als veïns.
- Senyalitzar adequadament i dignificar –de forma bàsica- l’existència d’un element patrimonial i identificatiu de Vallbona com és aquesta construcció.
- Procedir a l’eliminació de tot tipus de runa i deixalles dipositats en la finca.

Can Valent:
- Establiment d’un tancament de seguretat que impedeixi de forma segura l’accés no autoritzat a les restes de CAn Valent.
- Realitzar un estudi estructural de les restes actuals.
- Encarregar una prospecció arqueològica per determinar l’abast i l’interès de les restes a l’entorn de Can Valent.
- Executar actuacions d’urgència pel que fa als elements estructurals que puguin comportar major risc.

Església de l’Institut Mental:
- A banda dels treballs que s’estan duent a terme, caldria també
- Recuperar la part de la capçalera de l’edifici colgada amb una massa de terra que exerceix pressió innecessària (i no calculada) sobre la Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Districte de Nou Barris cosntrucció i que contribueix a la seva degradació per filtrament d’aigües.
- Encarregar l’informe patrimonial sobre les estructures encara existents i els elements d’interès que encara es conserven, com les campanes i les restes del vitralls originals.
- Desbrossar les zones de les teulades i els campanars procedint al segellat de totes aquellesafectacions que posin en risc la conservaciód e l’edifici.
- Reparacions bàsics en els elements conservats (exteriors i interiors) i tancament de les obertures que resten obertes a l’abast de possibles agressions.

Millora de l’equipament esportiu de Can Dragó:
- Substituciód e tota la pisat de tartam millorant les seves porestacions
- Millora de tot l’equipament sotmès a la intempèrie per a grantir la correcta pràctica de els diferents disciplines de l’atletisme en aquestes instal·lacions.

Condicionament i arranjament de l’aparcament del futur poliesportiu de Canyelles:
- Condicionament del ferm per eliminar irregularitats i per tal de que desguassi les aigües correctament.
- Habilitació d’un accés normalitzat a la part superior.
- Senyalització vertical i horitzontal adient dels dos espais
- Eliminació de la “taula del botellón” en la cantonada superior.
- Eliminació de tanques i elements aliens en mal estat i substitució per tanques bàsiques que delimitin els espais i impedeixin danys.
- Condicionament dels trams d’escaletes d’accés.
- Delimitació de l’espai d’aparcament amb separació física per tal de preveni possibles responsabilitats sobre hipotètics accidents.
- Estudiar la instal·lació d’il·luminació adequada a les característiques de l’espai o millor aprofgitament de l’existent.

Revisió del mobiliari urbà de l'avinguda Rio de Janeiro i carrer de la Cooperació:
- Revisió dels elements del mobiliari urbà en mal estat
- Substitució dels bancs formats per blocs monolítics de granit per seients de major ergonomia que siguin més adients per a la gent gran.
- Instal·lació d’una marquesina o en el seu defecte, uns bancs adequats en la parada 2752 davant del CEIP Mercè Rodoreda.


Quim Sangrà Conseller de Districte de Nou Barris